ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1416

ਬਿਖ਼ੁਸ਼ਪੀਦ ਯਕ ਜਾ ਯਕੇ ਖ਼ਾਬ ਗਾਹ ॥

बिख़ुशपीद यक जा यके ख़ाब गाह ॥

ਮਰਾ ਦਾਵ ਅਫ਼ਤਦ ਨ ਯਜ਼ਦਾਂ ਗਵਾਹ ॥੨੯॥

मरा दाव अफ़तद न यज़दां गवाह ॥२९॥

ਜੁਦਾਗਰ ਬੁਬੀਂਨਮ ਅਜ਼ ਈਂ ਖ਼ਾਬ ਗਾਹ ॥

जुदागर बुबींनम अज़ ईं ख़ाब गाह ॥

ਯਕੇ ਜੁਫ਼ਤ ਬਾਸ਼ਮ ਚੁ ਖ਼ੁਰਸ਼ੈਦ ਮਾਹ ॥੩੦॥

यके जुफ़त बाशम चु ख़ुरशैद माह ॥३०॥

ਵਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਹ ਬਿਯਾਮਦ ਦਿਗਰ ॥

वज़ां रोज़ गशतह बियामद दिगर ॥

ਹੁਮਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ਤਹ ਦੀਦੰ ਯਕੇ ਜਾ ਬਬਰ ॥੩੧॥

हुमां ख़ुफ़तह दीदं यके जा बबर ॥३१॥

ਦਰੇਗ਼ਾ ਅਜ਼ੀਂ ਗਰ ਜੁਦਾ ਯਾਫ਼ਤਮ ॥

दरेग़ा अज़ीं गर जुदा याफ़तम ॥

ਯਕੇ ਹਮਲਹ ਚੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਰ ਸਾਖ਼ਤਮ ॥੩੨॥

यके हमलह चूं शेर नर साख़तम ॥३२॥

ਦਿਗ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਰਫ਼ਤਸ਼ ਸਿਯਮ ਆਮਦਸ਼ ॥

दिग़र रोज़ रफ़तश सियम आमदश ॥

ਬ ਦੀਦੰਦ ਯਕ ਜਾਇ ਬਰ ਤਾਫ਼ਤਸ਼ ॥੩੩॥

ब दीदंद यक जाइ बर ताफ़तश ॥३३॥

ਬ ਰੋਜ਼ੇ ਚੁ ਆਮਦ ਬ ਦੀਦੰਦ ਜੁਫ਼ਤ ॥

ब रोज़े चु आमद ब दीदंद जुफ़त ॥

ਬ ਹੈਰਤ ਫ਼ਰੋ ਰਫ਼ਤ ਬਾ ਦਿਲ ਬਿਗੁਫ਼ਤ ॥੩੪॥

ब हैरत फ़रो रफ़त बा दिल बिगुफ़त ॥३४॥

ਕਿ ਹੈਫ਼ ਅਸਤ ਆਂ ਰਾ ਜੁਦਾ ਯਾਫ਼ਤਮ ॥

कि हैफ़ असत आं रा जुदा याफ़तम ॥

ਕਿ ਤੀਰੇ ਕਮਾ ਅੰਦਰੂੰ ਸਾਖ਼ਤਮ ॥੩੫॥

कि तीरे कमा अंदरूं साख़तम ॥३५॥

ਨ ਦੀਦੇਮ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨ ਦੋਜ਼ਨ ਬਤੀਰ ॥

न दीदेम दुशमन न दोज़न बतीर ॥

ਨ ਕੁਸ਼ਤਮ ਅਦੂਰਾ ਨ ਕਰਦਮ ਅਸੀਰ ॥੩੬॥

न कुशतम अदूरा न करदम असीर ॥३६॥

ਸ਼ਸ਼ਮ ਰੋਜ਼ ਆਮਦ ਬ ਦੀਦਹ ਵਜ਼ਾਂ ॥

शशम रोज़ आमद ब दीदह वज़ां ॥

ਬ ਪੇਚਸ਼ ਦਰਾਵਖ਼ਤ ਗੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਂ ॥੩੭॥

ब पेचश दरावख़त गुफ़त अज़ ज़ुबां ॥३७॥

ਨ ਦੀਦੇਮ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਿ ਰੇਜ਼ੇਮ ਖ਼ੂੰ ॥

न दीदेम दुशमन कि रेज़ेम ख़ूं ॥

ਦਰੇਗਾ ਨ ਕੈਬਰ ਕਮਾਂ ਅੰਦਰੂੰ ॥੩੮॥

दरेगा न कैबर कमां अंदरूं ॥३८॥

ਦਰੇਗ਼ਾ ਬ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨ ਆਵੇਖ਼ਤਮ ॥

दरेग़ा ब दुशमन न आवेख़तम ॥

ਦਰੇਗਾ ਨਾ ਬਾ ਯਕ ਦਿਗ਼ਰ ਰੇਖ਼ਤਮ ॥੩੯॥

दरेगा ना बा यक दिग़र रेख़तम ॥३९॥

ਹਕ਼ੀਕ਼ਤ ਸ਼ਨਾਸ਼ਦ ਨ ਹਾਲੇ ਦਿਗਰ ॥

हक़ीक़त शनाशद न हाले दिगर ॥

ਕਿ ਮਾਯਲ ਬਸੇ ਗਸ਼ਤ ਓ ਤਾਬ ਸਰ ॥੪੦॥

कि मायल बसे गशत ओ ताब सर ॥४०॥

ਬੁਬੀਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਰਾ ਚਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ॥

बुबीं बेख़बर रा चकारे कुनद ॥

ਕਿ ਕਾਰੇ ਬਦਸ਼ ਇਖ਼ਤਯਾਰੇ ਕੁਨਦ ॥੪੧॥

कि कारे बदश इख़तयारे कुनद ॥४१॥

ਬੁਬੀਂ ਬੇ ਖ਼ਬਰ ਬਦ ਖ਼ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਨਦ ॥

बुबीं बे ख़बर बद ख़राशी कुनद ॥

ਕਿ ਬੇਆਬ ਸਰ ਖ਼ੁਦ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੁਨਦ ॥੪੨॥

कि बेआब सर ख़ुद तराशी कुनद ॥४२॥

ਬਿਦਿਹ ਸਾਕ਼ੀਯਾ! ਜਾਮ ਸਬਜ਼ੇ ਮਰਾ ॥

बिदिह साक़ीया! जाम सबज़े मरा ॥

ਕਿ ਸਰਬਸਤਹ ਮਨ ਗੰਜ ਬਖ਼ਸ਼ਮ ਤੁਰਾ ॥੪੩॥

कि सरबसतह मन गंज बख़शम तुरा ॥४३॥

ਬਿਦਿਹ ਸਾਕ਼ੀਯਾ! ਸਾਗ਼ਰੇ ਸਬਜ਼ ਫ਼ਾਮ ॥

बिदिह साक़ीया! साग़रे सबज़ फ़ाम ॥

ਕਿ ਖ਼ਸਮ ਅਫ਼ਕਨੋ ਵਕ਼ਤਹ ਸਤਸ਼ ਬ ਕਾਮ ॥੪੪॥੯॥

कि ख़सम अफ़कनो वक़तह सतश ब काम ॥४४॥९॥ੴ ਵਾਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥

ੴ वाहगुरू जी की फ़तह ॥

ਗ਼ਫ਼ੂਰੋ ਗ਼ੁਨਹ ਬਖ਼ਸ਼ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਕੁਸ਼ ਅਸਤ ॥

ग़फ़ूरो ग़ुनह बख़श ग़ाफ़ल कुश असत ॥

ਜਹਾਂ ਰਾ ਤੁਈਂ ਬਸਤੁ ਈਂ ਬੰਦੁਬਸਤ ॥੧॥

जहां रा तुईं बसतु ईं बंदुबसत ॥१॥

ਨ ਪਿਸਰੋ ਨ ਮਾਦਰ ਬਿਰਾਦਰ ਪਿਦਰ ॥

न पिसरो न मादर बिरादर पिदर ॥

ਨ ਦਾਮਾਦੁ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨ ਯਾਰੇ ਦਿਗਰ ॥੨॥

न दामादु दुशमन न यारे दिगर ॥२॥

ਸ਼ੁਨੀਦਮ ਸੁਖ਼ਨ ਸ਼ਾਹਿ ਮਾਯੰਦਰਾਂ ॥

शुनीदम सुख़न शाहि मायंदरां ॥

ਕਿ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਲੋ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਮਾਂ ॥੩॥

कि रौशन दिलो नाम रौशन ज़मां ॥३॥

ਕਿ ਨਾਮਸ਼ ਵਜ਼ੀਰਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਊਰ ॥

कि नामश वज़ीरसत साहिब शऊर ॥

ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਸਤ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ॥੪॥

कि साहिब दिमाग़ असत ज़ाहर ज़हूर ॥४॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth