ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 511

ਰਿਸਿ ਸਾਜਿ ਪੁਰੰਦਰ ਸੈਨ ਚੜਿਯੋ; ਚਲਿ ਕੈ ਸਭ ਸ੍ਯਾਮ ਕੇ ਸਾਮੁਹੇ ਆਏ ॥

रिसि साजि पुरंदर सैन चड़ियो; चलि कै सभ स्याम के सामुहे आए ॥

ਘੋਰਤ ਮੇਘ ਲਸੈ ਚਪਲਾ; ਬਰਖਾ ਬਰਸੇ ਰਥ ਸਾਜ ਬਨਾਏ ॥

घोरत मेघ लसै चपला; बरखा बरसे रथ साज बनाए ॥

ਦ੍ਵਾਦਸ ਸੂਰ ਸਬੈ ਉਮਡੈ; ਬਸੁ ਰਾਵਨ ਸੇ ਜਿਨ ਹੂ ਬਿਚਲਾਏ ॥

द्वादस सूर सबै उमडै; बसु रावन से जिन हू बिचलाए ॥

ਭੇਦ ਲਹਿਯੋ ਨਹੀ ਨੈਕੁ ਚਲੇ; ਮਦ ਮਤਿ ਸੁ ਸ੍ਯਾਮ ਪੈ ਘੂਮਤ ਧਾਏ ॥੨੧੪੭॥

भेद लहियो नही नैकु चले; मद मति सु स्याम पै घूमत धाए ॥२१४७॥

ਆਵਤ ਹੀ ਮਿਲਿ ਕੈ ਸਭ ਹੂ; ਜਦੁਬੀਰ ਕੈ ਊਪਰ ਸਿੰਧਰ ਪੇਲੇ ॥

आवत ही मिलि कै सभ हू; जदुबीर कै ऊपर सिंधर पेले ॥

ਪੰਖ ਸੁਮੇਰ ਚਲੇ ਕਰਿ ਕੈ; ਤਿਨ ਕੇ ਰਿਸ ਸੋ ਟੁਕ ਦਾਤ ਕੇ ਠੇਲੇ ॥

पंख सुमेर चले करि कै; तिन के रिस सो टुक दात के ठेले ॥

ਸੁੰਡ ਕਟੇ ਤਿਨ ਕੇ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ; ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਿ ਸੋ ਝਟਿ ਦੈ ਜਿਮ ਕੇਲੇ ॥

सुंड कटे तिन के ब्रिजनाथ; क्रिपानिधि सो झटि दै जिम केले ॥

ਸ੍ਰਉਨ ਭਰੇ ਰਮਨੀਯ ਰਮਾਪਤਿ; ਫਾਗੁਨ ਅੰਤਿ ਬਸੰਤ ਸੇ ਖੇਲੇ ॥੨੧੪੮॥

स्रउन भरे रमनीय रमापति; फागुन अंति बसंत से खेले ॥२१४८॥

ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਨਾਇਕ ਬੈਰਨ ਸੋ; ਜਬ ਹੀ ਰਿਸ ਮਾਂਡਿ ਕੀਯੋ ਖਰਕਾ ॥

स्री ब्रिज नाइक बैरन सो; जब ही रिस मांडि कीयो खरका ॥

ਬਹੁ ਬੀਰ ਭਏ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰਾਨ ਤਬੈ; ਜਬ ਨਾਦ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੁਨਿਯੋ ਹਰਿ ਕਾ ॥

बहु बीर भए बिनु प्रान तबै; जब नाद प्रचंड सुनियो हरि का ॥

ਜਦੁਬੀਰ ਫਿਰਾਵਤ ਭਯੋ ਗਹਿ ਕੈ; ਗਜ ਸੁੰਡਨ ਸੋ ਬਰ ਕੈ ਕਰ ਕਾ ॥

जदुबीर फिरावत भयो गहि कै; गज सुंडन सो बर कै कर का ॥

ਉਪਮਾ ਉਪਜੀ ਕਬਿ ਕੇ ਮਨ ਯੌ; ਘਿਸੂਆ ਮਨੋ ਫੇਰਤ ਹੈ ਲਰਕਾ ॥੨੧੪੯॥

उपमा उपजी कबि के मन यौ; घिसूआ मनो फेरत है लरका ॥२१४९॥

ਜੀਵਤ ਸੋ ਨ ਦਯੋ ਗ੍ਰਿਹ ਜਾਨ; ਜੋਊ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਕੇ ਸਾਮੁਹੇ ਆਯੋ ॥

जीवत सो न दयो ग्रिह जान; जोऊ ब्रिजनाथ के सामुहे आयो ॥

ਜੀਤਿ ਸੁਰੇਸ ਦਿਵਾਕਰਿ ਦ੍ਵਾਦਸ; ਆਨੰਦ ਕੈ ਚਿਤਿ ਸੰਖ ਬਜਾਯੋ ॥

जीति सुरेस दिवाकरि द्वादस; आनंद कै चिति संख बजायो ॥

ਰੂਖ ! ਚਲੋ ਤੁਮ ਹੀ ਹਮਰੇ ਗ੍ਰਿਹ; ਲੈ ਉਨ ਕੋ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਸੁਨਾਯੋ ॥

रूख ! चलो तुम ही हमरे ग्रिह; लै उन को इह भांति सुनायो ॥

ਸੋ ਤਰੁ ਲੈ ਹਰਿ ਸੰਗ ਚਲੇ; ਸੁ ਕਬਿਤਨ ਭੀਤਰ ਸ੍ਯਾਮ ਬਨਾਯੋ ॥੨੧੫੦॥

सो तरु लै हरि संग चले; सु कबितन भीतर स्याम बनायो ॥२१५०॥

ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਰੁਕਮਨ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ; ਆਵਤ ਭੇ ਤਰੁ ਸੁੰਦਰ ਲੈ ਕੈ ॥

स्री ब्रिजनाथ रुकमन के ग्रिह; आवत भे तरु सुंदर लै कै ॥

ਲਾਲ ਲਗੇ ਜਿਨ ਧਾਮਨ ਕੋ; ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਹੈ ਦੇਖਤ ਜਾਹਿ ਲੁਭੈ ਕੈ ॥

लाल लगे जिन धामन को; ब्रहमा रहै देखत जाहि लुभै कै ॥

ਤਉਨ ਸਮੈ ਸੋਊ ਸ੍ਯਾਮ ਕਥਾ; ਜਦੁਬੀਰ ਕਹੀ ਤਿਨ ਕਉ ਸੁ ਸੁਨੈ ਕੈ ॥

तउन समै सोऊ स्याम कथा; जदुबीर कही तिन कउ सु सुनै कै ॥

ਸੋ ਕਬਿ ਸ੍ਯਾਮ ਕਬਿਤਨ ਬੀਚ; ਕਹੀ, ਸੁਨਿਓ ਸਭ ਹੇਤੁ ਬਢੈ ਕੈ ॥੨੧੫੧॥

सो कबि स्याम कबितन बीच; कही, सुनिओ सभ हेतु बढै कै ॥२१५१॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਸਿਕੰਧ ਪੁਰਾਣੇ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਕ੍ਰਿਸਨਾਵਤਾਰੇ ਇੰਦ੍ਰ ਕੋ ਜੀਤ ਕਰ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਲਿਆਵਤ ਪਏ ॥

इति स्री दसम सिकंध पुराणे बचित्र नाटक ग्रंथे क्रिसनावतारे इंद्र को जीत कर कलप ब्रिछ लिआवत पए ॥


ਰੁਕਮਿਨਿ ਸਾਥ ਕਾਨ੍ਹ ਜੀ ਹਾਸੀ ਕਰਨ ਕਥਨੰ ॥

रुकमिनि साथ कान्ह जी हासी करन कथनं ॥

ਸਵੈਯਾ ॥

सवैया ॥

ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਕਹਿਓ ਤ੍ਰੀਅ ਸੋ; ਮੁਹਿ ਭੋਜਨ ਗੋਪਿਨ ਧਾਮਿ ਕਰਿਯੋ ॥

स्री ब्रिजनाथ कहिओ त्रीअ सो; मुहि भोजन गोपिन धामि करियो ॥

ਸੁਨਿ ਸੁੰਦਰਿ ! ਤਾ ਦਿਨ ਤੇ ਹਮਰੋ; ਬਿਚੀਆ ਦਧਿ ਕੋ ਫੁਨਿ ਨਾਮ ਪਰਿਯੋ ॥

सुनि सुंदरि ! ता दिन ते हमरो; बिचीआ दधि को फुनि नाम परियो ॥

ਜਬ ਸੰਧ ਜਰਾ ਦਲੁ ਸਾਜ ਚੜਾਯੋ; ਭਜ ਗੇ ਤਬ ਨੈਕੁ ਨ ਧੀਰ ਧਰਿਯੋ ॥

जब संध जरा दलु साज चड़ायो; भज गे तब नैकु न धीर धरियो ॥

ਤਿਹ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਮਤਿ ਕੋ ਅਬ ਕਾ; ਕਹੀਐ? ਹਮ ਸਉ ਕਹਿ ਆਨਿ ਬਰਿਯੋ ॥੨੧੫੨॥

तिह ते तुमरी मति को अब का; कहीऐ? हम सउ कहि आनि बरियो ॥२१५२॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth