ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1

ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥

स्री वाहिगुरू जी की फतह ॥

ਜਾਪੁ ॥

जापु ॥

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦ ॥

स्री मुखवाक पातिसाही १० ॥

ਛਪੈ ਛੰਦ ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

छपै छंद ॥ त्वप्रसादि ॥

ਚਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਅਰੁ ਬਰਨ; ਜਾਤਿ ਅਰੁ ਪਾਤਿ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ॥

चक्र चिहन अरु बरन; जाति अरु पाति नहिन जिह ॥

ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੁ ਰੇਖ; ਭੇਖ ਕੋਊ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤਿ ਕਿਹ ॥

रूप रंग अरु रेख; भेख कोऊ कहि न सकति किह ॥

ਅਚਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ; ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ॥

अचल मूरति अनभव प्रकास; अमितोज कहिजै ॥

ਕੋਟਿ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣਿ; ਸਾਹੁ ਸਾਹਾਣਿ ਗਣਿਜੈ ॥

कोटि इंद्र इंद्राणि; साहु साहाणि गणिजै ॥

ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮਹੀਪ, ਸੁਰ, ਨਰ, ਅਸੁਰ; ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਤ ॥

त्रिभवण महीप, सुर, नर, असुर; नेति नेति बन त्रिण कहत ॥

ਤ੍ਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ? ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਣਤ ਸੁਮਤਿ ॥੧॥

त्व सरब नाम कथै कवन? करम नाम बरणत सुमति ॥१॥

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥

भुजंग प्रयात छंद ॥

ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਅਕਾਲੇ ॥

नमसत्वं अकाले ॥

ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ ॥

नमसत्वं क्रिपाले ॥

ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਅਰੂਪੇ ॥

नमसत्वं अरूपे ॥

ਨਮਸਤ੍ਵੰ ਅਨੂਪੇ ॥੧॥੨॥

नमसत्वं अनूपे ॥१॥२॥

ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ॥

नमसतं अभेखे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ॥

नमसतं अलेखे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ॥

नमसतं अकाए ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ॥੨॥੩॥

नमसतं अजाए ॥२॥३॥

ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ॥

नमसतं अगंजे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ ॥

नमसतं अभंजे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ॥

नमसतं अनामे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ॥੩॥੪॥

नमसतं अठामे ॥३॥४॥

ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ॥

नमसतं अकरमं ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ॥

नमसतं अधरमं ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ॥

नमसतं अनामं ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ ॥੪॥੫॥

नमसतं अधामं ॥४॥५॥

ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ॥

नमसतं अजीते ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਭੀਤੇ ॥

नमसतं अभीते ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ॥

नमसतं अबाहे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਢਾਹੇ ॥੫॥੬॥

नमसतं अढाहे ॥५॥६॥

ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ॥

नमसतं अनीले ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ॥

नमसतं अनादे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ॥

नमसतं अछेदे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ॥੬॥੭॥

नमसतं अगाधे ॥६॥७॥

ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ॥

नमसतं अगंजे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ ॥

नमसतं अभंजे ॥

ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ॥

नमसतं उदारे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ॥੭॥੮॥

नमसतं अपारे ॥७॥८॥

ਨਮਸਤੰ ਸੁ ਏਕੈ ॥

नमसतं सु एकै ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ॥

नमसतं अनेकै ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ॥

नमसतं अभूते ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ॥੮॥੯॥

नमसतं अजूपे ॥८॥९॥

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਕਰਮੇ ॥

नमसतं न्रिकरमे ॥

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਭਰਮੇ ॥

नमसतं न्रिभरमे ॥

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਦੇਸੇ ॥

नमसतं न्रिदेसे ॥

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਭੇਸੇ ॥੯॥੧੦॥

नमसतं न्रिभेसे ॥९॥१०॥

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਨਾਮੇ ॥

नमसतं न्रिनामे ॥

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਕਾਮੇ ॥

नमसतं न्रिकामे ॥

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਧਾਤੇ ॥

नमसतं न्रिधाते ॥

ਨਮਸਤੰ ਨਿਘਾਤੇ ॥੧੦॥੧੧॥

नमसतं निघाते ॥१०॥११॥

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਧੂਤੇ ॥

नमसतं न्रिधूते ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ॥

नमसतं अभूते ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ॥

नमसतं अलोके ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ॥੧੧॥੧੨॥

नमसतं असोके ॥११॥१२॥

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਤਾਪੇ ॥

नमसतं न्रितापे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ॥

नमसतं अथापे ॥

ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ॥

नमसतं त्रिमाने ॥

ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ॥੧੨॥੧੩॥

नमसतं निधाने ॥१२॥१३॥

ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ॥

नमसतं अगाहे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ॥

नमसतं अबाहे ॥

ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਬਰਗੇ ॥

नमसतं त्रिबरगे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ॥੧੩॥੧੪॥

नमसतं असरगे ॥१३॥१४॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth