ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 530

ਜੁਧੁ ਕੀਯੋ ਸੁਤ ਕਾਨ੍ਹ ਇਤੋ; ਨਹਿ ਹੁਇ ਹੈ ਕਬੈ, ਕਿਨ ਹੂ ਨਹੀ ਕੀਨੋ ॥

जुधु कीयो सुत कान्ह इतो; नहि हुइ है कबै, किन हू नही कीनो ॥

ਦ੍ਵੈ ਘਟਿ ਆਠ ਰਥੀ ਬਲਵੰਤ; ਤਿਨੋ ਹੂ ਤੇ ਏਕ ਬਲੀ ਨਹੀ ਹੀਨੋ ॥

द्वै घटि आठ रथी बलवंत; तिनो हू ते एक बली नही हीनो ॥

ਸੋ ਮਿਲਿ ਕੈ ਕਰਿ ਕੋਪ ਪਰੇ; ਸੁਤ ਕਾਨ੍ਹ ਕੇ ਊਪਰ ਜਾਨ ਨ ਦੀਨੋ ॥

सो मिलि कै करि कोप परे; सुत कान्ह के ऊपर जान न दीनो ॥

ਰੋਸ ਬਢਾਇ ਮਚਾਇ ਕੈ ਮਾਰਿ; ਹੰਕਾਰ ਕੈ ਕੇਸਨ ਤੇ ਗਹਿ ਲੀਨੋ ॥੨੨੯੬॥

रोस बढाइ मचाइ कै मारि; हंकार कै केसन ते गहि लीनो ॥२२९६॥

ਤੋਟਕ ॥

तोटक ॥

ਇਨ ਬੀਰਨ ਕੀ ਜਬ ਜੀਤ ਭਈ; ਦੁਹਿਤਾ ਤਬ ਭੂਪ ਕੀ ਛੀਨ ਲਈ ॥

इन बीरन की जब जीत भई; दुहिता तब भूप की छीन लई ॥

ਸੋਊ ਛੀਨ ਕੈ ਮੰਦਿਰ ਆਨਿ ਧਰੀ; ਦੁਬਿਧਾ ਮਨ ਕੀ ਸਭ ਦੂਰਿ ਕਰੀ ॥੨੨੯੭॥

सोऊ छीन कै मंदिर आनि धरी; दुबिधा मन की सभ दूरि करी ॥२२९७॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਇਤੈ ਦ੍ਰਜੋਧਨ ਹਰਖ ਜਨਾਯੋ ॥

इतै द्रजोधन हरख जनायो ॥

ਉਤ ਹਲਧਰ ਹਰਿ ਜੂ ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ ॥

उत हलधर हरि जू सुनि पायो ॥

ਸੁਨਿ ਬਸੁਦੇਵ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤਿ ਭਰਿ ਕੈ ॥

सुनि बसुदेव क्रोध अति भरि कै ॥

ਸ੍ਯਾਮ ਭਨੈ ਮੂਛਹਿ ਰਹਿਓ ਧਰਿ ਕੈ ॥੨੨੯੮॥

स्याम भनै मूछहि रहिओ धरि कै ॥२२९८॥

ਬਸੁਦੇਵ ਬਾਚ ॥

बसुदेव बाच ॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਤਿਹ ਸੁਧਿ ਕਉ ਕੋਊ ਦੂਤ ਪਠਇਯੈ ॥

तिह सुधि कउ कोऊ दूत पठइयै ॥

ਪੌਤ੍ਰ ਸੋਧ ਕੌ ਬੇਗਿ ਮੰਗਇਯੈ ॥

पौत्र सोध कौ बेगि मंगइयै ॥

ਮੁਸਲੀਧਰ ਤਿਹ ਠਉਰ ਪਠਾਯੋ ॥

मुसलीधर तिह ठउर पठायो ॥

ਚਲਿ ਹਲਧਰ ਤਿਹ ਪੁਰ ਮੈ ਆਯੋ ॥੨੨੯੯॥

चलि हलधर तिह पुर मै आयो ॥२२९९॥

ਸਵੈਯਾ ॥

सवैया ॥

ਆਇਸ ਪਾਇ ਪਿਤਾ ਕੋ ਜਬੈ; ਚਲਿ ਕੈ ਬਲਿਭਦ੍ਰ ਗਜਾਪੁਰ ਆਯੋ ॥

आइस पाइ पिता को जबै; चलि कै बलिभद्र गजापुर आयो ॥

ਆਇਸ ਐਸੇ ਦਯੋ ਹਮਰੇ ਨ੍ਰਿਪ; ਛੋਰਿ ਇਨੈ ਸੁਤ ਅੰਧ ! ਸੁਨਾਯੋ ॥

आइस ऐसे दयो हमरे न्रिप; छोरि इनै सुत अंध ! सुनायो ॥

ਸੋ ਸੁਨਿ ਬਾਤ ਰਿਸਾਇ ਗਯੋ; ਗ੍ਰਿਹ ਤੇ ਅਪਨੇ ਇਹ ਓਜ ਜਨਾਯੋ ॥

सो सुनि बात रिसाइ गयो; ग्रिह ते अपने इह ओज जनायो ॥

ਐਂਚ ਲਯੋ ਪੁਰ ਤ੍ਰਾਸ ਭਰਿਯੋ; ਸੋਊ ਲੈ ਦੁਹਿਤਾ ਇਹ ਪੂਜਨ ਆਯੋ ॥੨੩੦੦॥

ऐंच लयो पुर त्रास भरियो; सोऊ लै दुहिता इह पूजन आयो ॥२३००॥

ਸਾਂਬ ਸੋ ਬ੍ਯਾਹ ਸੁਤਾ ਕੋ ਕੀਯੋ; ਦੁਰਜੋਧਨ ਚਿਤਿ ਘਨੋ ਸੁਖ ਪਾਯੋ ॥

सांब सो ब्याह सुता को कीयो; दुरजोधन चिति घनो सुख पायो ॥

ਦਾਨ ਦਯੋ ਜਿਹ ਅੰਤ ਕਛੂ ਨਹਿ; ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੋ ਕਹਿ ਸ੍ਯਾਮ ਸੁਨਾਯੋ ॥

दान दयो जिह अंत कछू नहि; बिप्रन को कहि स्याम सुनायो ॥

ਭ੍ਰਾਤ ਕੇ ਪੁਤ੍ਰ ਕੋ ਸੰਗਿ ਹਲਾਯੁਧ; ਲੈ ਕਰਿ ਦੁਆਰਵਤੀ ਕੋ ਸਿਧਾਯੋ ॥

भ्रात के पुत्र को संगि हलायुध; लै करि दुआरवती को सिधायो ॥

ਸ੍ਯਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਤੈ ਪਿਖਬੇ ਕਹੁ; ਸ੍ਯਾਮ ਭਨੈ ਚਲਿ ਨਾਰਦ ਆਯੋ ॥੨੩੦੧॥

स्याम चरित्र उतै पिखबे कहु; स्याम भनै चलि नारद आयो ॥२३०१॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਸਿਕੰਧ ਪੁਰਾਣੇ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਕ੍ਰਿਸਨਾਵਤਾਰੇ ਦ੍ਰੁਜੋਧਨ ਕੀ ਬੇਟੀ ਸਾਂਬ ਕੋ ਬ੍ਯਾਹ ਲਿਆਵਤ ਭਏ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤਮ ॥

इति स्री दसम सिकंध पुराणे बचित्र नाटक ग्रंथे क्रिसनावतारे द्रुजोधन की बेटी सांब को ब्याह लिआवत भए धिआइ समापतम ॥


ਨਾਰਦ ਕੋ ਆਇਬੋ ਕਥਨੰ ॥

नारद को आइबो कथनं ॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਨਾਰਦ ਰੁਕਮਿਨਿ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਮ; ਗ੍ਰਿਹ ਮੈ ਪਹੁਚਿਓ ਆਇ ॥

नारद रुकमिनि के प्रिथम; ग्रिह मै पहुचिओ आइ ॥

ਜਹਾ ਕਾਨ੍ਹ ਬੈਠੋ ਹੁਤੋ; ਉਠਿ ਲਾਗੋ ਰਿਖਿ ਪਾਇ ॥੨੩੦੨॥

जहा कान्ह बैठो हुतो; उठि लागो रिखि पाइ ॥२३०२॥

ਸਵੈਯਾ ॥

सवैया ॥

ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਿਰ ਭੀਤਰ ਨਾਰਦ; ਜਾਤ ਭਯੋ ਤਿਹਿ ਸ੍ਯਾਮ ਨਿਹਾਰਿਯੋ ॥

दूसरे मंदिर भीतर नारद; जात भयो तिहि स्याम निहारियो ॥

ਅਉਰ ਗਯੋ ਗ੍ਰਿਹ ਸ੍ਯਾਮ ਤਬੈ; ਰਿਖਿ ਆਨੰਦ ਹ੍ਵੈ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰਿਯੋ ॥

अउर गयो ग्रिह स्याम तबै; रिखि आनंद ह्वै इह भांति उचारियो ॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth