ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 39

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ੴ सतिगुर प्रसादि ॥

ਅਥ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ੍ਯਤੇ ॥

अथ बचित्र नाटक ग्रंथ लिख्यते ॥

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ॥

स्री मुखवाक पातसाही १० ॥

ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥

त्वप्रसादि ॥ दोहरा ॥

ਨਮਸਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗ ਕੋ; ਕਰੌ ਸੁ ਹਿਤੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

नमसकार स्री खड़ग को; करौ सु हितु चितु लाइ ॥

ਪੂਰਨ ਕਰੌ ਗਿਰੰਥ ਇਹੁ; ਤੁਮ ਮੁਹਿ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ ॥੧॥

पूरन करौ गिरंथ इहु; तुम मुहि करहु सहाइ ॥१॥

ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ॥

स्री काल जी की उसतति ॥

ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ॥

त्रिभंगी छंद ॥

ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ, ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ; ਅਤਿ ਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰਬੰਡੰ ॥

खग खंड बिहंडं, खलदल खंडं; अति रण मंडं बरबंडं ॥

ਭੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ; ਜੋਤਿ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨੁ ਪ੍ਰਭੰ ॥

भुज दंड अखंडं, तेज प्रचंडं; जोति अमंडं भानु प्रभं ॥

ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੰ, ਦੁਰਮਤਿ ਦਰਣੰ; ਕਿਲਬਿਖ ਹਰਣੰ ਅਸਿ ਸਰਣੰ ॥

सुख संता करणं, दुरमति दरणं; किलबिख हरणं असि सरणं ॥

ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ, ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਬਾਰਣ; ਮਮ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਣ ਜੈ ਤੇਗੰ ॥੨॥

जै जै जग कारण, स्रिसटि उबारण; मम प्रतिपारण जै तेगं ॥२॥

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥

भुजंग प्रयात छंद ॥

ਸਦਾ ਏਕ ਜੋਤ੍ਯੰ ਅਜੂਨੀ ਸਰੂਪੰ ॥

सदा एक जोत्यं अजूनी सरूपं ॥

ਮਹਾਦੇਵ ਦੇਵੰ ਮਹਾ ਭੂਪ ਭੂਪੰ ॥

महादेव देवं महा भूप भूपं ॥

ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਤ੍ਯੰ ਨਿਰੂਪੰ ਨ੍ਰਿਬਾਣੰ ॥

निरंकार नित्यं निरूपं न्रिबाणं ॥

ਕਲੰ ਕਾਰਣੇਯੰ ਨਮੋ ਖੜਗਪਾਣੰ ॥੩॥

कलं कारणेयं नमो खड़गपाणं ॥३॥

ਨਿਰੰਕਾਰ ਨ੍ਰਿਬਿਕਾਰ ਨਿਤ੍ਯੰ ਨਿਰਾਲੰ ॥

निरंकार न्रिबिकार नित्यं निरालं ॥

ਨ ਬ੍ਰਿਧੰ ਬਿਸੇਖੰ ਨ ਤਰੁਨੰ ਨ ਬਾਲੰ ॥

न ब्रिधं बिसेखं न तरुनं न बालं ॥

ਨ ਰੰਕੰ ਨ ਰਾਯੰ ਨ ਰੂਪੰ ਨ ਰੇਖੰ ॥

न रंकं न रायं न रूपं न रेखं ॥

ਨ ਰੰਗੰ ਨ ਰਾਗੰ ਅਪਾਰੰ ਅਭੇਖੰ ॥੪॥

न रंगं न रागं अपारं अभेखं ॥४॥

ਨ ਰੂਪੰ ਨ ਰੇਖੰ ਨ ਰੰਗੰ ਨ ਰਾਗੰ ॥

न रूपं न रेखं न रंगं न रागं ॥

ਨ ਨਾਮੰ ਨ ਠਾਮੰ ਮਹਾ ਜੋਤਿ ਜਾਗੰ ॥

न नामं न ठामं महा जोति जागं ॥

ਨ ਦ੍ਵੈਖੰ ਨ ਭੇਖੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਤ੍ਯੰ ॥

न द्वैखं न भेखं निरंकार नित्यं ॥

ਮਹਾ ਜੋਗ ਜੋਗੰ ਸੁ ਪਰਮੰ ਪਵਿਤ੍ਯੰ ॥੫॥

महा जोग जोगं सु परमं पवित्यं ॥५॥

ਅਜੇਯੰ ਅਭੇਯੰ ਅਨਾਮੰ ਅਠਾਮੰ ॥

अजेयं अभेयं अनामं अठामं ॥

ਮਹਾ ਜੋਗ ਜੋਗੰ ਮਹਾ ਕਾਮ ਕਾਮੰ ॥

महा जोग जोगं महा काम कामं ॥

ਅਲੇਖੰ ਅਭੇਖੰ ਅਨੀਲੰ ਅਨਾਦੰ ॥

अलेखं अभेखं अनीलं अनादं ॥

ਪਰੇਯੰ ਪਵਿਤ੍ਰੰ ਸਦਾ ਨ੍ਰਿਬਿਖਾਦੰ ॥੬॥

परेयं पवित्रं सदा न्रिबिखादं ॥६॥

ਸੁਆਦੰ ਅਨਾਦੰ ਅਨੀਲੰ ਅਨੰਤੰ ॥

सुआदं अनादं अनीलं अनंतं ॥

ਅਦ੍ਵੈਖੰ ਅਭੇਖੰ ਮਹੇਸੰ ਮਹੰਤੰ ॥

अद्वैखं अभेखं महेसं महंतं ॥

ਨ ਰੋਖੰ ਨ ਸੋਖੰ ਨ ਦ੍ਰੋਹੰ ਨ ਮੋਹੰ ॥

न रोखं न सोखं न द्रोहं न मोहं ॥

ਨ ਕਾਮੰ ਨ ਕ੍ਰੋਧੰ ਅਜੋਨੀ ਅਜੋਹੰ ॥੭॥

न कामं न क्रोधं अजोनी अजोहं ॥७॥

ਪਰੇਯੰ ਪਵਿਤ੍ਰੰ ਪੁਨੀਤੰ ਪੁਰਾਣੰ ॥

परेयं पवित्रं पुनीतं पुराणं ॥

ਅਜੇਯੰ ਅਭੇਯੰ ਭਵਿਖ੍ਯੰ ਭਵਾਣੰ ॥

अजेयं अभेयं भविख्यं भवाणं ॥

ਨ ਰੋਗੰ ਨ ਸੋਗੰ ਸੁ ਨਿਤ੍ਯੰ ਨਵੀਨੰ ॥

न रोगं न सोगं सु नित्यं नवीनं ॥

ਅਜਾਯੰ ਸਹਾਯੰ ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਬੀਨੰ ॥੮॥

अजायं सहायं परमं प्रबीनं ॥८॥

ਸੁ ਭੂਤੰ ਭਵਿਖ੍ਯੰ ਭਵਾਨੰ ਭਵੇਯੰ ॥

सु भूतं भविख्यं भवानं भवेयं ॥

ਨਮੋ ਨ੍ਰਿਬਕਾਰੰ ਨਮੋ ਨ੍ਰਿਜੁਰੇਯੰ ॥

नमो न्रिबकारं नमो न्रिजुरेयं ॥

ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੰ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੰ ॥

नमो देव देवं नमो राज राजं ॥

ਨਿਰਾਲੰਬ ਨਿਤ੍ਯੰ ਸੁ ਰਾਜਾਧਿਰਾਜੰ ॥੯॥

निराल्मब नित्यं सु राजाधिराजं ॥९॥

ਅਲੇਖੰ ਅਭੇਖੰ ਅਭੂਤੰ ਅਦ੍ਵੈਖੰ ॥

अलेखं अभेखं अभूतं अद्वैखं ॥

ਨ ਰਾਗੰ ਨ ਰੰਗੰ ਨ ਰੂਪੰ ਨ ਰੇਖੰ ॥

न रागं न रंगं न रूपं न रेखं ॥

ਮਹਾ ਦੇਵ ਦੇਵੰ ਮਹਾ ਜੋਗ ਜੋਗੰ ॥

महा देव देवं महा जोग जोगं ॥

ਮਹਾ ਕਾਮ ਕਾਮੰ ਮਹਾ ਭੋਗ ਭੋਗੰ ॥੧੦॥

महा काम कामं महा भोग भोगं ॥१०॥

ਕਹੂੰ ਰਾਜਸੰ ਤਾਮਸੰ ਸਾਤਕੇਯੰ ॥

कहूं राजसं तामसं सातकेयं ॥

ਕਹੂੰ ਨਾਰਿ ਕੋ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਨਰੇਯੰ ॥

कहूं नारि को रूप धारे नरेयं ॥

ਕਹੂੰ ਦੇਵੀਯੰ ਦੇਵਤੰ ਦਈਤ ਰੂਪੰ ॥

कहूं देवीयं देवतं दईत रूपं ॥

ਕਹੂੰ ਰੂਪੰ ਅਨੇਕ ਧਾਰੇ ਅਨੂਪੰ ॥੧੧॥

कहूं रूपं अनेक धारे अनूपं ॥११॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth