Index/ਤਤਕਰਾ/सूचीपत्र
To go to a particular item, click on its corresponding page number
ਜਾਪੁ / जापु Page 1
ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ / अकाल उसतति Page 11
ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਬਿਤ / त्वप्रसादि ॥ कबित Page 12
ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸ੍ਵੈਯੇ / त्वप्रसादि ॥ स्वैये Page 14
ਅਥ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ / अथ गिआन प्रबोध Page 23
ਅਥ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ੍ਯਤੇ / अथ बचित्र नाटक ग्रंथ लिख्यते Page 39
ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ / चंडी चरित्र Page 70
ਅਥ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਲਿਖ੍ਯਤੇ / अथ चंडी चरित्र लिख्यते Page 94
ਅਥ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਜੁਧ ਕਥਨੰ / अथ चंड मुंड जुध कथनं Page 98
ਅਥ ਰਕਤ ਬੀਰਜ ਜੁਧ ਕਥਨੰ / अथ रकत बीरज जुध कथनं Page 100
ਅਥ ਨਿਸੁੰਭ ਜੁਧ ਕਥਨੰ / अथ निसु्मभ जुध कथनं Page 102
ਅਥ ਸੁੰਭ ਜੁਧ ਕਥਨੰ / अथ सु्मभ जुध कथनं Page 104
ਅਥ ਜੈਕਾਰ ਸਬਦ ਕਥਨੰ / अथ जैकार सबद कथनं Page 108
ਅਥ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਸਤਤ ਬਰਨਨੰ / अथ चंडी चरित्र उसतत बरननं Page 111
ਵਾਰ ਦੁਰਗਾ ਕੀ / वार दुरगा की Page 112

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ / गिआन प्रबोध Page 120
ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ / चौबीस अवतार Page 146
ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ / चौबीस अवतार Page 146
ਅਥ ਪ੍ਰਥਮ ਮਛ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ प्रथम मछ अवतार कथनं Page 148
ਅਥ ਕਛ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ कछ अवतार कथनं Page 149
ਅਥ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ नर नाराइण अवतार कथनं Page 151
ਅਥ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ महा मोहनी अवतार कथनं Page 152
ਅਥ ਬੈਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ बैराह अवतार कथनं Page 152
ਅਥ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ नरसिंघ अवतार कथनं Page 153
ਅਥ ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਬਰਨੰ / अथ बावन अवतार बरनं Page 156
ਅਥ ਪਰਸਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ परसराम अवतार कथनं Page 158
ਅਥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ ब्रहमा अवतार कथनं Page 161
ਅਥ ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ਬਰਨਨੰ / अथ रुद्र अवतार बरननं Page 161
ਅਥ ਗਉਰ ਬਧਹ ਕਥਨੰ ॥ / अथ गउर बधह कथनं ॥ Page 164
ਅਥ ਜਲੰਧਰ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ जलंधर अवतार कथनं Page 167
ਅਥ ਬਿਸਨੁ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ बिसनु अवतार कथनं Page 169
ਅਥ ਮਧੁ ਕੈਟਬ ਬਧਨ ਕਥਨੰ ॥ / अथ मधु कैटब बधन कथनं ॥ Page 170
ਅਥ ਅਰਿਹੰਤ ਦੇਵ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ॥ / अथ अरिहंत देव अवतार कथनं ॥ Page 170
ਅਥ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ॥ / अथ मनु राजा अवतार कथनं ॥ Page 172
ਅਥ ਧਨੰਤਰ ਬੈਦ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ॥ / अथ धनंतर बैद अवतार कथनं ॥ Page 172
ਅਥ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ॥ / अथ सूरज अवतार कथनं ॥ Page 173
ਅਥ ਚੰਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ॥ / अथ चंद्र अवतार कथनं ॥ Page 175
ਅਥ ਬੀਸਵਾਂ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ॥ / अथ बीसवां राम अवतार कथनं ॥ Page 176
ਅਥ ਸੀਤਾ ਸੁਯੰਬਰ ਕਥਨੰ ॥ / अथ सीता सुय्मबर कथनं ॥ Page 182
ਅਥ ਅਉਧ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕਥਨੰ ॥ / अथ अउध प्रवेस कथनं ॥ Page 186
ਅਥ ਬਨਬਾਸ ਕਥਨੰ ॥ / अथ बनबास कथनं ॥ Page 195
ਅਥ ਬਨ ਮੋ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕਥਨੰ ॥ / अथ बन मो प्रवेस कथनं ॥ Page 199
ਅਥ ਖਰਦੂਖਨ ਦਈਤ ਜੁੱਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ खरदूखन दईत जुध कथनं ॥ Page 200
ਅਥ ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਕਥਨੰ ॥ / अथ सीता हरन कथनं ॥ Page 201
ਅਥ ਸੀਤਾ ਖੋਜਬੋ ਕਥਨੰ ॥ / अथ सीता खोजबो कथनं ॥ Page 201
ਅਥ ਹਨੂਮਾਨ ਸੋਧ ਕੋ ਪਠੈਬੋ ॥ / अथ हनूमान सोध को पठैबो ॥ Page 203
ਅਥ ਪ੍ਰਹਸਤ ਜੁੱਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ प्रहसत जुध कथनं ॥ Page 208
ਅਥ ਤ੍ਰਿਮੁੰਡ ਜੁੱਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ त्रिमुंड जुध कथनं ॥ Page 211
ਅਥ ਮਹੋਦਰ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੁੱਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ महोदर मंत्री जुध कथनं ॥ Page 211
ਅਥ ਇੰਦ੍ਰਜੀਤ ਜੁੱਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ इंद्रजीत जुध कथनं ॥ Page 212
ਅਥ ਅਤਕਾਇ ਦਈਤ ਜੁੱਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ अतकाइ दईत जुध कथनं ॥ Page 214
ਅਥ ਮਕਰਾਛ ਜੁੱਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ मकराछ जुध कथनं ॥ Page 216
ਅਥ ਰਾਵਨ ਜੁੱਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ रावन जुध कथनं ॥ Page 216
ਅਥ ਮਦੋਦਰੀ ਸਮੋਧ ਬਭੀਛਨ ਕੋ ਲੰਕ ਰਾਜ ਦੀਬੋ ॥ / अथ मदोदरी समोध बभीछन को लंक राज दीबो ॥ Page 224
ਸੀਤਾ ਮਿਲਬੋ ਕਥਨੰ ॥ / सीता मिलबो कथनं ॥ Page 224
ਅਥ ਅਉਧਪੁਰੀ ਕੋ ਚਲਬੋ ਕਥਨੰ ॥ / अथ अउधपुरी को चलबो कथनं ॥ Page 226
ਅਥ ਮਾਤਾ ਮਿਲਣੰ ॥ / अथ माता मिलणं ॥ Page 227
ਅਥ ਸੀਤਾ ਕੋ ਬਨਬਾਸ ਦੀਬੋ ॥ / अथ सीता को बनबास दीबो ॥ Page 230
ਅਥ ਜਗ੍ਯ੍ਯਾਰੰਭ ਕਥਨੰ ॥ / अथ जग्यार्मभ कथनं ॥ Page 231
ਅਥ ਲਛਮਨ ਜੁਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ लछमन जुध कथनं ॥ Page 231
ਅਥ ਭਰਥ ਜੁਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ भरथ जुध कथनं ॥ Page 233
ਅਥ ਸੀਤਾ ਨੇ ਸਭ ਜੀਵਾਏ ਕਥਨੰ ॥ / अथ सीता ने सभ जीवाए कथनं ॥ Page 236
ਅਥ ਤੀਨੋ ਭ੍ਰਾਤਾ ਤ੍ਰੀਅਨ ਸਹਿਤ ਮਰਬੋ ਕਥਨੰ ॥ / अथ तीनो भ्राता त्रीअन सहित मरबो कथनं ॥ Page 238
ਕ੍ਰਿਸਨਾਵਤਾਰ ॥/ क्रिसनावतार ॥ Page 240
ਅਥ ਕ੍ਰਿਸਨਾਵਤਾਰ ਇਕੀਸਮੋ ਕਥਨੰ ॥ / अथ क्रिसनावतार इकीसमो कथनं ॥ Page 240
ਅਥ ਦੇਵੀ ਜੂ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਥਨੰ ॥ / अथ देवी जू की उसतत कथनं ॥ Page 240
ਅਥ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਹਿ ਪੁਕਾਰਤ ਭਈ ॥ / अथ प्रिथमी ब्रहमा पहि पुकारत भई ॥ Page 242
ਅਥ ਦੇਵਕੀ ਕੋ ਜਨਮ ਕਥਨੰ ॥ / अथ देवकी को जनम कथनं ॥ Page 242
ਅਥ ਦੇਵਕੀ ਕੋ ਬਰੁ ਢੂੰਢਬੋ ਕਥਨੰ ॥ / अथ देवकी को बरु ढूंढबो कथनं ॥ Page 243
ਅਥ ਦੇਵਕੀ ਕੋ ਬ੍ਯਾਹ ਕਥਨੰ ॥ / अथ देवकी को ब्याह कथनं ॥ Page 243
ਅਥ ਦੇਵਕੀ ਬਸੁਦੇਵ ਕੈਦ ਕੀਬੋ ॥ / अथ देवकी बसुदेव कैद कीबो ॥ Page 244
ਅਥ ਭ੍ਰਿਤਨ ਸੌ ਕੰਸ ਬਾਚ ॥ / अथ भ्रितन सौ कंस बाच ॥ Page 245
ਅਥ ਬਲਭਦ੍ਰ ਜਨਮ ॥ / अथ बलभद्र जनम ॥ Page 246
ਅਥ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜਨਮ ॥ / अथ क्रिसन जनम ॥ Page 246
ਅਥ ਦੇਵਕੀ ਬਸੁਦੇਵ ਛੋਰਬੋ ॥ / अथ देवकी बसुदेव छोरबो ॥ Page 248
ਅਥ ਨਾਮ ਕਰਣ ਕਥਨੰ ॥ / अथ नाम करण कथनं ॥ Page 250
ਅਥ ਸਾਰੀ ਬਿਸ੍ਵ ਮੁਖ ਮੋ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਜਸੋਧਾ ਕੋ ਦਿਖਾਈ ॥ / अथ सारी बिस्व मुख मो क्रिसन जी जसोधा को दिखाई ॥ Page 252
ਅਥ ਮਾਖਨ ਚੁਰਾਇ ਖੈਬੋ ਕਥਨੰ ॥ / अथ माखन चुराइ खैबो कथनं ॥ Page 253
ਅਥ ਜਸੁਧਾ ਕੋ ਬਿਸਵ ਸਾਰੀ ਮੁਖ ਪਸਾਰਿ ਦਿਖੈਬੋ ॥ / अथ जसुधा को बिसव सारी मुख पसारि दिखैबो ॥ Page 254
ਅਥ ਤਰੁ ਤੋਰਿ ਜੁਮਲਾਰਜੁਨ ਤਾਰਬੋ ॥ / अथ तरु तोरि जुमलारजुन तारबो ॥ Page 255
ਅਥ ਬਕੀ ਦੈਤ ਕੋ ਬਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ बकी दैत को बध कथनं ॥ Page 258
ਅਥ ਅਘਾਸੁਰ ਦੈਤ ਆਗਮਨ ॥ / अथ अघासुर दैत आगमन ॥ Page 259
ਅਥ ਬਛਰੇ ਗਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੁਰੈਬੋ ਕਥਨੰ ॥ / अथ बछरे गवार ब्रहमा चुरैबो कथनं ॥ Page 260
ਅਥ ਧੇਨਕ ਦੈਤ ਬਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ धेनक दैत बध कथनं ॥ Page 262
ਅਥ ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਨਾਥਬੋ ॥ / अथ काली नाग नाथबो ॥ Page 264
ਅਥ ਦਾਨ ਦੀਬੋ ॥ / अथ दान दीबो ॥ Page 266
ਅਥ ਦਾਵਾਨਲ ਕਥਨੰ ॥ / अथ दावानल कथनं ॥ Page 266
ਅਥ ਗੋਪਿਨ ਸੋ ਹੋਲੀ ਖੇਲਬੋ ॥ / अथ गोपिन सो होली खेलबो ॥ Page 267
ਅਥ ਲੁਕ ਮੀਚਨ ਖੇਲ ਕਥਨੰ ॥ / अथ लुक मीचन खेल कथनं ॥ Page 267
ਅਥ ਚੀਰ ਚਰਨ ਕਥਨੰ ॥ / अथ चीर चरन कथनं ॥ Page 271
ਅਥ ਬਿਪਨ ਗ੍ਰਿਹ ਗੋਪ ਪਠੈਬੋ ॥ / अथ बिपन ग्रिह गोप पठैबो ॥ Page 277
ਅਥ ਗੋਵਰਧਨ ਗਿਰਿ ਕਰ ਪਰ ਧਾਰਬੋ ॥ / अथ गोवरधन गिरि कर पर धारबो ॥ Page 282
ਅਥ ਇੰਦ੍ਰ ਆਇ ਦਰਸਨ ਕੀਆ ਅਰੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤ ਭਯਾ ॥ / अथ इंद्र आइ दरसन कीआ अरु बेनती करत भया ॥ Page 291
ਅਥ ਨੰਦ ਕੋ ਬਰੁਨ ਬਾਧ ਕਰਿ ਲੈ ਗਏ ॥ / अथ नंद को बरुन बाध करि लै गए ॥ Page 292
ਅਥ ਰਾਸਿ ਮੰਡਲ ਲਿਖਯਤੇ ॥ / अथ रासि मंडल लिखयते ॥ Page 294
ਅਥ ਦੇਵੀ ਜੂ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਥਨੰ ॥ / अथ देवी जू की उसतत कथनं ॥ Page 294
ਅਥ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ॥ / अथ रास मंडल ॥ Page 295
ਅਥ ਚਤੁਰ ਪੁਰਖ ਭੇਦ ਕਥਨੰ ॥ / अथ चतुर पुरख भेद कथनं ॥ Page 305
ਅਥ ਕਰਿ ਪਕਰ ਖੇਲਬੋ ਕਥਨੰ ॥ / अथ करि पकर खेलबो कथनं ॥ Page 308
ਅਥ ਜਖਛ ਗੋਪਿਨ ਕੌ ਨਭ ਕੋ ਲੇ ਉਡਾ ॥ / अथ जखछ गोपिन कौ नभ को ले उडा ॥ Page 323
ਅਥ ਕੁੰਜ ਗਲੀਨ ਮੈ ਖੇਲਬੋ ॥ / अथ कुंज गलीन मै खेलबो ॥ Page 324
ਅਥ ਰਾਧਿਕਾ ਕੋ ਮਾਨ ਕਥਨੰ ॥ / अथ राधिका को मान कथनं ॥ Page 327
ਅਥ ਮੈਨਪ੍ਰਭਾ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਪਾਸ ਫਿਰ ਆਈ ॥ / अथ मैनप्रभा क्रिसन जी पास फिर आई ॥ Page 335
ਸੁਦਰਸਨ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਭੁਜੰਗ ਜੋਨ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਕਥਨੰ ॥ / सुदरसन नाम ब्रहमणु भुजंग जोन ते उधार करन कथनं ॥ Page 339
ਅਥ ਬ੍ਰਿਖਭਾਸੁਰ ਦੈਤ ਬਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ ब्रिखभासुर दैत बध कथनं ॥ Page 340
ਅਥ ਕੇਸੀ ਦੈਤ ਬਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ केसी दैत बध कथनं ॥ Page 340
ਅਥ ਨਾਰਦ ਜੂ ਕ੍ਰਿਸਨ ਪਹਿ ਆਏ ॥ / अथ नारद जू क्रिसन पहि आए ॥ Page 342
ਅਥ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁਰ ਦੈਤ ਜੁਧ ॥ / अथ बिस्वासुर दैत जुध ॥ Page 343
ਅਥ ਹਰਿ ਕੋ ਅਕ੍ਰੂਰ ਮਥਰਾ ਕੋ ਲੈ ਜੈਬੋ ॥ / अथ हरि को अक्रूर मथरा को लै जैबो ॥ Page 343
ਅਥ ਮਥੁਰਾ ਮੈ ਹਰਿ ਕੋ ਆਗਮ ॥ / अथ मथुरा मै हरि को आगम ॥ Page 344
ਅਥ ਬ੍ਰਿਹ ਨਾਟਕ ਲਿਖਯਤੇ ॥ / अथ ब्रिह नाटक लिखयते ॥ Page 344
ਅਥ ਕੰਸ ਬਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ कंस बध कथनं ॥ Page 347
ਅਥ ਬਾਗਵਾਨ ਕੋ ਉਧਾਰ ॥ / अथ बागवान को उधार ॥ Page 348
ਅਥ ਕੁਬਜਾ ਕੋ ਉਧਾਰ ਕਰਨੰ ॥ / अथ कुबजा को उधार करनं ॥ Page 348
ਅਥ ਚੰਡੂਰ ਮੁਸਟ ਜੁਧ ॥ / अथ चंडूर मुसट जुध ॥ Page 351
ਅਥ ਕੰਸ ਬਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ कंस बध कथनं ॥ Page 351
ਅਥ ਕੰਸ ਬਧੂ ਕਾਨ੍ਹ ਜੂ ਪਹਿ ਆਵਤ ਭਈ ॥ / अथ कंस बधू कान्ह जू पहि आवत भई ॥ Page 353
ਅਥ ਕਾਨ੍ਹ ਜੂ ਮੰਤ੍ਰ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਸੀਖਨ ਸਮੈ ॥ / अथ कान्ह जू मंत्र गाइत्री सीखन समै ॥ Page 356
ਅਥ ਉਗ੍ਰਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਦੀਬੋ ॥ / अथ उग्रसैन को राज दीबो ॥ Page 356
ਅਥ ਧਨੁਖ ਬਿਦਿਆ ਸੀਖਨ ਸੰਦੀਪਨ ਪੈ ਚਲੇ ॥ / अथ धनुख बिदिआ सीखन संदीपन पै चले ॥ Page 356
ਅਥ ਊਧੋ ਬ੍ਰਿਜ ਭੇਜਾ ॥ / अथ ऊधो ब्रिज भेजा ॥ Page 358
ਅਥ ਕੁਬਿਜਾ ਗ੍ਰਿਹ ਗਵਨ ਕਥਨੰ ॥ / अथ कुबिजा ग्रिह गवन कथनं ॥ Page 371
ਅਥ ਅਕ੍ਰੂਰ ਕੇ ਧਾਮ ਕਾਨ੍ਹ ਜੂ ਆਏ ॥ / अथ अक्रूर के धाम कान्ह जू आए ॥ Page 372
ਅਥ ਅਕ੍ਰੂਰ ਕੋ ਫੁਫੀ ਪਾਸ ਭੇਜਨ ਕਥਨੰ ॥ / अथ अक्रूर को फुफी पास भेजन कथनं ॥ Page 374
ਅਥ ਉਗ੍ਰਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਦੀਬੋ ਕਥਨੰ ॥ / अथ उग्रसैन को राज दीबो कथनं ॥ Page 376
ਅਥ ਜੁਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ॥ / अथ जुध प्रबंध ॥ Page 377
ਜਰਾਸੰਧਿ ਜੁਧ ਕਥਨੰ ॥ / जरासंधि जुध कथनं ॥ Page 377
ਅਥ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਬਧਹਿ ਕਥਨੰ ॥ / अथ अमित सिंघ सैना सहित बधहि कथनं ॥ Page 391
ਅਥ ਪੰਚ ਭੂਪ ਜੁਧੁ ਕਥਨੰ ॥ / अथ पंच भूप जुधु कथनं ॥ Page 406
ਅਥ ਦ੍ਵਾਦਸ ਭੂਪ ਜੁਧ ਕਥਨ ॥ / अथ द्वादस भूप जुध कथन ॥ Page 407
ਅਥ ਪੰਚ ਭੂਪ ਜੁਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ पंच भूप जुध कथनं ॥ Page 415
ਅਥ ਦਸ ਭੂਪ ਜੁਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ दस भूप जुध कथनं ॥ Page 415
ਅਥ ਕਰਮ ਸਿੰਘਾਦਿ ਪੰਚ ਭੂਪ ਜੁਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ करम सिंघादि पंच भूप जुध कथनं ॥ Page 417
ਅਥ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਜੁਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ खड़ग सिंघ जुध कथनं ॥ Page 418
ਅਥ ਕਾਲ ਜਮਨ ਕੋ ਲੇ ਜਰਾਸੰਧਿ ਫਿਰ ਆਏ ॥ / अथ काल जमन को ले जरासंधि फिर आए ॥ Page 479
ਅਥ ਬਲਿਭਦ੍ਰ ਬ੍ਯਾਹ ॥ / अथ बलिभद्र ब्याह ॥ Page 487
ਅਥ ਰੁਕਮਿਨਿ ਬ੍ਯਾਹ ਕਥਨੰ ॥ / अथ रुकमिनि ब्याह कथनं ॥ Page 487
ਅਥ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਕਾ ਜਨਮ ਕਥਨੰ ॥ / अथ प्रदुमन का जनम कथनं ॥ Page 493
ਅਥ ਪਰਦੁਮਨ ਸੰਬਰ ਕੋ ਬਧਿ ਰੁਕਮਿਨ ਕੋ ਮਿਲੇ ॥ / अथ परदुमन स्मबर को बधि रुकमिन को मिले ॥ Page 495
ਅਥ ਸਤ੍ਰਾਜਿਤ ਸੂਰਜ ਤੇ ਮਨਿ ਲਿਆਏ ਜਾਮਵੰਤ ਬਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ सत्राजित सूरज ते मनि लिआए जामवंत बध कथनं ॥ Page 497
ਅਥ ਸਤ੍ਰਾਜਿਤ ਕੀ ਦੁਹਿਤਾ ਕੋ ਬ੍ਯਾਹ ਕਥਨੰ ॥ / अथ सत्राजित की दुहिता को ब्याह कथनं ॥ Page 499
ਅਥ ਇੰਦ੍ਰ ਭੂਮਾਸੁਰ ਕੇ ਦੁਖ ਤੇ ਆਵਤ ਭਏ ਕਥਨੰ ॥ / अथ इंद्र भूमासुर के दुख ते आवत भए कथनं ॥ Page 506
ਅਥ ਭੂਮਾਸੁਰ ਜੁਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ भूमासुर जुध कथनं ॥ Page 507
ਅਥ ਉਸ ਕੇ ਪੁਤ੍ਰ ਕੈ ਰਾਜ ਦੇਤ ਭੇ ਸੋਲਾ ਸਹੰਸ੍ਰ ਰਾਜ ਸੁਤਾ ਬਿਵਾਹ ਕਥਨੰ ॥ / अथ उस के पुत्र कै राज देत भे सोला सहंस्र राज सुता बिवाह कथनं ॥ Page 509
ਅਥ ਇੰਦ੍ਰ ਕੋ ਜੀਤ ਕੈ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਲਿਆਇਬੋ ਕਥਨੰ ॥ / अथ इंद्र को जीत कै कलप ब्रिछ लिआइबो कथनं ॥ Page 510
ਰੁਕਮਿਨਿ ਸਾਥ ਕਾਨ੍ਹ ਜੀ ਹਾਸੀ ਕਰਨ ਕਥਨੰ / रुकमिनि साथ कान्ह जी हासी करन कथनं Page 511
ਅਨਰੁਧ ਜੀ ਕੋ ਬ੍ਯਾਹ ਕਥਨੰ / अनरुध जी को ब्याह कथनं Page 513
ਅਥ ਊਖਾ ਕੋ ਬਿਆਹ ਕਥਨੰ ॥ / अथ ऊखा को बिआह कथनं ॥ Page 515
ਅਥ ਡਿਗ ਰਾਜਾ ਕੋ ਉਧਾਰ ਕਥਨੰ ॥ / अथ डिग राजा को उधार कथनं ॥ Page 524
ਅਥ ਗੋਕੁਲ ਬਿਖੈ ਬਲਿਭਦ੍ਰ ਜੂ ਆਏ ॥ / अथ गोकुल बिखै बलिभद्र जू आए ॥ Page 525
ਅਥ ਸਿਰਗਾਲ ਕੋ ਦੂਤ ਭੇਜਬੋ ਜੁ ਹਉ ਕ੍ਰਿਸਨ ਹੌ ਕਥਨੰ ॥ / अथ सिरगाल को दूत भेजबो जु हउ क्रिसन हौ कथनं ॥ Page 526
ਅਥ ਸੁਦਛਨ ਜੁਧੁ ਕਥਨੰ ॥ / अथ सुदछन जुधु कथनं ॥ Page 528
ਅਥ ਕਪਿ ਬਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ कपि बध कथनं ॥ Page 529
ਨਾਰਦ ਕੋ ਆਇਬੋ ਕਥਨੰ / नारद को आइबो कथनं Page 530
ਅਥ ਜਰਾਸੰਧਿ ਬਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ जरासंधि बध कथनं ॥ Page 531
ਅਥ ਕਾਨ੍ਹ ਜੂ ਦਿਲੀ ਆਵਨ ਰਾਜਸੂਇ ਜਗ ਕਰਨ ਕਥਨੰ ॥ / अथ कान्ह जू दिली आवन राजसूइ जग करन कथनं ॥ Page 531
ਅਥ ਰਾਜਸੂ ਜਗ ਸਿਸੁਪਾਲ ਬਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ राजसू जग सिसुपाल बध कथनं ॥ Page 535
ਅਥ ਕਾਨ੍ਹ ਜੂ ਕੋਪ ਰਾਜਾ ਜੁਧਿਸਟਰ ਛਿਮਾਪਨ ਕਰਤ ਭਏ ॥ / अथ कान्ह जू कोप राजा जुधिसटर छिमापन करत भए ॥ Page 537
ਅਥ ਰਾਜਾ ਜੁਧਿਸਟਰ ਰਾਜਸੂਅ ਜਗ ਕਰਤ ਭਏ ॥ / अथ राजा जुधिसटर राजसूअ जग करत भए ॥ Page 538
ਜੁਧਿਸਟਰ ਕੋ ਸਭਾ ਬਨਾਇ ਕਥਨੰ / जुधिसटर को सभा बनाइ कथनं Page 539
ਅਥ ਦੈਤ ਬਕਤ੍ਰ ਜੁਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ दैत बकत्र जुध कथनं ॥ Page 540
ਅਥ ਬੈਦੂਰਥ ਦੈਤ ਬਧ ਕਥਨੰ ॥ / अथ बैदूरथ दैत बध कथनं ॥ Page 541
ਬਲਿਭਦ੍ਰ ਜੂ ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਕਥਨੰ / बलिभद्र जू तीरथ गवन कथनं Page 543
ਅਥ ਕਾਨ੍ਹ ਜੂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੇ ਦਿਨ ਕੁਰਖੇਤ੍ਰ ਗਵਨਿ ਕਥਨੰ ॥ / अथ कान्ह जू सूरज ग्रहिण के दिन कुरखेत्र गवनि कथनं ॥ Page 547
ਅਥ ਦੇਵਕੀ ਕੇ ਛਠਹੀ ਪੁਤ੍ਰ ਬਲਿ ਲੋਕ ਤੇ ਲਿਆਇ ਦੇਨਿ ਕਥਨੰ ॥ / अथ देवकी के छठही पुत्र बलि लोक ते लिआइ देनि कथनं ॥ Page 549
ਅਥ ਸੁਭਦ੍ਰਾ ਕੋ ਬ੍ਯਾਹ ਕਥਨੰ ॥ / अथ सुभद्रा को ब्याह कथनं ॥ Page 550
ਅਥ ਮਿਥਲਾਪੁਰ ਰਾਜੇ ਅਰੁ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੁ ਅਰੁ ਭਸਮਾਂਗਦ ਦੈਤ ਕੋ ਛਲ ਕੇ ਮਾਰ ਰੁਦ੍ਰ ਕੌ ਛਡਾਵਤ ਭਏ ॥ / अथ मिथलापुर राजे अरु ब्राहमन का प्रसंगु अरु भसमांगद दैत को छल के मार रुद्र कौ छडावत भए ॥ Page 550
ਅਥ ਰਾਜਾ ਪਰੀਛਿਤ ਜੀ ਤਥਾ ਸੁਕਦੇਵ ਪਰਸਪਰ ਬਾਚ ॥ / अथ राजा परीछित जी तथा सुकदेव परसपर बाच ॥ Page 551
ਅਥ ਭ੍ਰਿਗਲਤਾ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਥਨੰ ॥ / अथ भ्रिगलता को प्रसंग कथनं ॥ Page 553
ਅਥ ਪਾਰਥ ਦਿਜ ਕੇ ਨਮਿਤ ਚਿਖਾ ਸਾਜ ਆਪ ਜਲਨ ਲਗਾ ॥ / अथ पारथ दिज के नमित चिखा साज आप जलन लगा ॥ Page 554
ਅਥ ਕਾਨ੍ਹ ਜੂ ਜਲ ਬਿਹਾਰ ਤ੍ਰੀਅਨ ਸੰਗ ॥ / अथ कान्ह जू जल बिहार त्रीअन संग ॥ Page 555
ਅਥ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ ਕਥਨੰ ॥ / अथ प्रेम कथा कथनं ॥ Page 556
ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ ॥ / चौबीस अवतार ॥ Page
ਅਥ ਨਰ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ ॥ / अथ नर अवतार कथनं ॥ Page 558
ਅਥ ਬਊਧ ਅਵਤਾਰ ਤੇਈਸਵੌ ਕਥਨੰ / अथ बऊध अवतार तेईसवौ कथनं Page 558
ਅਥ ਨਿਹਕਲੰਕੀ ਚੌਬੀਸਵੌ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ निहकलंकी चौबीसवौ अवतार कथनं Page 559
ਅਥ ਦੇਸੰਤਰ ਜੁਧ ਕਥਨੰ / अथ देसंतर जुध कथनं Page 590
ਅਥ ਮਹਿਦੀ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ महिदी अवतार कथनं Page 600
ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ / ब्रहमा अवतार Page 601
ਅਥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ ब्रहमा अवतार कथनं Page 601
ਅਥ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਅਵਤਾਰ ਸੁਕ੍ਰ ਕਥਨੰ / अथ त्रितीआ अवतार सुक्र कथनं Page 605
ਅਥ ਚਤੁਰਥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਚੇਸ ਕਥਨੰ / अथ चतुरथ ब्रहमा बचेस कथनं Page 605
ਅਥ ਪੰਚਮੋ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਆਸ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਕੋ ਰਾਜ ਕਥਨੰ / अथ पंचमो अवतार ब्रहमा बिआस मनु राजा को राज कथनं Page 605
ਅਥ ਪ੍ਰਿਥੁ ਰਾਜਾ ਕੋ ਰਾਜ ਕਥਨੰ / अथ प्रिथु राजा को राज कथनं Page 607
ਅਥ ਰਾਜਾ ਭਰਥ ਰਾਜ ਕਥਨੰ / अथ राजा भरथ राज कथनं Page 608
ਅਥ ਰਾਜਾ ਸਗਰ ਰਾਜ ਕਥਨੰ / अथ राजा सगर राज कथनं Page 610
ਅਥ ਜੁਜਾਤਿ ਰਾਜਾ ਕੋ ਰਾਜ ਕਥਨੰ / अथ जुजाति राजा को राज कथनं Page 612
ਅਥ ਬੇਨ ਰਾਜੇ ਕੋ ਰਾਜ ਕਥਨੰ / अथ बेन राजे को राज कथनं Page 612
ਅਥ ਮਾਨਧਾਤਾ ਕੋ ਰਾਜੁ ਕਥਨੰ / अथ मानधाता को राजु कथनं Page 613
ਅਥ ਦਲੀਪ ਕੋ ਰਾਜ ਕਥਨੰ / अथ दलीप को राज कथनं Page 614
ਅਥ ਰਘੁ ਰਾਜਾ ਕੋ ਰਾਜ ਕਥਨੰ / अथ रघु राजा को राज कथनं Page 615
ਅਥ ਅਜ ਰਾਜਾ ਕੋ ਰਾਜ ਕਥਨੰ / अथ अज राजा को राज कथनं Page 618
ਅਥ ਬ੍ਰਹਮਾਵਤਾਰ ਖਟ ਰਿਖਿ ਕਥਨੰ / अथ ब्रहमावतार खट रिखि कथनं Page 627
ਅਥ ਬ੍ਰਹਮਾਵਤਾਰ ਕਾਲਿਦਾਸ ਕਥਨੰ / अथ ब्रहमावतार कालिदास कथनं Page 628
ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ / रुद्र अवतार Page 628
ਅਥ ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ रुद्र अवतार कथनं Page 628
ਅਥ ਰੁਦ੍ਰ ਵਤਾਰ ਦਤ ਕਥਨੰ / अथ रुद्र वतार दत कथनं Page 630
ਅਥ ਤ੍ਰਿਤੀ ਗੁਰੂ ਮਕਰਕਾ ਕਥਨੰ / अथ त्रिती गुरू मकरका कथनं Page 643
ਅਥ ਬਕ ਚਤਰਥ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ बक चतरथ गुरू कथनं Page 643
ਅਥ ਬਿੜਾਲ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਮ / अथ बिड़ाल पंचम गुरू नाम Page 643
ਅਥ ਧੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ धुनीआ गुरू कथनं Page 644
ਅਥ ਮਾਛੀ ਸਪਤਮੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ माछी सपतमो गुरू कथनं Page 644
ਅਥ ਚੇਰੀ ਅਸਟਮੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ चेरी असटमो गुरू कथनं Page 644
ਅਥ ਬਨਜਾਰਾ ਨਵਮੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ बनजारा नवमो गुरू कथनं Page 645
ਅਥ ਕਾਛਨ ਦਸਮੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ काछन दसमो गुरू कथनं Page 645
ਅਥ ਸੁਰਥ ਯਾਰਮੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ सुरथ यारमो गुरू कथनं Page 646
ਅਥ ਬਾਲੀ ਦੁਆਦਸਮੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ बाली दुआदसमो गुरू कथनं Page 647
ਅਥ ਭ੍ਰਿਤ ਤ੍ਰੋਦਸਮੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ भ्रित त्रोदसमो गुरू कथनं Page 649
ਅਥ ਚਤੁਰਦਸਮੋ ਗੁਰ ਨਾਮ / अथ चतुरदसमो गुर नाम Page 650
ਅਥ ਬਾਨਗਰ ਪੰਧਰਵੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ बानगर पंधरवो गुरू कथनं Page 653
ਅਥ ਚਾਂਵਡਿ ਸੋਰਵੋ ਗੁਰੁ ਕਥਨੰ / अथ चांवडि सोरवो गुरु कथनं Page 655
ਅਥ ਦੁਧੀਰਾ ਸਤਾਰਵੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ दुधीरा सतारवो गुरू कथनं Page 655
ਅਥ ਮ੍ਰਿਗਹਾ ਅਠਾਰਸਵੋ ਗੁਰੂ ਬਰਨਨੰ / अथ म्रिगहा अठारसवो गुरू बरननं Page 656
ਅਥ ਨਲਨੀ ਸੁਕ ਉਨੀਵੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ नलनी सुक उनीवो गुरू कथनं Page 658
ਅਥ ਸਾਹ ਬੀਸਵੋ ਗੁਰੁ ਕਥਨੰ / अथ साह बीसवो गुरु कथनं Page 660
ਅਥ ਸੁਕ ਪੜਾਵਤ ਨਰ ਇਕੀਸਵੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ सुक पड़ावत नर इकीसवो गुरू कथनं Page 661
ਅਥ ਤ੍ਰਿਆ ਜਛਣੀ ਤੇਈਸਮੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ / अथ त्रिआ जछणी तेईसमो गुरू कथनं Page 662
ਅਥ ਪਾਰਸ ਨਾਥ ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨੰ / अथ पारस नाथ रुद्र अवतार कथनं Page 666
ਅਥ ਨ੍ਰਿਪ ਬਿਬੇਕ ਦੇ ਦਲ ਕਥਨੰ / अथ न्रिप बिबेक दे दल कथनं Page 697
ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ / राग रामकली पातसाही १० Page 709
ਖ੍ਯਾਲ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦ / ख्याल पातिसाही १० Page 710
੩੩ ਸਵਯੇ / ३३ सवये Page 712
ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮਾ / खालसा महिमा Page 716
ਜੁੱਧ ਜਿਤੇ, ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ / जुध जिते, इनही के प्रसादि Page 716
ਸੇਵ ਕਰੀ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ / सेव करी, इनही की भावत Page 716
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ / शसत्र नाम माला Page 717
ਅਥ ਸ੍ਰੀ ਸਸਤ੍ਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖ੍ਯਤੇ / अथ स्री ससत्र नाम माला पुराण लिख्यते Page 717
ਅਥ ਸ੍ਰੀ ਚਕ੍ਰ ਕੇ ਨਾਮ / अथ स्री चक्र के नाम Page 718
ਅਥ ਸ੍ਰੀ ਬਾਣ ਕੇ ਨਾਮ / अथ स्री बाण के नाम Page 721
ਅਥ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਿ ਕੇ ਨਾਮ / अथ स्री पासि के नाम Page 731
ਅਥ ਤੁਪਕ ਕੇ ਨਾਮ / अथ तुपक के नाम Page 743

ਅਥ ਪਖ੍ਯਾਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਲਿਖ੍ਯਤੇ / अथ पख्यान चरित्र लिख्यते Page 809
ਅਥ ਪਖ੍ਯਾਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਲਿਖ੍ਯਤੇ / अथ पख्यान चरित्र लिख्यते Page 809
ਚਰਿਤ੍ਰ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕਾ / चरित्र भगउती जी का Page 809
ਮੇਰ ਕਿਯੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੁਹਿ ਜਾਹਿ / मेर कियो त्रिण ते मुहि जाहि Page 813
ਚਿਤ੍ਰਵਤੀ ਨਗਰੀ / चित्रवती नगरी Page 813
ਸ੍ਰੀ ਮ੍ਰਿਗਾਚਛੁਮਤੀ / स्री म्रिगाचछुमती Page 815
ਚਰਿਤ੍ਰ ਘੁਰਕੀ ਕਾ / चरित्र घुरकी का Page 815
ਸਹਜ ਕਲਾ / सहज कला Page 817
ਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਲਮਤੀ ਕਾ / चरित्र मालमती का Page 818
ਚਰਿਤ੍ਰ ਜੈਨਾਬਾਦੀ ਕਾ / चरित्र जैनाबादी का Page 819
ਅਨੁਰਾਗ ਮਤੀ / अनुराग मती Page 820
ਜਗਜੋਤ ਮਤੀ / जगजोत मती Page 821
ਚਰਿਤ੍ਰ ਲੌਂਡੀਆ ਕਾ / चरित्र लौंडीआ का Page 822
ਬਨੀਆ ਏਕ ਪਸ਼ੌਰ / बनीआ एक पशौर Page 823
ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਭ੍ਰਿਖਭਾਨ / बिंद्राबन भ्रिखभान Page 824
ਪਦੁਆ ਓ ਹਟਿਬਿਆ ਕਾ ਚਰਿਤ੍ਰ / पदुआ ओ हटिबिआ का चरित्र Page 827
ਪੁਹਪ ਮਤੀ ਕਾ / पुहप मती का Page 828
ਭਾਸਮਤੀ ਕਾ / भासमती का Page 829
ਛਜੀਆ ਜਾ ਕੋ / छजीआ जा को Page 830
ਬਿਤਨਮਤੀ ਇਕ / बितनमती इक Page 833
ਸ੍ਰੀ ਛਲ ਛਿਦ ਕੁਅਰ / स्री छल छिद कुअर Page 835
ਨਾਦਰਾ ਬਾਨੋ / नादरा बानो Page 836
ਮਤੀ ਲਾਲਨੀ / मती लालनी Page 837
ਰੂਪ ਕੁਅਰ / रूप कुअर Page 838
ਸੁਧਿ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ / सुधि जब ते हम धरी Page 843
ਸੁਨਤ ਚੋਰ / सुनत चोर Page 843
ਭਯੋ ਪ੍ਰਾਤ / भयो प्रात Page 843
ਦੀਨੋ ਬਹੁਰ / दीनो बहुर Page 844
ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਅਰ / प्रेम कुअर Page 848
ਨਿਰਤ ਮਤੀ / निरत मती Page 849
ਬ੍ਯੋਮਕਲਾ / ब्योमकला Page 849
ਸੂਰਛਟ / सूरछट Page 850
ਮਦਨ ਮਤੀ / मदन मती Page 851
ਚਾਚਰਮਤੀ / चाचरमती Page 853
ਮਾਨ ਮੰਜਰੀ / मान मंजरी Page 854
ਰਸਮੰਜਰੀ / रसमंजरी Page 855
ਛਤ੍ਰਮੰਜਰੀ / छत्रमंजरी Page 855
ਸ੍ਰੀ ਛਬਿ ਮਾਨਮਤੀ / स्री छबि मानमती Page 859
ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਲਾ / स्री असपान कला Page 859
ਫਤੇਮਤੀ / फतेमती Page 860
ਤਵਨ ਤ੍ਰਿਯਾ ਕੋ / तवन त्रिया को Page 861
ਮਦਨ ਰਾਇ / मदन राइ Page 862
ਏਦਿਲ ਸ਼ਾਹ / एदिल शाह Page 864
ਸ੍ਰੀ ਦਿਲ ਜਾਨਮਤੀ / स्री दिल जानमती Page 865
ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੰਜਰੀ / प्रीति मंजरी Page 866
ਰੁਸਤਮਕਲਾ / रुसतमकला Page 867
ਕਾਰਜ ਕਛੂ ਖਰੀਦ / कारज कछू खरीद Page 867
ਤਿਲਕ ਮੰਜਰੀ / तिलक मंजरी Page 868
ਤ੍ਰਿਯ ਰਾਜਮਤੀ / त्रिय राजमती Page 869
ਨੂਰਮ ਬੀਬੀ / नूरम बीबी Page 869
ਬਾਦਲ ਕੁਅਰ / बादल कुअर Page 870
ਬੇਗਮ ਨੂਰਜਹਾਂ / बेगम नूरजहां Page 870
ਨੰਦਮਤੀ / नंदमती Page 872
ਪੁਹਪ ਮੰਜਰੀ / पुहप मंजरी Page 873
ਸੀਲਮਤੀ / सीलमती Page 874
ਇੰਦ੍ਰਪ੍ਰਭਾ / इंद्रप्रभा Page 875
ਬਿਜੈ ਕੁਅਰ / बिजै कुअर Page 883
ਬਾਲਮਤੀ / बालमती Page 884
ਰੂਪਮਤੀ / रूपमती Page 885
ਚੰਦ੍ਰਕਲਾ / चंद्रकला Page 887
ਇੰਦ੍ਰਮਤੀ / इंद्रमती Page 888
ਚਿਤ੍ਰਦੇਵਤਾ / चित्रदेवता Page 889
ਲਾਡਮਕੁਅਰ / लाडमकुअर Page 889
ਰੰਗਰਾਇ ਤਾਕੀ / रंगराइ ताकी Page 890
ਬਨਿਯੋ ਗ੍ਵਾਰਿਏਰ ਕੋ / बनियो ग्वारिएर को Page 891
ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕੇ / महा सिंघ के Page 891
ਚਾਰੁ ਚਛੁ / चारु चछु Page 892
ਮੈਂਗਲ ਸਿੰਘ / मैंगल सिंघ Page 893
ਰਾਇਕ ਰਾਠ / राइक राठ Page 894
ਦੁਹਿਤਾ ਏਕ / दुहिता एक Page 894
ਰੂਪ ਕਲਾ / रूप कला Page 896
ਸਾਹੁ ਏਕ ਗੁਜਰਾਤ / साहु एक गुजरात Page 897
ਚਪਲ ਸਿੰਘ / चपल सिंघ Page 899
ਏਕ ਲਹੌਰ ਸੁਨਾਰੋ / एक लहौर सुनारो Page 900
ਨਗਰ ਪਾਵਟਾ / नगर पावटा Page 901
ਰਾਜਾ ਏਕ ਪਹਾਰ / राजा एक पहार Page 902
ਬਜਵਾਰੇ ਬਨੀਯਾ / बजवारे बनीया Page 903
ਚੋਰ ਏਕ ਚਤੁਰੋ / चोर एक चतुरो Page 904
ਮੁਗਲ ਏਕ ਗਜਨੀ / मुगल एक गजनी Page 904
ਪੁਨਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਐਸੇ / पुनि मंत्री ऐसे Page 905
ਚੰਦ੍ਰ ਪੁਰੀ ਭੀਤਰ / चंद्र पुरी भीतर Page 906
ਏਕ ਤਖਾਨ ਉਜੈਨ / एक तखान उजैन Page 907
ਬਨਿਕ ਏਕ ਬਾਨਾਰਸੀ / बनिक एक बानारसी Page 907
ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਗ੍ਰਹਿ / बिंद्राबन ग्रहि Page 908
ਨਗਰ ਸਿਰੋਮਨਿ / नगर सिरोमनि Page 908
ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਦਲ / जहांगीर आदल Page 916
ਰਾਜੌਰੀ ਕੇ ਦੇਸ ਮੇਂ / राजौरी के देस में Page 918
ਮਹਾਂਰਾਸਟ੍ਰ ਕੇ ਦੇਸ / महांरासट्र के देस Page 919
ਉਰਿਚੰਗ ਉਚਿੱਸ੍ਰਵ / उरिचंग उचिस्रव Page 921
ਚਾਮਰੰਗ ਕੇ ਦੇਸ / चामरंग के देस Page 922
ਰਾਜਾ ਏਕ ਭੁਟੰਤ / राजा एक भुटंत Page 922
ਇੰਦ੍ਰ ਦਤ ਰਾਜਾ ਹੁਤੋ / इंद्र दत राजा हुतो Page 923
ਮਾਝਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਟ / माझा देश जाट Page 924
ਸ਼ਹਿਰ ਇਟਾਵਾ ਮੇਂ / शहिर इटावा में Page 925
ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਨਰੇਸ / गोबिंद चंद नरेस Page 925
ਦੱਛਨ ਦੇਸ਼ ਬਿਚੱਛਨ / दच्छन देश बिचछन Page 930
ਚਲਯੋ ਜੁਲਾਹੋ / चलयो जुलाहो Page 930
ਚਾਂਦਨ ਹੂੰ ਕੇ ਦੇਸ ਮੇਂ / चांदन हूं के देस में Page 932
ਦੁਹਿਤਾ ਏਕ ਜਾਟ ਕੀ / दुहिता एक जाट की Page 933
ਮਰਗ ਜੌਹਡੇ ਕੇ ਬਿਖੇ / मरग जौहडे के बिखे Page 934
ਸ੍ਯਾਲਕੋਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ / स्यालकोट के देश Page 937
ਚੰਦ੍ਰਭਗਾ ਸਰਿਤਾ / चंद्रभगा सरिता Page 942
ਪੋਠੋਹਾਰ ਨਾਰਿ / पोठोहार नारि Page 944
ਰੋਪਰ ਰਾਵ ਰੁਪੇਸ੍ਵਰ / रोपर राव रुपेस्वर Page 945
ਰਾਵੀ ਤੀਰ ਜਾਟ / रावी तीर जाट Page 946
ਅਵਧਪੁਰੀ ਭੀਤਰ / अवधपुरी भीतर Page 946
ਅਸਟ ਨਦੀ ਜਿਹ / असट नदी जिह Page 949
ਇਕ ਅਬਲਾ / इक अबला Page 951
ਅਲਿਮਰਦਾਂ / अलिमरदां Page 952
ਚਾਰ ਯਾਰ ਮਿਲ / चार यार मिल Page 953
ਜੋਧਨ ਦੇਵ ਜਾਟ / जोधन देव जाट Page 954
ਏਕ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਕਪਲ / एक दिवस स्री कपल Page 954
ਯਹ ਚਲ ਖ਼ਬਰ / यह चल ख़बर Page 959
ਪੂਰਬ ਦੇਸ ਕੋ ਏਸ / पूरब देस को एस Page 964
ਦੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਰਾਵ / दुरजन सिंघ राव Page 966
ਸੂਰ ਸੈਨ ਰਾਜਾ ਹੁਤੋ / सूर सैन राजा हुतो Page 970
ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ / बिशन सिंघ राजा Page 972
ਏਕ ਮਹਾਂ ਬਨ ਬੀਚ / एक महां बन बीच Page 974
ਰਿਖਿ ਗੌਤਮ ਬਨ ਮੈ ਬਸੈ / रिखि गौतम बन मै बसै Page 977
ਬਢੈ ਸੁੰਦ ਅਪਸੁੰਦ / बढै सुंद अपसुंद Page 979
ਦੈਤਨ ਤੁਮਲ ਜੁਧ ਜਬ / दैतन तुमल जुध जब Page 981
ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ ਰਾਵ / पच्छम देश राव Page 982
ਤਿਰਹੁਤ ਮੈ ਤਿਰਹੁਤ / तिरहुत मै तिरहुत Page 983
ਏਕ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦ੍ਰ ਜੂ / एक दिवस स्री इंद्र जू Page 985
ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਬ / जहांगीर जब Page 987
ਅਭੈ ਸਾਂਡ ਰਾਜਾ / अभै सांड राजा Page 987
ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਮਿਲਤ / देव अदेव मिलत Page 989
ਨਾਰਨੌਲ ਕੇ ਦੇਸ ਮੇ / नारनौल के देस मे Page 991
ਲੰਕ ਮੈ ਬੰਕ ਨਿਸਾਚਰ / लंक मै बंक निसाचर Page 992
ਦੇਸ ਤਪੀਸਾ ਕੇ ਬਿਖੇ / देस तपीसा के बिखे Page 995
ਬੀਰ ਦਤ ਚੰਡਾਲ / बीर दत चंडाल Page 996
ਮਾਰਵਾੜ ਕੇ ਦੇਸ ਮੇ / मारवाड़ के देस मे Page 996
ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਊਪਰ / रावी नदी ऊपर Page 999
ਸੁਮਤਿ ਕੁਅਰ / सुमति कुअर Page 1002
ਪਰਬਤੇਸ ਰਾਜਾ / परबतेस राजा Page 1003
ਏਕ ਪਲਾਉ ਦੇਸ / एक पलाउ देस Page 1003
ਹੁਗਲੀ ਬੰਦਰ / हुगली बंदर Page 1007
ਸਬਕ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ / सबक सिंघ राजा Page 1009
ਦੁਹਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰੰਗ / दुहिता शाह फिरंग Page 1010
ਧਰਮ ਛੇਤ੍ਰ ਕੁਰਛੇਤ੍ਰ / धरम छेत्र कुरछेत्र Page 1012
ਮਛਲੀ ਬੰਦ੍ਰ ਕੋ ਰਹੈ / मछली बंद्र को रहै Page 1013
ਆਭਾਵਤੀ ਓਡਛੇ / आभावती ओडछे Page 1017
ਮਾਨਣੇਸੁਨੀ ਰਾਨੀ / मानणेसुनी रानी Page 1017
ਹਿਜਲੀ ਬੰਦਰ / हिजली बंदर Page 1019
ਭਸਮਾਗਦ ਦਾਨੋ / भसमागद दानो Page 1019
ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਸ਼ਹਰ ਕੇ / शहिर बेशहर के Page 1020
ਰਾਜਮਤੀ ਰਾਨੀ / राजमती रानी Page 1025
ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਵ ਇਕ / बीकानेर राव इक Page 1028
ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਪਾਹਾ ਕੈ / शहिर सिपाहा कै Page 1029
ਪ੍ਰਮੁਦ ਕੁਅਰਿ ਰਾਨੀ / प्रमुद कुअरि रानी Page 1030
ਖੈਰੀ ਨਾਮ ਬਲੋਚਨਿ / खैरी नाम बलोचਨਿ Page 1031
ਸ਼ਹਿਰ ਕਨੌਜ ਕੰਚਨੀ / शहिर कनौज कंचनी Page 1032
ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਪੋਸਤੀ / परबत सिंघ पोसती Page 1033
ਰਾਨੀ ਏਕ ਨਾਗੌਰੇ ਰਹੈ / रानी एक नागौरे रहै Page 1035
ਕੁਪਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ / कुपित सिंघ राजा Page 1035
ਜੈਸੋ ਤ੍ਰਿਯ ਇਕ ਰਨ / जैसो त्रिय इक रन Page 1037
ਨਾਜਮਤੀ ਅਬਲਾ / नाजमती अबला Page 1038
ਸ੍ਯਾਲਕੋਟ ਕੇ ਦੇਸ ਮੈ / स्यालकोट के देस मै Page 1040
ਸ਼ਾਹਿਜਹਾਂ ਕੀ ਏਕ ਬਰ ਨਾਰੀ / शाहिजहां की एक बर नारी Page 1042
ਮੱਦ੍ਰ ਦੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ / मद्र देश चौधरी Page 1042
ਬਿੱਰ੍ਰਭ ਦੇਸ਼ ਭੀਤਰ ਰਹੇ / बिर्रभ देश भीतर रहे Page 1043
ਚੌੜਭਰਥ ਸੰਨਯਾਸੀ / चौड़भरथ संनयासी Page 1046
ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਇਕ / राज सिंघ राजा इक Page 1047
ਬਲਵੰਡ ਸਿੰਘ ਤਿਰਹੁਤਿ / बलवंड तिरहुति Page 1048
ਨਰਵਰ ਕੋ ਰਾਜਾ / नरवर को राजा Page 1049
ਦੇਸ ਤਪੀਸਾ ਕੇ ਰਹੇ / देस तपीसा के रहे Page 1052
ਗ੍ਵਾਰਏਰ ਗੜ ਮੋ / ग्वारएर गड़ मो Page 1053
ਉਦੈਪੁਰੀ ਖੁਰਰਮ ਕੀ / उदैपुरी खुररम की Page 1054
ਹਿੰਗੁਲਾਜ ਜਗਮਾਤ / हिंगुलाज जगमात Page 1056
ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰੋ / सुक्रित सिंघ सूरो Page 1057
ਬਾਂਸਬਰੇਲੀ ਕੇ ਬਿਖੇ / बांसबरेली के बिखे Page 1059
ਪਛਿਮ ਕੋ ਰਾਜਾ ਰਹੇ / पछिम को राजा रहे Page 1060
ਬ੍ਰਿਜ ਮਹਿ ਏਕ ਅਹੀਰਨ / ब्रिज महि एक अहीरन Page 1061
ਪਲਵਲ ਕੋ ਰਾਜਾ ਰਹੈ / पलवल को राजा रहै Page 1062
ਰੰਘਰਾਰੀ ਰੰਘਰੋ / रंघरारी रंघरो Page 1063
ਐਂਡੇ ਰਾ ਇਕ / ऐंडे रा इक Page 1064
ਰਾਇ ਨਿਰੰਜਨ ਚੋਪਰੋ / राइ निरंजन चोपरो Page 1065
ਮੋਕਲਗੜ ਮੋਕਲ ਨ੍ਰਿਪ / मोकलगड़ मोकल न्रिप Page 1066
ਗਜਨ ਦੇਵ ਰਾਜਾ ਬਡੋ / गजन देव राजा बडो Page 1067
ਜਗ ਬੰਦਨ ਇਕ ਸ਼ਾਹ / जग बंदन इक शाह Page 1069
ਮੈਨਲਤਾ ਅਬਲਾ / मैनलता अबला Page 1070
ਏਕ ਸੁਮੇਰ ਦੇਵਿ ਬਰ / एक सुमेर देवि बर Page 1071
ਸ਼ਾਹੁ ਬਧੂ ਪਛਿਮ / शाहु बधू पछिम Page 1072
ਨੈਨੋਤਮਾ ਨਾਰਿ / नैनोतमा नारि Page 1072
ਨਿਸਿਸ ਪ੍ਰਭਾ / निसिस प्रभा Page 1073
ਵਹੈ ਸਵਤਿ ਤਾਕੀ / वहै सवति ताकी Page 1074
ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਮੋ / शहिर बटाला मो Page 1075
ਪਾਂਡਵ ਕੇ ਪਾਂਚੋਂ ਸੁਤ / पांडव के पांचों सुत Page 1077
ਏਕ ਬਨਿਕ ਕੀ ਭਾਰਜਾ / एक बनिक की भारजा Page 1078
ਮਦ੍ਰ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਛਤ੍ਰਜਾ / मद्र देश इक छत्रजा Page 1079
ਕਾਮ ਕਲਾ / काम कला Page 1080
ਕੰਚਨ ਪ੍ਰਭਾ ਜਾਟ / कंचन प्रभा जाट Page 1080
ਭੂਪ ਕਲਾ ਨਾਮਾ / भूप कला नामा Page 1081
ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਗ / इक दिन बाग Page 1081
ਏਕ ਲਹੌਰ ਛਤ੍ਰਿਜਾ ਰਹੈ / एक लहौर छत्रिजा रहै Page 1082
ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਡੋ / तेज सिंघ राजा बडो Page 1083
ਤਿਰਦਸਿ ਕਲਾ ਏਕ / तिरदसि कला एक Page 1084
ਦੇਵਨਰਾਨ ਹੰਡੂਰ / देवनरान हंडूर Page 1085
ਨੌ ਕੋਟੀ ਮਰਵਾਰ ਕੋ / नौ कोटी मरवार को Page 1085
ਚੰਦ੍ਰਪੁਰੀ ਨਗਰੀ / चंद्रपुरी नगरी Page 1088
ਤ੍ਰਿਯ ਰਨ ਰੰਗ ਮਤੀ / त्रिय रन रंग मती Page 1089
ਸੰਖ ਕੁਅਰ ਸੁੰਦਰਿਕ / संख कुअर सुंदरिक Page 1089
ਰਤਨ ਸੈਨ ਰਾਣਾ / रतन सैन राणा Page 1090
ਤ੍ਰਿਗਤਿ ਦੇਸ਼ ਏਸ੍ਵਰ / त्रिगति देश एस्वर Page 1092
ਰੂਮ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੁਤਾ / रूम शहिर के शाह की सुता Page 1095
ਉਗ੍ਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਡੋ / उग्र सिंघ राजा बडो Page 1097
ਨਰਕਾਸੁਰ ਰਾਜਾ ਬਡੋ / नरकासुर राजा बडो Page 1098
ਇਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਤੀ / इक कैलाश मती Page 1100
ਭੂਪ ਬਡੀ ਗੁਜਰਾਤ / भूप बडी गुजरात Page 1102
ਸੁਘਰਾਵਸੀ ਨਗਰ / सुघरावसी नगर Page 1103
ਰਾਜਾ ਕੌਚ ਬਿਹਾਰ ਕੋ / राजा कौच बिहार को Page 1105
ਏਕ ਰਾਵ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰਿਕਾ / एक राव की पुत्रिका Page 1107
ਧਾਰਾ ਨਗਰੀ ਕੋ ਰਹੇ / धारा नगरी को रहे Page 1108
ਮਗਧ ਦੇਸ ਕੌ ਰਾਵ ਇਕ / मगध देस कौ राव इक Page 1115
ਨੈਪਾਲੀ ਕੇ ਦੇਸ ਮੈ ਰੁਦ੍ਰ / नैपाली के देस मै रुद्र Page 1116
ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਖਾਰਾ ਮੈ ਰਹੈ / शहिर बुखारा मै रहै Page 1118
ਰਾਜਾ ਖੰਡ ਬੁਲੇਦ ਕੌ / राजा खंड बुलेद कौ Page 1120
ਚਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਤ / चांदा शहिर बसत Page 1121
ਦਛਿਨ ਕੋ ਰਾਜਾ ਬਡੋ / दछिन को राजा बडो Page 1122
ਜੋਗੀ ਇਕ ਗਹਬਰ ਬਨ / जोगी इक गहबर बन Page 1123
ਫੈਲਕੂਸ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਕੇ / फैलकूस पतिशाह के Page 1124
ਮਸਹਦ ਕੋ ਰਾਜਾ ਬਡੋ / मसहद को राजा बडो Page 1128
ਪੀਰ ਏਕ ਮੁਲਤਾਨ ਮੈ / पीर एक मुलतान मै Page 1129
ਆਸਫ ਖਾਂ ਉਮਰਾਵ / आसफ खां उमराव Page 1129
ਈਸਫ਼ ਜੈਯਨ / ईसफ़ जैयन Page 1131
ਕਾਬਲ ਮੈ ਅਕਬਰ / काबल मै अकबर Page 1131
ਰਾਧਾਵਤੀ ਨਗਰ / राधावती नगर Page 1133
ਬਿਸ਼ਨਕੇਤੁ ਰਾਜਾ / बिशनकेतु राजा Page 1134
ਬਾਰਾਣਸੀ ਨਗਰਿਕ / बाराणसी नगरिक Page 1135
ਮਾਲਨੇਰ ਕੋ ਦੇਸ਼ / मालनेर को देश Page 1136
ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵਾ ਕੇ / देश मालवा के Page 1137
ਉਤਰ ਦੇਸ਼ ਨ੍ਰਿਪਤਿ / उतर देश न्रिपति Page 1138
ਪਲਵਲ ਦੇਸ਼ / पलवल देश Page 1140
ਮਾਲਨੇਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਮੈ / मालनेर के देश मै Page 1141
ਦੇਸ਼ ਬਾਵਨੀ ਕੇ / देश बावनी के Page 1142
ਇਕ ਰਾਜਾ ਮੁਲਤਾਨ / इक राजा मुलतान Page 1143
ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਚੱਛਨ ਪੁਰ / शहिर बिचछन पुर Page 1143
ਸ਼ਹਿਰ ਟੰਕ ਟੋਡਾ ਬਿਖੈ / शहिर टंक टोडा बिखै Page 1144
ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਹੁਤੋ / करम सिंघ राजा हुतो Page 1146
ਤਿੱਬਤ ਕੋ ਇਕ ਰਾਇ / तिबत को इक राइ Page 1147
ਪ੍ਰਗਟ ਕਮਾਉਂ ਕੇ ਬਿਖੈ / प्रगट कमाउं के बिखै Page 1148
ਬੀਰਜਕੇਤ ਰਾਜਾ ਇਕ / बीरजकेत राजा इक Page 1149
ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰੌਜ ਬਿਖੈ ਹੁਤੋ / शहिर सिरोज बिखै हुतो Page 1150
ਦੇਸ਼ ਕਲਿੰਜਰ ਕੇ ਨਿਕਟ / देश कलिंजर के निकट Page 1151
ਕਿਲਮਾਖਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ / किलमाखन इक देश Page 1152
ਸੁਭਟਾਵਤੀ ਨਗਰ ਇਕ / सुभटावती नगर इक Page 1154
ਸੁਘਰਾਵਤੀ ਨਗਰ ਇਕ / सुघरावती नगर इक Page 1156
ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਇਕ / पदम सिंघ राजा इक Page 1157
ਪ੍ਰਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਇਕ / प्राची दिशा प्रगट इक Page 1159
ਪੂਰਬ ਦਿਸਿ ਇਕ ਤਿਲਕ / पूरब दिसि इक तिलक Page 1163
ਬੀਰ ਤਿਲਕ ਇਕ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਬਿਚੱਖਨ / बीर तिलक इक न्रिपति बिचखन Page 1165
ਨਦੀ ਨਰਬਦਾ ਕੋ ਰਹੈ / नदी नरबदा को रहै Page 1167
ਬਤਿਸੁ ਲਛਨ ਨਗਰ / बतिसु लछन नगर Page 1168
ਅਜਿਤਾਵਤੀ ਨਗਰ / अजितावती नगर Page 1170
ਬਿਕਟ ਕਰਨ ਇਕ ਹੁਤੋ / बिकट करन इक हुतो Page 1171
ਹੰਸ ਧੁਜਾ ਰਾਜਾ ਇਕ / हंस धुजा राजा इक Page 1172
ਛੱਤ੍ਰਾਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਇਕ / छत्रानी इसत्री इक Page 1174
ਬੇਸਵਾ ਏਕ ਠੌਰ ਇਕ ਸੁਨੀ / बेसवा एक ठौर इक सुनी Page 1176
ਦੌਲਾ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤਿ ਮੈ / दौला की गुजराति मै Page 1177
ਭਨਿਯਤ ਏਕ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਕੀ / भनियत एक न्रिपति की Page 1178
ਨੀਲਕੇਤ ਰਾਜਾ ਇਕ / नीलकेत राजा इक Page 1180
ਹੰਸਾ ਧੁਜ ਰਾਜਾ ਇਕ / हंसा धुज राजा इक Page 1182
ਰੁਦ੍ਰਕੇਤ ਰਾਜਾ ਹੁਤੋ / रुद्रकेत राजा हुतो Page 1185
ਮਸਤ ਕਰਨ ਇਕ / मसत करन इक Page 1187
ਅਹਿਧੁਜ ਏਕ / अहिधुज एक Page 1188
ਕਿਲਮਾਕਨ ਕੇ ਦੇਸ / किलमाकन के देस Page 1189
ਅਜੈਚੰਦ ਪੂਰਬ / अजैचंद पूरब Page 1190
ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਬਿਚੱਛਨ / न्रिपति बिचछन Page 1191
ਪੂਰਬ ਦਿਸਿ ਰਥ / पूरब दिसि रथ Page 1198
ਸੁਮਤਿ ਸੈਨ ਇਕ / सुमति सैन इक Page 1199
ਰੂਪ ਸੈਨ ਇਕ ਨ੍ਰਿਪਤਿ / रूप सैन इक न्रिपति Page 1210
ਚੰਪਾਵਤੀ ਨਗਰ / च्मपावती नगर Page 1212
ਗੁਆ ਬੰਦਰ / गुआ बंदर Page 1213
ਮੋਰੰਗ ਦਿਸਿ / मोरंग दिसि Page 1214
ਤੇਲੰਗਾ ਜਹ ਦੇਸ / तेलंगा जह देस Page 1215
ਏਕ ਸੁਗੰਧ ਸੈਨ / एक सुगंध सैन Page 1216
ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੈਨ / सुक्रित सैन Page 1217
ਇਕ ਅੰਬਸਟ / इक अ्मबसट Page 1218
ਬੰਦਰ ਬਸ ਤਹ / बंदर बस तह Page 1218
ਸੰਕ੍ਰਾਵਤੀ ਨਗਰ / संक्रावती नगर Page 1220
ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ / शहिर मुरादाबाद Page 1221
ਸ਼ਹਿਰ ਜਹਾਨਾਬਾਦ / शहिर जहानाबाद Page 1222
ਪ੍ਰੇਮਾਵਤੀ ਨਗਰ / प्रेमावती नगर Page 1222
ਬਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਇਕ / बिशन चंद इक Page 1223
ਬਿਜੈ ਨਗਰ ਇਕ / बिजै नगर इक Page 1224
ਅਮੀਕਰਨ ਇਕ / अमीकरन इक Page 1225
ਸ਼ਹਿਰ ਪਲਾਊ ਏਕ / शहिर पलाऊ एक Page 1226
ਦੋਛਿਨ ਸੈਨ ਦਛਨੀ / दोछिन सैन दछनी Page 1226
ਹੁਤੋ ਏਕ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ / हुतो एक राजा प्रजा Page 1227
ਦਿਸਾ ਬਾਰੁਣੀ ਮੈ / दिसा बारुणी मै Page 1228
ਘਾਟਮ ਪੁਰ ਕੁਰਰੇ / घाटम पुर कुररे Page 1229
ਯੂਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਮ / यूनां शहिर रूम Page 1230
ਸੁਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਗਬਾਦ / सुना शहिर बगबाद Page 1232
ਪੂਰਬ ਦੇਸ ਇਕ ਨ੍ਰਿਪ / पूरब देस इक न्रिप Page 1234
ਪਛਿਮਾਵਤੀ / पछिमावती Page 1236
ਉਤਰ ਸਿੰਘ ਨ੍ਰਿਪਤਿ / उतर सिंघ न्रिपति Page 1237
ਰਾਜਪੁਰੀ ਨਗਰੀ / राजपुरी नगरी Page 1239
ਅਨਦਾਵਤੀ ਨਗਰ / अनदावती नगर Page 1240
ਚੰਚਲ ਸੈਨ ਨ੍ਰਿਪਤਿ / चंचल सैन न्रिपति Page 1243
ਬੰਗਸ ਸੈਨ ਬੰਗਸੀ / बंगस सैन बंगसी Page 1244
ਬਿਜੈ ਸੂਰ ਖੱਤ੍ਰੀ / बिजै सूर खत्री Page 1245
ਸੁਨਿਯਤ ਏਕ / सुनियत एक Page 1252
ਚੰਦ੍ਰ ਚੂੜ ਇਕ / चंद्र चूड़ इक Page 1253
ਸੀਸੀ ਸਾਰਕੇਤ / सीसी सारकेत Page 1255
ਇਛਾਵਤੀ ਨਗਰ / इछावती नगर Page 1256
ਸੋਰਠ ਸੈਨ ਕੇ ਭੂਪਾਲਾ / सोरठ सैन के भूपाला Page 1257
ਅਭਰਨ ਸਿੰਘ / अभरन सिंघ Page 1257
ਬਿਧੀ ਸੈਨ ਰਾਜਾ / बिधी सैन राजा Page 1259
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ / त्रिपुरा शहिर Page 1260
ਬਹੜਾਇਚਿ ਕੋ / बहड़ाइचि को Page 1261
ਭੈਰੋਪਾਲ ਸੁਨਾ / भैरोपाल सुना Page 1261
ਕੋਚ ਬਿਹਾਰ / कोच बिहार Page 1262
ਕਰਨਾਟਕ ਕੋ / करनाटक को Page 1264
ਪੁਨਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਇਹ / पुनि मंत्री इह Page 1264
ਬਿਰਹ ਸੈਨ ਇਕ / बिरह सैन इक Page 1265
ਜੋਗ ਸੈਨ ਰਾਜਾ / जोग सैन राजा Page 1266
ਸ੍ਵਰਨ ਸੈਨ ਇਕ / स्वरन सैन इक Page 1267
ਦਛਿਨ ਸੈਨ ਸੁ ਦਛਿਨ / दछिन सैन सु दछिन Page 1268
ਸ਼ਹਿਰ ਇਟਾਵਾ / शहिर इटावा Page 1269
ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਨਾਰ / शहिर सुनार Page 1270
ਮੰਤ੍ਰੀ ਕਥਾ ਉਚਾਰੀ / मंत्री कथा उचारी Page 1271
ਮਰਗਜ ਸੈਨ ਹੁਤੋ / मरगज सैन हुतो Page 1271
ਸੁਨੋ ਨ੍ਰਿਪਤਿ / सुनो न्रिपति Page 1272
ਭੂਮਿ ਭਾਰ ਤੇ / भूमि भार ते Page 1272
ਸੁਕ੍ਰਾਚਾਰਜ ਦਾਨ੍ਵਨ / सुक्राचारज दान्वन Page 1275
ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਔਰ / सुन प्रभ और Page 1276
ਭੱਦ੍ਰਸੈਨ ਰਾਜਾ / भद्रसैन राजा Page 1278
ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੈਨ / स्री सुलतान सैन Page 1280
ਗਹਰਵਾਰ ਰਾਜਾ / गहरवार राजा Page 1282
ਅਚਲਾਵਤੀ ਨਗਰ / अचलावती नगर Page 1283
ਥੰਭਕਰਨ ਇਕ ਥੰਭ੍ਰ / थम्बभकरन इक थम्भर Page 1284
ਬਿਜਿਆਵਤੀ ਨਗਰ / बिजिआवती नगर Page 1285
ਬਿਰਹਾਵਤੀ ਨਗਰ / बिरहावती नगर Page 1285
ਵਲੰਦੇਜ ਕੋ ਏਕ / वलंदेज को एक Page 1286
ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਹਰੇ ਏਕ / शहिर भेहरे एक Page 1287
ਸੁਨਹੋ ਰਾਜ ਕੁਅਰ / सुनहो राज कुअर Page 1289
ਰਾਜ ਸੈਨ ਇਕ ਰਾਜਾ / राज सैन इक राजा Page 1290
ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੋਹੀ ਕੇ ਬਿਖੇ / शहिर सरोही के बिखे Page 1291
ਰਾਜ ਸੈਨ ਇਕ ਸੁਨਾ / राज सैन इक सुना Page 1294
ਜਮਲ ਸੈਨ ਰਾਜਾ / जमल सैन राजा Page 1295
ਨਗਰ ਬਿਭਾਸਾਵਤੀ / नगर बिभासावती Page 1296
ਸੁਨਿਯਤ ਇਕ ਨਗਰੀ / सुनियत इक नगरी Page 1297
ਮਥੁਰਾ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ / मथुरा नाम हमारे Page 1298
ਸੁਕ੍ਰਿਤਾਵਤੀ ਨਗਰ / सुक्रितावती नगर Page 1298
ਉਤਰ ਦਿਸਾ ਪ੍ਰਗਟ / उतर दिसा प्रगट Page 1299
ਸੋਰਠ ਦੇਸ ਬਸਤ / सोरठ देस बसत Page 1300
ਹਰਿਦ੍ਵਾਰ ਇਕ ਸੁਨ / हरिद्वार इक सुन Page 1301
ਦੌਲਾ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤਿ / दौला की गुजराति Page 1302
ਸੁਨੁ ਰਾਜਾ ਇਕ / सुनु राजा इक Page 1303
ਜਹ ਹਮ ਦਿਸਾ ਉਤਰਾ / जह हम दिसा उतरा Page 1304
ਗੌਰਿਪਾਲ ਇਕ / गौरिपाल इक Page 1305
ਸੁਨੁ ਰਾਜਾ ਇਕ / सुनु राजा इक Page 1306
ਸੁਜਨਾਵਤੀ ਨਗਰ / सुजनावती नगर Page 1306
ਸੁਨੋ ਭੂਪ ਇਕ / सुनो भूप इक Page 1307
ਇਸਕ ਤੰਬੋਲ ਸ਼ਹਿਰ / इसक तम्बोल शहिर Page 1308
ਸੁਨਹੁ ਰਾਜ ਇਕ / सुनहु राज इक Page 1309
ਸੁਨਹੁ ਭੂਪ ਇਕ / सुनहु भूप इक Page 1310
ਸੁਨੁ ਰਾਜਾ ਇਕ / सुनु राजा इक Page 1311
ਸੁਨੁ ਨ੍ਰਿਪ ਕਥਾ / सुनु न्रिप कथा Page 1312
ਸੁਨੁ ਰਾਜਾ ਇਕ / सुनु राजा इक Page 1313
ਸਨੁ ਭੂਪਤਿ ਇਕ / सनु भूपति इक Page 1314
ਸੁਨੁ ਰਾਜਾ ਇਕ ਔਰ / सुनु राजा इक और Page 1315
ਸੁਨੁ ਰਾਜਾ ਇਕ / सुनु राजा इक Page 1315
ਸੁਨ ਰਾਜਾ ਇਕ ਕਥਾ / सुन राजा इक कथा Page 1316
ਸੁਨ ਭੂਪਤਿ ਇਕ / सुन भूपति इक Page 1317
ਸੁਨ ਰਾਜਾ ਇਕ / सुन राजा इक Page 1317
ਗਨਪਤਿ ਸਿੰਘ / गनपति सिंघ Page 1318
ਨ੍ਰਿਪਬਰ ਸਿੰਘ ਏਕ / न्रिपबर सिंघ एक Page 1319
ਸੁਨੁ ਰਾਜਾ ਇਕ ਔਰ / सुनु राजा इक और Page 1320
ਅੰਧਾਵਤੀ ਨਗਰ / अंधावती नगर Page 1322
ਗੜ ਕਨੌਜ ਕੌ ਜਹਾ / गड़ कनौज कौ जहा Page 1323
ਸੁਨ ਰਾਜਾ ਇਕ / सुन राजा इक Page 1324
ਬ੍ਯਾਘ੍ਰ ਕੇਤ ਸੁਨਿਯਤ / ब्याघ्र केत सुनियत Page 1325
ਅਛਲ ਸੈਨ ਇਕ / अछल सैन इक Page 1326
ਸੁਨੁ ਰਾਜਾ ਇਕ / सुनु राजा इक Page 1327
ਸ਼ਹਿਰ ਦੌਲਤਾਬਾਦ / शहिर दौलताबाद Page 1328
ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਹ / बीजापुर जह Page 1330
ਇਸ਼ਕ ਤੰਬੋਲ / इशक त्मबोल Page 1331
ਸੁਨ ਰਾਜਾ ਇਕ / सुन राजा इक Page 1332
ਨਵਤਨ ਸੁਨਹੁ / नवतन सुनहु Page 1333
ਭੂਪ ਤ੍ਰਿਹਾਟਕ ਸੈਨ / भूप त्रिहाटक सैन Page 1333
ਸੁਨੁ ਰਾਜਾ ਇਕ / सुनु राजा इक Page 1334
ਏਕ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸੈਨ / एक चरित्र सैन Page 1335
ਸੁਨਹੁ ਰਾਵ ਇਕ / सुनहु राव इक Page 1336
ਬਿਸ਼ਨ ਧੁਜਾ ਇਕ / बिशन धुजा इक Page 1337
ਸੁਨਹੁ ਚਰਿਤ ਇਕ / सुनहु चरित इक Page 1338
ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਇਕ / सदा सिंघ इक Page 1338
ਚਿਤ੍ਰਕੇਤ ਰਾਜਾ / चित्रकेत राजा Page 1340
ਬੀਰ ਕੇਤ ਇਕ ਭੂਪ / बीर केत इक भूप Page 1341
ਮਾਰਵਾਰ ਇਕ ਭੂਪ / मारवार इक भूप Page 1341
ਸਿੰਘ ਨਰਿੰਦ੍ਰ ਭੂਪ / सिंघ नरिंद्र भूप Page 1342
ਭੂਪ ਸੁਬਾਹੁ ਸੈਨ / भूप सुबाहु सैन Page 1343
ਬਾਹੁਲੀਕ ਸੁਨਿਯਤ / बाहुलीक सुनियत Page 1344
ਬਰਬਰੀਨ ਕੋ ਦੇਸ / बरबरीन को देस Page 1345
ਭੂਪ ਸੁ ਧਰਮ ਸੈਨ / भूप सु धरम सैन Page 1346
ਅਛਲਾਪੁਰ ਇਕ / अछलापुर इक Page 1346
ਦੇਵ ਛੱਤ੍ਰ ਇਕ ਭੂਪ / देव छत्र इक भूप Page 1348
ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ / सरब सिंघ राजा Page 1349
ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਇਕ / प्रिथी सिंघ इक Page 1351
ਸਗਰ ਦੇਸ / सगर देस Page 1352
ਪਲਵਲ ਦੇਸ / पलवल देस Page 1352
ਘਾਟਮਪੁਰ ਇਕ / घाटमपुर इक Page 1353
ਸੂਰਜ ਕਿਰਨਿ / सूरज किरनि Page 1354
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰੂੰ / पातशाह कारूं Page 1355
ਚਿੰਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਤ / चिंजी शहिर बसत Page 1356
ਸੁਨ ਨ੍ਰਿਪ ਔਰ / सुन न्रिप और Page 1358
ਸੱਤਿ ਸੰਧਿ ਇਕ / सति संधि इक Page 1359
ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ / हमरी करो हाथ दै रच्छा Page 1386

ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦ / ज़फ़रनामा पातिशाही १० Page 1389
ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ / कमाले करामात Page 1389
ਹਿਕਾਯਤ ਸ਼ੁਨੀਦੇਂ / हिकायत शुनीदें Page 1394
ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾਨਸ਼ / खुदावंद दानश Page 1397
ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੰਦਸ਼ / कि रोज़ी दिहंदश Page 1399
ਤੁਈ ਰਹਿਨੁਮਾਓ / तुई रहिनुमाओ Page 1406
ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦਹੇ ਦਿਲ ਕੁਸ਼ਾਇ / खुदावंद बखशिंदहे दिल कुशाइ Page 1408
ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ / खुदावंद बखशिंदहे बेशुमार Page 1410
ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦਹੇ ਦਿਲ ਕਰਾਰ / खुदावंद बखशिंदहे दिल करार Page 1412
ਕਮਾਲਸ਼ ਕਰਾਮਾਤ / कमालश करामात Page 1414
ਗਫੂਰੋ ਗੁਨਹ / गफूरो गुनह Page 1416
ਤੁਈਂ ਦਸਤਗੀਰ / तुईं दसतगीर Page 1425
ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ਿੰਦਏ / रज़ा बखश बखशिंदए Page 1427

TOP OF PAGE