ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 743

ਅਥ ਤੁਪਕ ਕੇ ਨਾਮ ॥

अथ तुपक के नाम ॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਬਾਹਿਨਿ ਆਦਿ ਉਚਾਰੀਐ; ਰਿਪੁ ਪਦ ਅੰਤਿ ਉਚਾਰਿ ॥

बाहिनि आदि उचारीऐ; रिपु पद अंति उचारि ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸੁਕਬਿ! ਸੁ ਧਾਰ ॥੪੬੧॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु सुकबि! सु धार ॥४६१॥

ਸਿੰਧਵਨੀ ਪਦ ਪ੍ਰਿਥਮ ਕਹਿ; ਰਿਪਣੀ ਅੰਤ ਉਚਾਰਿ ॥

सिंधवनी पद प्रिथम कहि; रिपणी अंत उचारि ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸੁਕਬਿ! ਸੁ ਧਾਰ ॥੪੬੨॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु सुकबि! सु धार ॥४६२॥

ਤੁਰੰਗਨਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਉਚਾਰਿ ਕੈ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਉਚਾਰਿ ॥

तुरंगनि प्रिथम उचारि कै; रिपु अरि अंति उचारि ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸੁਕਬਿ! ਸੁ ਧਾਰ ॥੪੬੩॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु सुकबि! सु धार ॥४६३॥

ਹਯਨੀ ਆਦਿ ਉਚਾਰਿ ਕੈ; ਹਾ ਅਰਿ ਪਦ ਅੰਤਿ ਬਖਾਨ ॥

हयनी आदि उचारि कै; हा अरि पद अंति बखान ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਚੀਨ ਲੇਹੁ ਬੁਧਿਵਾਨ ॥੪੬੪॥

नाम तुपक के होत है; चीन लेहु बुधिवान ॥४६४॥

ਅਰਬਨਿ ਆਦਿ ਬਖਾਨੀਐ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਉਚਾਰਿ ॥

अरबनि आदि बखानीऐ; रिपु अरि अंति उचारि ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸੁਕਬਿ ਸੁ ਧਾਰ ॥੪੬੫॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु सुकबि सु धार ॥४६५॥

ਕਿੰਕਾਣੀ ਪ੍ਰਥਮੋਚਰਿ ਕੈ; ਰਿਪੁ ਪਦ ਅੰਤ ਉਚਾਰਿ ॥

किंकाणी प्रथमोचरि कै; रिपु पद अंत उचारि ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸੁਕਬਿ! ਸੁ ਧਾਰਿ ॥੪੬੬॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु सुकबि! सु धारि ॥४६६॥

ਅਸੁਨੀ ਆਦਿ ਉਚਾਰੀਐ; ਅੰਤਿ ਸਬਦ ਅਰਿ ਦੀਨ ॥

असुनी आदि उचारीऐ; अंति सबद अरि दीन ॥

ਸਤ੍ਰੁ ਤੁਪਕ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸਮਝ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੪੬੭॥

सत्रु तुपक के नाम है; लीजहु समझ प्रबीन ॥४६७॥

ਸੁਆਸਨਿ ਆਦਿ ਬਖਾਨੀਐ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਪਦ ਕੈ ਦੀਨ ॥

सुआसनि आदि बखानीऐ; रिपु अरि पद कै दीन ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਸੁਘਰ ਲੀਜੀਅਹੁ ਚੀਨ ॥੪੬੮॥

नाम तुपक के होत है; सुघर लीजीअहु चीन ॥४६८॥

ਆਧਿਨਿ ਆਦਿ ਉਚਾਰਿ ਕੈ; ਰਿਪੁ ਪਦ ਅੰਤਿ ਬਖਾਨ ॥

आधिनि आदि उचारि कै; रिपु पद अंति बखान ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਚੀਨ ਲੇਹੁ ਮਤਿਵਾਨ! ॥੪੬੯॥

नाम तुपक के होत है; चीन लेहु मतिवान! ॥४६९॥

ਪ੍ਰਭੁਣੀ ਆਦਿ ਉਚਾਰਿ ਕੈ; ਰਿਪੁ ਪਦ ਅੰਤਿ ਬਖਾਨ ॥

प्रभुणी आदि उचारि कै; रिपु पद अंति बखान ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਚੀਨ ਲੇਹੁ ਮਤਿਵਾਨ! ॥੪੭੦॥

नाम तुपक के होत है; चीन लेहु मतिवान! ॥४७०॥

ਆਦਿ ਭੂਪਣੀ ਸਬਦ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਉਚਾਰ ॥

आदि भूपणी सबद कहि; रिपु अरि अंति उचार ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸੁਕਬਿ ਸੁ ਧਾਰਿ ॥੪੭੧॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु सुकबि सु धारि ॥४७१॥

ਆਦਿ ਈਸਣੀ ਸਬਦ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਪਦ ਕੇ ਦੀਨ ॥

आदि ईसणी सबद कहि; रिपु अरि पद के दीन ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਸੁਘਰ! ਲੀਜੀਅਹੁ ਚੀਨ ॥੪੭੨॥

नाम तुपक के होत है; सुघर! लीजीअहु चीन ॥४७२॥

ਆਦਿ ਸੰਉਡਣੀ ਸਬਦ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਬਹੁਰਿ ਉਚਾਰ ॥

आदि संउडणी सबद कहि; रिपु अरि बहुरि उचार ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਚਤੁਰ! ਬਿਚਾਰ ॥੪੭੩॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु चतुर! बिचार ॥४७३॥

ਪ੍ਰਥਮ ਸਤ੍ਰੁਣੀ ਉਚਰੀਐ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਉਚਾਰ ॥

प्रथम सत्रुणी उचरीऐ; रिपु अरि अंति उचार ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਚਤੁਰ ਬਿਚਾਰ ॥੪੭੪॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु चतुर बिचार ॥४७४॥

ਸਕਲ ਛਤ੍ਰ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ; ਨੀ ਕਹਿ ਰਿਪੁਹਿ ਬਖਾਨ ॥

सकल छत्र के नाम लै; नी कहि रिपुहि बखान ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸਮਝ ਸੁਜਾਨ! ॥੪੭੫॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु समझ सुजान! ॥४७५॥

ਪ੍ਰਥਮ ਛਤ੍ਰਨੀ ਸਬਦ ਉਚਰਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਬਖਾਨ ॥

प्रथम छत्रनी सबद उचरि; रिपु अरि अंति बखान ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਚੀਨ ਲੇਹੁ ਮਤਿਵਾਨ ॥੪੭੬॥

नाम तुपक के होत है; चीन लेहु मतिवान ॥४७६॥

ਆਤਪਤ੍ਰਣੀ ਆਦਿ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਉਚਾਰ ॥

आतपत्रणी आदि कहि; रिपु अरि अंति उचार ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਚੀਨ ਚਤੁਰ! ਨਿਰਧਾਰਿ ॥੪੭੭॥

नाम तुपक के होत है; चीन चतुर! निरधारि ॥४७७॥

ਆਦਿ ਪਤਾਕਨਿ ਸਬਦ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਪਦ ਕੈ ਦੀਨ ॥

आदि पताकनि सबद कहि; रिपु अरि पद कै दीन ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸਮਝ ਪ੍ਰਬੀਨ! ॥੪੭੮॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु समझ प्रबीन! ॥४७८॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth