ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 227

ਅਥ ਮਾਤਾ ਮਿਲਣੰ ॥

अथ माता मिलणं ॥

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥

रसावल छंद ॥

ਸੁਨੇ ਰਾਮ ਆਏ ॥

सुने राम आए ॥

ਸਭੈ ਲੋਗ ਧਾਏ ॥

सभै लोग धाए ॥

ਲਗੇ ਆਨ ਪਾਯੰ ॥

लगे आन पायं ॥

ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਰਾਯੰ ॥੬੬੯॥

मिले राम रायं ॥६६९॥

ਕੋਊ ਚਉਰ ਢਾਰੈਂ ॥

कोऊ चउर ढारैं ॥

ਕੋਊ ਪਾਨ ਖੁਆਰੈਂ ॥

कोऊ पान खुआरैं ॥

ਪਰੇ ਮਾਤ ਪਾਯੰ ॥

परे मात पायं ॥

ਲਏ ਕੰਠ ਲਾਯੰ ॥੬੭੦॥

लए कंठ लायं ॥६७०॥

ਮਿਲੈ ਕੰਠ ਰੋਵੈਂ ॥

मिलै कंठ रोवैं ॥

ਮਨੋ ਸੋਕ ਧੋਵੈਂ ॥

मनो सोक धोवैं ॥

ਕਰੈਂ ਬੀਰ ਬਾਤੈਂ ॥

करैं बीर बातैं ॥

ਸੁਨੇ ਸਰਬ ਮਾਤੈਂ ॥੬੭੧॥

सुने सरब मातैं ॥६७१॥

ਮਿਲੈ ਲੱਛ ਮਾਤੰ ॥

मिलै लच्छ मातं ॥

ਪਰੇ ਪਾਇ ਭ੍ਰਾਤੰ ॥

परे पाइ भ्रातं ॥

ਕਰਿਯੋ ਦਾਨ ਏਤੋ ॥

करियो दान एतो ॥

ਗਨੈ ਕਉਨ ਕੇਤੋ ॥੬੭੨॥

गनै कउन केतो ॥६७२॥

ਮਿਲੇ ਭਰਥ ਮਾਤੰ ॥

मिले भरथ मातं ॥

ਕਹੀ ਸਰਬ ਬਾਤੰ ॥

कही सरब बातं ॥

ਧਨੰ ਮਾਤ ! ਤੋ ਕੋ ॥

धनं मात ! तो को ॥

ਅਰਿਣੀ ਕੀਨ ਮੋ ਕੋ ॥੬੭੩॥

अरिणी कीन मो को ॥६७३॥

ਕਹਾ ਦੋਸ ਤੇਰੈ? ॥

कहा दोस तेरै? ॥

ਲਿਖੀ ਲੇਖ ਮੇਰੈ ॥

लिखी लेख मेरै ॥

ਹੁਨੀ ਹੋ ਸੁ ਹੋਈ ॥

हुनी हो सु होई ॥

ਕਹੈ ਕਉਨ ਕੋਈ? ॥੬੭੪॥

कहै कउन कोई? ॥६७४॥

ਕਰੋ ਬੋਧ ਮਾਤੰ ॥

करो बोध मातं ॥

ਮਿਲਯੋ ਫੇਰਿ ਭ੍ਰਾਤੰ ॥

मिलयो फेरि भ्रातं ॥

ਸੁਨਯੋ ਭਰਥ ਧਾਏ ॥

सुनयो भरथ धाए ॥

ਪਗੰ ਸੀਸ ਲਾਏ ॥੬੭੫॥

पगं सीस लाए ॥६७५॥

ਭਰੇ ਰਾਮ ਅੰਕੰ ॥

भरे राम अंकं ॥

ਮਿਟੀ ਸਰਬ ਸੰਕੰ ॥

मिटी सरब संकं ॥

ਮਿਲਯੰ ਸੱਤ੍ਰ ਹੰਤਾ ॥

मिलयं सत्र हंता ॥

ਸਰੰ ਸਾਸਤ੍ਰ ਗੰਤਾ ॥੬੭੬॥

सरं सासत्र गंता ॥६७६॥

ਜਟੰ ਧੂਰ ਝਾਰੀ ॥

जटं धूर झारी ॥

ਪਗੰ ਰਾਮ ਰਾਰੀ ॥

पगं राम रारी ॥

ਕਰੀ ਰਾਜ ਅਰਚਾ ॥

करी राज अरचा ॥

ਦਿਜੰ ਬੇਦ ਚਰਚਾ ॥੬੭੭॥

दिजं बेद चरचा ॥६७७॥

ਕਰੈਂ ਗੀਤ ਗਾਨੰ ॥

करैं गीत गानं ॥

ਭਰੇ ਵੀਰ ਮਾਨੰ ॥

भरे वीर मानं ॥

ਦੀਯੰ ਰਾਮ ਰਾਜੰ ॥

दीयं राम राजं ॥

ਸਰੇ ਸਰਬ ਕਾਜੰ ॥੬੭੮॥

सरे सरब काजं ॥६७८॥

ਬੁਲੈ ਬਿੱਪ ਲੀਨੇ ॥

बुलै बिप्प लीने ॥

ਸ੍ਰੁੱਤੋਚਾਰ ਕੀਨੇ ॥

स्रुत्तोचार कीने ॥

ਭਏ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ॥

भए राम राजा ॥

ਬਜੇ ਜੀਤ ਬਾਜਾ ॥੬੭੯॥

बजे जीत बाजा ॥६७९॥

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥

भुजंग प्रयात छंद ॥

ਚਹੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਤ੍ਰਧਾਰੀ ਬੁਲਾਏ ॥

चहूं चक्क के छत्रधारी बुलाए ॥

ਧਰੇ ਅੱਤ੍ਰ ਨੀਕੇ ਪੁਰੀ ਅਉਧ ਆਏ ॥

धरे अत्र नीके पुरी अउध आए ॥

ਗਹੇ ਰਾਮ ਪਾਯੰ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈ ਕੈ ॥

गहे राम पायं परम प्रीत कै कै ॥

ਮਿਲੇ ਚੱਤ੍ਰ ਦੇਸੀ ਬਡੀ ਭੇਟ ਦੈ ਕੈ ॥੬੮੦॥

मिले चत्र देसी बडी भेट दै कै ॥६८०॥

ਦਏ ਚੀਨ ਮਾਚੀਨ ਚੀਨੰਤ ਦੇਸੰ ॥

दए चीन माचीन चीनंत देसं ॥

ਮਹਾਂ ਸੁੰਦ੍ਰੀ ਚੇਰਕਾ ਚਾਰ ਕੇਸੰ ॥

महां सुंद्री चेरका चार केसं ॥

ਮਨੰ ਮਾਨਕੰ ਹੀਰ ਚੀਰੰ ਅਨੇਕੰ ॥

मनं मानकं हीर चीरं अनेकं ॥

ਕੀਏ ਖੇਜ ਪੱਈਯੈ ਕਹੂੰ ਏਕ ਏਕੰ ॥੬੮੧॥

कीए खेज प्ईयै कहूं एक एकं ॥६८१॥

ਮਨੰ ਮੁੱਤੀਯੰ ਮਾਨਕੰ ਬਾਜ ਰਾਜੰ ॥

मनं मुत्तीयं मानकं बाज राजं ॥

ਦਏ ਦੰਤਪੰਤੀ ਸਜੇ ਸਰਬ ਸਾਜੰ ॥

दए दंतपंती सजे सरब साजं ॥

ਰਥੰ ਬੇਸਟੰ ਹੀਰ ਚੀਰੰ ਅਨੰਤੰ ॥

रथं बेसटं हीर चीरं अनंतं ॥

ਮਨੰ ਮਾਨਕੰ ਬੱਧ ਰੱਧੰ ਦੁਰੰਤੰ ॥੬੮੨॥

मनं मानकं बद्ध रद्धं दुरंतं ॥६८२॥

ਕਿਤੇ ਸ੍ਵੇਤ ਐਰਾਵਤੰ ਤੁੱਲਿ ਦੰਤੀ ॥

किते स्वेत ऐरावतं तुल्लि दंती ॥

ਦਏ ਮੁੱਤਯੰ ਸਾਜ ਸੱਜੇ ਸੁਪੰਤੀ ॥

दए मुत्तयं साज सज्जे सुपंती ॥

ਕਿਤੇ ਬਾਜ ਰਾਜੰ ਜਰੀ ਜੀਨ ਸੰਗੰ ॥

किते बाज राजं जरी जीन संगं ॥

ਨਚੈ ਨੱਟ ਮਾਨੋ ਮਚੇ ਜੰਗ ਰੰਗੰ ॥੬੮੩॥

नचै नट्ट मानो मचे जंग रंगं ॥६८३॥

ਕਿਤੇ ਪੱਖਰੇ ਪੀਲ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ॥

किते प्खरे पील राजा प्रमाणं ॥

ਦਏ ਬਾਜ ਰਾਜੀ ਸਿਰਾਜੀ ਨ੍ਰਿਪਾਣੰ ॥

दए बाज राजी सिराजी न्रिपाणं ॥

ਦਈ ਰਕਤ ਨੀਲੰ ਮਣੀ ਰੰਗ ਰੰਗੰ ॥

दई रकत नीलं मणी रंग रंगं ॥

ਲਖਯੋ ਰਾਮ ਕੋ ਅੱਤ੍ਰ ਧਾਰੀ ਅਭੰਗੰ ॥੬੮੪॥

लखयो राम को अत्र धारी अभंगं ॥६८४॥

ਕਿਤੇ ਪਸਮ ਪਾਟੰਬਰੰ ਸ੍ਵਰਣ ਬਰਣੰ ॥

किते पसम पाट्मबरं स्वरण बरणं ॥

ਮਿਲੇ ਭੇਟ ਲੈ ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤੰ ਅਭਰਣੰ ॥

मिले भेट लै भांति भांतं अभरणं ॥

ਕਿਤੇ ਪਰਮ ਪਾਟੰਬਰੰ ਭਾਨ ਤੇਜੰ ॥

किते परम पाट्मबरं भान तेजं ॥

ਦਏ ਸੀਅ ਧਾਮੰ ਸਭੋ ਭੋਜ ਭੋਜੰ ॥੬੮੫॥

दए सीअ धामं सभो भोज भोजं ॥६८५॥

ਕਿਤੇ ਭੂਖਣੰ ਭਾਨ ਤੇਜੰ ਅਨੰਤੰ ॥

किते भूखणं भान तेजं अनंतं ॥

ਪਠੇ ਜਾਨਕੀ ਭੇਟ ਦੈ ਦੈ ਦੁਰੰਤੰ ॥

पठे जानकी भेट दै दै दुरंतं ॥

ਘਨੇ ਰਾਮ ਮਾਤਾਨ ਕੀ ਭੇਟ ਭੇਜੇ ॥

घने राम मातान की भेट भेजे ॥

ਹਰੇ ਚਿੱਤ ਕੇ ਜਾਹਿ ਹੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ॥੬੮੬॥

हरे चित्त के जाहि हेरे कलेजे ॥६८६॥

ਘਮੰ ਚਕ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰੰ ਫਿਰੀ ਰਾਮ ਦੋਹੀ ॥

घमं चक्र चक्क्रं फिरी राम दोही ॥

ਮਨੋ ਬਯੋਤ ਬਾਗੋ ਤਿਮੰ ਸੀਅ ਸੋਹੀ ॥

मनो बयोत बागो तिमं सीअ सोही ॥

ਪਠੈ ਛੱਤ੍ਰ ਦੈ ਦੈ ਛਿਤੰ ਛੋਣ ਧਾਰੀ ॥

पठै छत्र दै दै छितं छोण धारी ॥

ਹਰੇ ਸਰਬ ਗਰਬੰ ਕਰੇ ਪੁਰਬ ਭਾਰੀ ॥੬੮੭॥

हरे सरब गरबं करे पुरब भारी ॥६८७॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth