ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1349

ਆਸਨ ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਲੇਹੀ ॥

आसन भांति भांति के लेही ॥

ਆਲਿੰਗ ਚੁੰਬਨ ਦੋਈ ਦੇਹੀ ॥

आलिंग चु्मबन दोई देही ॥

ਰਸਿ ਰਸਿ ਕਸਿ ਨਰ ਕੇਲ ਕਮਾਇ ॥

रसि रसि कसि नर केल कमाइ ॥

ਲਪਟਿ ਲਪਟਿ ਤਰੁਨੀ ਤਰ ਜਾਇ ॥੯॥

लपटि लपटि तरुनी तर जाइ ॥९॥

ਦੋਇ ਤਰੁਨ ਬਿਜਿਯਾ ਦੁਹੂੰ ਖਾਈ ॥

दोइ तरुन बिजिया दुहूं खाई ॥

ਚਾਰਿ ਟਾਂਕ ਅਹਿਫੇਨ ਚੜਾਈ ॥

चारि टांक अहिफेन चड़ाई ॥

ਰਸਿ ਰਸਿ ਕਰਿ ਕਸਿ ਕਸਿ ਰਤਿ ਕਿਯੋ ॥

रसि रसि करि कसि कसि रति कियो ॥

ਚੋਰਿ ਚੰਚਲਾ ਕੋ ਚਿਤ ਲਿਯੋ ॥੧੦॥

चोरि चंचला को चित लियो ॥१०॥

ਰਸਿਗੇ ਦੋਊ ਨ ਛੋਰਾ ਜਾਇ ॥

रसिगे दोऊ न छोरा जाइ ॥

ਕਹੀ ਬਾਤ ਇਹ ਘਾਤ ਬਨਾਇ ॥

कही बात इह घात बनाइ ॥

ਏਕ ਮੰਤ੍ਰ ਹਮ ਤੇ ਪਿਯ ਲੀਜੈ ॥

एक मंत्र हम ते पिय लीजै ॥

ਜਲ ਕੇ ਬਿਖੈ ਪਿਯਾਨਾ ਕੀਜੈ ॥੧੧॥

जल के बिखै पियाना कीजै ॥११॥

ਜਬ ਲਗੁ ਮੰਤ੍ਰੁਚਾਰ ਤੈ ਕਰ ਹੈ ॥

जब लगु मंत्रुचार तै कर है ॥

ਤਬ ਲਗਿ ਤੈ ਜਲ ਬੀਚ ਨ ਮਰ ਹੈ ॥

तब लगि तै जल बीच न मर है ॥

ਤੁਮਰੇ ਜਲ ਐ ਹੈ ਨ ਨੇਰੇ ॥

तुमरे जल ऐ है न नेरे ॥

ਚਾਰਿ ਓਰ ਰਹਿ ਹੈ ਤੁਹਿ ਘੇਰੇ ॥੧੨॥

चारि ओर रहि है तुहि घेरे ॥१२॥

ਮੰਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰ ਤਾ ਤੇ ਤਬ ਲਿਯੋ ॥

मंत्र मित्र ता ते तब लियो ॥

ਗੰਗਾ ਬੀਚ ਪਯਾਨਾ ਕਿਯੋ ॥

गंगा बीच पयाना कियो ॥

ਜਲ ਚਹੂੰ ਓਰ ਤਵਨ ਕੇ ਰਹਾ ॥

जल चहूं ओर तवन के रहा ॥

ਆਨਿ ਪਾਨ ਤਾ ਕੇ ਨਹਿ ਗਹਾ ॥੧੩॥

आनि पान ता के नहि गहा ॥१३॥

ਇਹ ਛਲ ਜਲ ਮਹਿ ਮੀਤ ਪਠਾਯੋ ॥

इह छल जल महि मीत पठायो ॥

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਨ ਬਚਨ ਸੁਨਾਯੋ ॥

मात पिता तन बचन सुनायो ॥

ਹੋ ਪਿਤ ਪ੍ਰਾਤ ਸੁਯੰਬਰ ਕਰਿ ਹੌ ॥

हो पित प्रात सुय्मबर करि हौ ॥

ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਬਰਿ ਹੌ ॥੧੪॥

परम पवित्र पुरख कोई बरि हौ ॥१४॥

ਕਹੇ ਚਲੋ ਤੁਮ ਤਾਤ ਹਮਾਰੇ! ॥

कहे चलो तुम तात हमारे! ॥

ਮਥਹੁ ਜਾਨਵੀ ਹੋਤ ਸਵਾਰੇ ॥

मथहु जानवी होत सवारे ॥

ਤਹ ਤੇ ਜੁ ਨਰ ਨਿਕਸਿ ਹੈ ਕੋਈ ॥

तह ते जु नर निकसि है कोई ॥

ਭਰਤਾ ਹੋਇ ਹਮਾਰੋ ਸੋਈ ॥੧੫॥

भरता होइ हमारो सोई ॥१५॥

ਬਚਨ ਸੁਨਤ ਰਾਜਾ ਹਰਖਾਨੋ ॥

बचन सुनत राजा हरखानो ॥

ਸਾਚੁ ਝੂਠੁ ਜੜ ਕਛੁ ਨ ਪਛਾਨੋ ॥

साचु झूठु जड़ कछु न पछानो ॥

ਜੋਰਿ ਪ੍ਰਜਾ ਦੈ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ॥

जोरि प्रजा दै ढोल नगारे ॥

ਚਲੇ ਸੁਰਸੁਰੀ ਮਥਨ ਸਕਾਰੇ ॥੧੬॥

चले सुरसुरी मथन सकारे ॥१६॥

ਬਡੇ ਦ੍ਰੁਮਨ ਕੀ ਮਥਨਿ ਸੁਧਾਰਿ ॥

बडे द्रुमन की मथनि सुधारि ॥

ਮਥਤ ਭਏ ਸੁਰਸਰਿ ਮੋ ਡਾਰਿ ॥

मथत भए सुरसरि मो डारि ॥

ਤਨਿਕ ਬਾਰਿ ਕਹ ਜਬੈ ਡੁਲਾਯੋ ॥

तनिक बारि कह जबै डुलायो ॥

ਨਿਕਸਿ ਪੁਰਖ ਤਹ ਤੇ ਇਕ ਆਯੋ ॥੧੭॥

निकसि पुरख तह ते इक आयो ॥१७॥

ਨਿਰਖਿ ਸਜਨ ਕੋ ਰੂਪ ਅਪਾਰਾ ॥

निरखि सजन को रूप अपारा ॥

ਬਰਤ ਭਈ ਤਿਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਾ ॥

बरत भई तिह राज कुमारा ॥

ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਪਸੁ ਕਛੁ ਨ ਬਿਚਰਿਯੋ ॥

भेद अभेद पसु कछु न बिचरियो ॥

ਇਹ ਛਲ ਨਾਰਿ ਜਾਰ ਕਹ ਬਰਿਯੋ ॥੧੮॥

इह छल नारि जार कह बरियो ॥१८॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਤੇ ਮਥਿ ਨੀਰਧਹਿ; ਲਛਮੀ ਬਰੀ ਮੁਰਾਰਿ ॥

जिह बिधि ते मथि नीरधहि; लछमी बरी मुरारि ॥

ਤਸਹਿ ਮਥਿ ਗੰਗਾ ਬਰਾ; ਯਾ ਕਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਿ ॥੧੯॥

तसहि मथि गंगा बरा; या कह राज कुमारि ॥१९॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਤੀਨ ਸੌ ਚੌਰਾਨਵੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੩੯੪॥੭੦੧੫॥ਅਫਜੂੰ॥

इति स्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप स्मबादे तीन सौ चौरानवे चरित्र समापतम सतु सुभम सतु ॥३९४॥७०१५॥अफजूं॥


ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਇਕ ਸੋਹੈ ॥

सरब सिंघ राजा इक सोहै ॥

ਸਰਬ ਸਿੰਧੁ ਪੁਰ ਗੜ ਜਿਹ ਕੋ ਹੈ ॥

सरब सिंधु पुर गड़ जिह को है ॥

ਸ੍ਰੀ ਦਲ ਥੰਭੁ ਸੁਜਾਨ ਪੁਤ੍ਰ ਤਿਹ ॥

स्री दल थ्मभु सुजान पुत्र तिह ॥

ਸੁੰਦਰ ਅਵਰ ਨ ਭਯੋ ਤੁਲਿ ਜਿਹ ॥੧॥

सुंदर अवर न भयो तुलि जिह ॥१॥

ਦੁਸਟ ਸਿੰਘ ਤਾ ਕੌ ਭ੍ਰਾਤਾ ਭਨਿ ॥

दुसट सिंघ ता कौ भ्राता भनि ॥

ਦੁਤਿਯ ਚੰਦ੍ਰ ਜਾਨਾ ਸਭ ਲੋਗਨ ॥

दुतिय चंद्र जाना सभ लोगन ॥

ਰੂਪਵਾਨ ਗੁਨਵਾਨ ਭਨਿਜੈ ॥

रूपवान गुनवान भनिजै ॥

ਕਵਨ ਸੁਘਰ ਸਮ ਤਾਹਿ ਕਹਿਜੈ? ॥੨॥

कवन सुघर सम ताहि कहिजै? ॥२॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth