ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 643

ਅਥ ਤ੍ਰਿਤੀ ਗੁਰੂ ਮਕਰਕਾ ਕਥਨੰ ॥

अथ त्रिती गुरू मकरका कथनं ॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਚਉਬੀਸ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਜਿਹਾ ਭਾਤਾ ॥

चउबीस गुरू कीन जिहा भाता ॥

ਅਬ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਕਹੋ ਇਹ ਬਾਤਾ ॥

अब सुन लेहु कहो इह बाता ॥

ਏਕ ਮਕਰਕਾ ਦਤ ਨਿਹਾਰੀ ॥

एक मकरका दत निहारी ॥

ਐਸ ਹ੍ਰਿਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਬਿਚਾਰੀ ॥੧੭੬॥

ऐस ह्रिदे अनुमान बिचारी ॥१७६॥

ਆਪਨ ਹੀਐ ਐਸ ਅਨੁਮਾਨਾ ॥

आपन हीऐ ऐस अनुमाना ॥

ਤੀਸਰ ਗੁਰੁ ਯਾਹਿ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥

तीसर गुरु याहि हम माना ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਸੂਤ ਕੀ ਡੋਰਿ ਬਢਾਵੈ ॥

प्रेम सूत की डोरि बढावै ॥

ਤਬ ਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੈ ॥੧੭੭॥

तब ही नाथ निरंजन पावै ॥१७७॥

ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪ ਮੋ ਦਰਸੈ ॥

आपन आपु आप मो दरसै ॥

ਅੰਤਰਿ ਗੁਰੂ ਆਤਮਾ ਪਰਸੈ ॥

अंतरि गुरू आतमा परसै ॥

ਏਕ ਛਾਡਿ ਕੈ ਅਨਤ ਨ ਧਾਵੈ ॥

एक छाडि कै अनत न धावै ॥

ਤਬ ਹੀ ਪਰਮ ਤਤੁ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥੧੭੮॥

तब ही परम ततु को पावै ॥१७८॥

ਏਕ ਸਰੂਪ ਏਕ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ॥

एक सरूप एक करि देखै ॥

ਆਨ ਭਾਵ ਕੋ ਭਾਵ ਨੇ ਪੇਖੈ ॥

आन भाव को भाव ने पेखै ॥

ਏਕ ਆਸ ਤਜਿ ਅਨਤ ਨ ਧਾਵੈ ॥

एक आस तजि अनत न धावै ॥

ਤਬ ਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੈ ॥੧੭੯॥

तब ही नाथ निरंजन पावै ॥१७९॥

ਕੇਵਲ ਅੰਗ ਰੰਗ ਤਿਹ ਰਾਚੈ ॥

केवल अंग रंग तिह राचै ॥

ਏਕ ਛਾਡਿ ਰਸ ਨੇਕ ਨ ਮਾਚੈ ॥

एक छाडि रस नेक न माचै ॥

ਪਰਮ ਤਤੁ ਕੋ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵੈ ॥

परम ततु को धिआन लगावै ॥

ਤਬ ਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੈ ॥੧੮੦॥

तब ही नाथ निरंजन पावै ॥१८०॥

ਤੀਸਰ ਗੁਰੂ ਮਕਰਿਕਾ ਠਾਨੀ ॥

तीसर गुरू मकरिका ठानी ॥

ਆਗੇ ਚਲਾ ਦਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥

आगे चला दत अभिमानी ॥

ਤਾ ਕਰ ਭਾਵ ਹ੍ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਲੀਨਾ ॥

ता कर भाव ह्रिदे महि लीना ॥

ਹਰਖਵੰਤ ਤਬ ਚਲਾ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ॥੧੮੧॥

हरखवंत तब चला प्रबीना ॥१८१॥

ਇਤਿ ਤ੍ਰਿਤੀ ਗੁਰੂ ਮਕਰਕਾ ਸਮਾਪਤੰ ॥੩॥

इति त्रिती गुरू मकरका समापतं ॥३॥


ਅਥ ਬਕ ਚਤਰਥ ਗੁਰੂ ਕਥਨੰ ॥

अथ बक चतरथ गुरू कथनं ॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਜਬੈ ਦਤ ਗੁਰੁ ਅਗੈ ਸਿਧਾਰਾ ॥

जबै दत गुरु अगै सिधारा ॥

ਮਛ ਰਾਸਕਰ ਬੈਠਿ ਨਿਹਾਰਾ ॥

मछ रासकर बैठि निहारा ॥

ਉਜਲ ਅੰਗ ਅਤਿ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵੈ ॥

उजल अंग अति धिआन लगावै ॥

ਮੋਨੀ ਸਰਬ ਬਿਲੋਕਿ ਲਜਾਵੈ ॥੧੮੨॥

मोनी सरब बिलोकि लजावै ॥१८२॥

ਜੈਸਕ ਧਿਆਨ ਮਛ ਕੇ ਕਾਜਾ ॥

जैसक धिआन मछ के काजा ॥

ਲਾਵਤ ਬਕ ਨਾਵੈ ਨਿਰਲਾਜਾ ॥

लावत बक नावै निरलाजा ॥

ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵੈ ॥

भली भांति इह धिआन लगावै ॥

ਭਾਵ ਤਾਸ ਕੋ ਮੁਨਿ ਮਨ ਭਾਵੈ ॥੧੮੩॥

भाव तास को मुनि मन भावै ॥१८३॥

ਐਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਥ ਹਿਤ ਲਈਐ ॥

ऐसो धिआन नाथ हित लईऐ ॥

ਤਬ ਹੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਹੁ ਪਈਐ ॥

तब ही परम पुरख कहु पईऐ ॥

ਮਛਾਂਤਕ ਲਖਿ ਦਤ ਲੁਭਾਨਾ ॥

मछांतक लखि दत लुभाना ॥

ਚਤਰਥ ਗੁਰੂ ਤਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾ ॥੧੮੪॥

चतरथ गुरू तास अनुमाना ॥१८४॥

ਇਤਿ ਮਛਾਂਤਕ ਚਤੁਰਥ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤੰ ॥੪॥

इति मछांतक चतुरथ गुरू समापतं ॥४॥


ਅਥ ਬਿੜਾਲ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ॥

अथ बिड़ाल पंचम गुरू नाम ॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਆਗੇ ਚਲਾ ਦਤ ਮੁਨਿ ਰਾਈ ॥

आगे चला दत मुनि राई ॥

ਸੀਸ ਜਟਾ ਕਹ ਜੂਟ ਛਕਾਈ ॥

सीस जटा कह जूट छकाई ॥

ਦੇਖਾ ਏਕ ਬਿੜਾਲ ਜੁ ਆਗੇ ॥

देखा एक बिड़ाल जु आगे ॥

ਧਿਆਨ ਲਾਇ ਮੁਨਿ ਨਿਰਖਨ ਲਾਗੈ ॥੧੮੫॥

धिआन लाइ मुनि निरखन लागै ॥१८५॥

ਮੂਸ ਕਾਜ ਜਸ ਲਾਵਤ ਧਿਆਨੂ ॥

मूस काज जस लावत धिआनू ॥

ਲਾਜਤ ਦੇਖਿ ਮਹੰਤ ਮਹਾਨੂੰ ॥

लाजत देखि महंत महानूं ॥

ਐਸ ਧਿਆਨ ਹਰਿ ਹੇਤ ਲਗਈਐ ॥

ऐस धिआन हरि हेत लगईऐ ॥

ਤਬ ਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪਈਐ ॥੧੮੬॥

तब ही नाथ निरंजन पईऐ ॥१८६॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth