ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 479

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੁਧ ਜੋ ਹਉ ਕਹਿਯੋ; ਅਤਿ ਹੀ ਸੰਗਿ ਸਨੇਹ ॥

क्रिसन जुध जो हउ कहियो; अति ही संगि सनेह ॥

ਜਿਹ ਲਾਲਚ ਇਹ ਮੈ ਰਚਿਯੋ; ਮੋਹਿ ਵਹੈ ਬਰੁ ਦੇਹਿ ॥੧੮੯੯॥

जिह लालच इह मै रचियो; मोहि वहै बरु देहि ॥१८९९॥

ਸਵੈਯਾ ॥

सवैया ॥

ਹੇ ਰਵਿ ! ਹੇ ਸਸਿ ! ਹੇ ਕਰੁਨਾਨਿਧਿ ! ਮੇਰੀ ਅਬੈ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿ ਲੀਜੈ ॥

हे रवि ! हे ससि ! हे करुनानिधि ! मेरी अबै बिनती सुनि लीजै ॥

ਅਉਰ ਨ ਮਾਗਤ ਹਉ ਤੁਮ ਤੇ ਕਛੁ; ਚਾਹਤ ਹਉ ਚਿਤ ਮੈ, ਸੋਈ ਕੀਜੈ ॥

अउर न मागत हउ तुम ते कछु; चाहत हउ चित मै, सोई कीजै ॥

ਸਸਤ੍ਰਨ ਸੋ ਅਤਿ ਹੀ ਰਨ ਭੀਤਰ; ਜੂਝਿ ਮਰੋ ਕਹਿ ਸਾਚ ਪਤੀਜੈ ॥

ससत्रन सो अति ही रन भीतर; जूझि मरो कहि साच पतीजै ॥

ਸੰਤ ਸਹਾਇ ! ਸਦਾ ਜਗ ਮਾਇ ! ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਸ੍ਯਾਮ ਇਹੈ ਵਰੁ ਦੀਜੈ ॥੧੯੦੦॥

संत सहाइ ! सदा जग माइ ! क्रिपा कर स्याम इहै वरु दीजै ॥१९००॥

ਜਉ ਕਿਛੁ ਇਛ ਕਰੋ ਧਨ ਕੀ; ਤਉ ਚਲਿਯੋ ਧਨੁ ਦੇਸਨ ਦੇਸ ਤੇ ਆਵੈ ॥

जउ किछु इछ करो धन की; तउ चलियो धनु देसन देस ते आवै ॥

ਅਉ ਸਬ ਰਿਧਨ ਸਿਧਨ ਪੈ; ਹਮਰੋ ਨਹੀ ਨੈਕੁ ਹੀਯੋ ਲਲਚਾਵੈ ॥

अउ सब रिधन सिधन पै; हमरो नही नैकु हीयो ललचावै ॥

ਅਉਰ ਸੁਨੋ ਕਛੁ ਜੋਗ ਬਿਖੈ; ਕਹਿ ਕਉਨ ਇਤੋ ਤਪੁ ਕੈ ਤਨੁ ਤਾਵੈ? ॥

अउर सुनो कछु जोग बिखै; कहि कउन इतो तपु कै तनु तावै? ॥

ਜੂਝਿ ਮਰੋ ਰਨ ਮੈ ਤਜਿ ਭੈ; ਤੁਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ! ਸ੍ਯਾਮ ਇਹੈ ਵਰੁ ਪਾਵੈ ॥੧੯੦੧॥

जूझि मरो रन मै तजि भै; तुम ते प्रभ ! स्याम इहै वरु पावै ॥१९०१॥

ਪੂਰਿ ਰਹਿਯੋ ਸਿਗਰੇ ਜਗ ਮੈ; ਅਬ ਲਉ ਹਰਿ ਕੋ ਜਸੁ ਲੋਕ ਸੁ ਗਾਵੈ ॥

पूरि रहियो सिगरे जग मै; अब लउ हरि को जसु लोक सु गावै ॥

ਸਿਧ ਮੁਨੀਸ੍ਵਰ ਈਸ੍ਵਰ ਬ੍ਰਹਮ; ਅਜੌ ਬਲਿ ਕੋ ਗੁਨ ਬ੍ਯਾਸ ਸੁਨਾਵੈ ॥

सिध मुनीस्वर ईस्वर ब्रहम; अजौ बलि को गुन ब्यास सुनावै ॥

ਅਤ੍ਰਿ ਪਰਾਸੁਰ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ; ਸ੍ਰੀ ਸੁਕ ਸੇਸ ਨ ਅੰਤਹਿ ਪਾਵੈ ॥

अत्रि परासुर नारद सारद; स्री सुक सेस न अंतहि पावै ॥

ਤਾ ਕੋ ਕਬਿਤਨ ਮੈ ਕਬਿ ਸ੍ਯਾਮ; ਕਹਿਯੋ ਕਹਿ ਕੈ ਕਬਿ ਕਉਨ ਰਿਝਾਵੈ ॥੧੯੦੨॥

ता को कबितन मै कबि स्याम; कहियो कहि कै कबि कउन रिझावै ॥१९०२॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਕ੍ਰਿਸਨਾਵਤਾਰੇ ਜੁਧ ਪ੍ਰਬੰਧੇ ਨ੍ਰਿਪ ਜਰਾਸੰਧਿ ਕੋ ਪਕਰ ਕਰਿ ਛੋਰਿ ਦੀਬੋ ਸਮਾਪਤੰ ॥

इति स्री बचित्र नाटक ग्रंथे क्रिसनावतारे जुध प्रबंधे न्रिप जरासंधि को पकर करि छोरि दीबो समापतं ॥


ਅਥ ਕਾਲ ਜਮਨ ਕੋ ਲੇ ਜਰਾਸੰਧਿ ਫਿਰ ਆਏ ॥

अथ काल जमन को ले जरासंधि फिर आए ॥

ਸਵੈਯਾ ॥

सवैया ॥

ਭੂਪ ਸੁ ਦੁਖਿਤ ਹੋਇ ਅਤਿ ਹੀ; ਅਪਨੇ ਲਿਖਿ ਮਿਤ੍ਰ ਕਉ ਪਾਤ ਪਠਾਈ ॥

भूप सु दुखित होइ अति ही; अपने लिखि मित्र कउ पात पठाई ॥

ਸੈਨ ਹਨਿਯੋ ਹਮਰੋ ਜਦੁ ਨੰਦਨ; ਛੋਰ ਦਯੋ ਮੁਹਿ ਕੈ ਕਰੁਨਾਈ ॥

सैन हनियो हमरो जदु नंदन; छोर दयो मुहि कै करुनाई ॥

ਬਾਚਤ ਪਾਤੀ ਚੜੋ ਤੁਮ ਹੂੰ ਇਤ; ਆਵਤ ਹਉ ਸਬ ਸੈਨ ਬੁਲਾਈ ॥

बाचत पाती चड़ो तुम हूं इत; आवत हउ सब सैन बुलाई ॥

ਐਸੀ ਦਸਾ ਸੁਨਿ ਮਿਤ੍ਰਹਿ ਕੀ; ਤਬ ਕੀਨੀ ਹੈ ਕਾਲ ਜਮਨ ਚੜਾਈ ॥੧੯੦੩॥

ऐसी दसा सुनि मित्रहि की; तब कीनी है काल जमन चड़ाई ॥१९०३॥

ਸੈਨ ਕੀਓ ਇਕਠੋ ਅਪਨੇ; ਜਿਹ ਸੈਨਹਿ ਕੋ ਕਛੁ ਪਾਰ ਨ ਪਈਯੈ ॥

सैन कीओ इकठो अपने; जिह सैनहि को कछु पार न पईयै ॥

ਬੋਲ ਉਠੈ ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਲੀ; ਜਬ ਏਕ ਕੋ ਲੈ ਕਰਿ ਨਾਮੁ ਬੁਲਈਯੈ ॥

बोल उठै कई कोटि बली; जब एक को लै करि नामु बुलईयै ॥

ਦੁੰਦਭਿ ਕੋਟਿ ਬਜੈ, ਤਿਨ ਕੀ ਧੁਨਿ ਸੋ; ਤਿਨ ਕੀ ਧੁਨਿ ਨ ਸੁਨਿ ਪਈਯੈ ॥

दुंदभि कोटि बजै, तिन की धुनि सो; तिन की धुनि न सुनि पईयै ॥

ਐਸੇ ਕਹਾ, ਸਭ ਹ੍ਯਾਂ ਨ ਟਿਕੋ; ਪਲਿ ਸ੍ਯਾਮ ਹੀ ਸੋ ਚਲਿ ਜੁਧੁ ਮਚਈਯੈ ॥੧੯੦੪॥

ऐसे कहा, सभ ह्यां न टिको; पलि स्याम ही सो चलि जुधु मचईयै ॥१९०४॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਕਾਲ ਨੇਮਿ ਆਯੋ ਪ੍ਰਬਲ; ਏਤੋ ਸੈਨ ਬਢਾਇ ॥

काल नेमि आयो प्रबल; एतो सैन बढाइ ॥

ਬਨ ਪਤ੍ਰਨ ਕੋਊ ਗਨਿ ਸਕੈ; ਉਨੈ ਨ ਗਨਿਬੋ ਜਾਇ ॥੧੯੦੫॥

बन पत्रन कोऊ गनि सकै; उनै न गनिबो जाइ ॥१९०५॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth