ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1425

ੴ ਵਾਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥

ੴ वाहगुरू जी की फ़तह ॥

ਤੁ ਈਂ ਦਸਤਗੀਰ ਅਸਤ ਦਰ ਮਾਂਦਗਾਂ ॥

तु ईं दसतगीर असत दर मांदगां ॥

ਤੁ ਈਂ ਕਾਰ ਸਾਜ਼ ਅਸਤ ਬੇਚਾਰਗਾਂ ॥੧॥

तु ईं कार साज़ असत बेचारगां ॥१॥

ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਿ ਬਖਸ਼ਿੰਦਏ ਬੇ ਨਿਆਜ਼ ॥

शहिनशाहि बखशिंदए बे निआज़ ॥

ਜ਼ਿਮੀਨੋ ਜ਼ਮਾਂ ਰਾ ਤੁਈਂ ਕਾਰਸਾਜ਼ ॥੨॥

ज़िमीनो ज़मां रा तुईं कारसाज़ ॥२॥

ਹਿਕਾਯਤ ਸ਼ੁਨੀਦੇਮ ਸ਼ਾਹੇ ਕਲਿਜੰਰ ॥

हिकायत शुनीदेम शाहे कलिजंर ॥

ਕੁਨਾ ਨੀਦ ਯਕ ਦਰ ਚੁ ਅਜ਼ ਕੋਹ ਮੰਜਰ ॥੩॥

कुना नीद यक दर चु अज़ कोह मंजर ॥३॥

ਯਕੇ ਪਿਸਰ ਓ ਬੂਦ ਹੁਸਨੁਲ ਜਮਾਲ ॥

यके पिसर ओ बूद हुसनुल जमाल ॥

ਕਿ ਲਾਯਕ਼ ਜਹਾਂ ਬੂਦ ਅਜ਼ ਮੁਲਕ ਮਾਲ ॥੪॥

कि लायक़ जहां बूद अज़ मुलक माल ॥४॥

ਯਕੇ ਸ਼ਾਹਿ ਓ ਜਾਵ ਦੁਖ਼ਤਰ ਅਜ਼ੋ ॥

यके शाहि ओ जाव दुख़तर अज़ो ॥

ਕਿ ਦੀਗਰ ਨ ਜ਼ਨ ਬੂਦ ਸਮਨ ਬਰ ਕਜ਼ੋ ॥੫॥

कि दीगर न ज़न बूद समन बर कज़ो ॥५॥

ਵਜ਼ਾਂ ਦੁਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਾਹ ਆਂ ਪਿਸਰ ਸ਼ਾਹ ॥

वज़ां दुख़तरे शाह आं पिसर शाह ॥

ਸ਼ੁਦ ਆਸ਼ੁਫ਼ਤਹ ਬਰ ਵੈ ਚੁ ਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ ਮਾਹ ॥੬॥

शुद आशुफ़तह बर वै चु बर शमश माह ॥६॥

ਬਿਗੋਯਦ ਕਿ ਏ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਾ ਬਿਕੁਨ ॥

बिगोयद कि ए शाह मारा बिकुन ॥

ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਸੇ ਮਰਦ ਦੀਗਰ ਮਕੁਨ ॥੭॥

कि दहिशत कसे मरद दीगर मकुन ॥७॥

ਸ਼ੁਨੀਦਮ ਕਿ ਦਰ ਸ਼ਾਹਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਂ ॥

शुनीदम कि दर शाहि हिंदोसतां ॥

ਕਿ ਨਾਮੇ ਵਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹੇ ਵਜ਼ਾਂ ॥੮॥

कि नामे वज़ां शेर शाहे वज़ां ॥८॥

ਚੁਨਾਂ ਨਸ਼ਤ ਦਸਤੂਰ ਮੁਲਕੇ ਖ਼ੁਦਾ ॥

चुनां नशत दसतूर मुलके ख़ुदा ॥

ਬਯਕ ਦਾਨ ਬੇਗਾਨ ਰੇਜ਼ਦ ਜੁਦਾ ॥੯॥

बयक दान बेगान रेज़द जुदा ॥९॥

ਬਿਗ਼ੀਰੰਦ ਸ਼ਾਹੀ ਬਿਅਫ਼ਤਾਦ ਤੁਰਗ਼ ॥

बिग़ीरंद शाही बिअफ़ताद तुरग़ ॥

ਬਪੇਸ਼ੇ ਗੁਰੇਜ਼ਦ ਚੁ ਅਜ਼ ਬਾਜ਼ ਮੁਰਗ਼ ॥੧੦॥

बपेशे गुरेज़द चु अज़ बाज़ मुरग़ ॥१०॥

ਬਿਗੀਰਦ ਅਜ਼ੋ ਹਰਦੁ ਅਸਪੇ ਕਲਾਂ ॥

बिगीरद अज़ो हरदु असपे कलां ॥

ਕਿ ਮੁਲਕੋ ਅਰਾਕਸ਼ ਬਿਆਮਦ ਅਜ਼ਾਂ ॥੧੧॥

कि मुलको अराकश बिआमद अज़ां ॥११॥

ਬਿ ਬਖ਼ਸ਼ੀਦ ਓ ਰਾ ਬਸੇ ਜ਼ਰ ਦੁ ਫ਼ੀਲ ॥

बि बख़शीद ओ रा बसे ज़र दु फ़ील ॥

ਕਿ ਬੇਰੂੰ ਬਿਆਵੁਰਦ ਦਰੀਯਾਇ ਨੀਲ ॥੧੨॥

कि बेरूं बिआवुरद दरीयाइ नील ॥१२॥

ਯਕੇ ਨਾਮ ਰਾਹੋ ਸੁਰਾਹੋ ਦਿਗਰ ॥

यके नाम राहो सुराहो दिगर ॥

ਚੁ ਆਹੂ ਕਲਾਂ ਪਾਇ ਅਜ਼ੀਮੇ ਦੁ ਨਰ ॥੧੩॥

चु आहू कलां पाइ अज़ीमे दु नर ॥१३॥

ਅਗਰ ਅਸਪ ਹਰ ਦੋ ਅਜ਼ਾਂ ਮੇ ਦਿਹਦ ॥

अगर असप हर दो अज़ां मे दिहद ॥

ਵਜ਼ਾਂ ਪਸ ਤੁਰਾ ਖ਼ਾਨਹ ਬਾਨੂੰ ਕੁਨਦ ॥੧੪॥

वज़ां पस तुरा ख़ानह बानूं कुनद ॥१४॥

ਸ਼ੁਨੀਦ ਈਂ ਸੁਖ਼ਨ ਰਾ ਹਮੀ ਸ਼ੁਦ ਰਵਾਂ ॥

शुनीद ईं सुख़न रा हमी शुद रवां ॥

ਬਿਯਾਮਦ ਬ ਸ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਂ ॥੧੫॥

बियामद ब शहर शाह हिंदोसतां ॥१५॥

ਨਿਸ਼ਸਤੰਦ ਬਰ ਰੋਦ ਜਮਨਾ ਲਬ ਆਬ ॥

निशसतंद बर रोद जमना लब आब ॥

ਬਿ ਬੁਰਦੰਦ ਬਾਦਹ ਖ਼ੁਰਦੰਦ ਕਬਾਬ ॥੧੬॥

बि बुरदंद बादह ख़ुरदंद कबाब ॥१६॥

ਪਸੇ ਦੋ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ਬੇ ਚੂੰ ਸਿਯਾਹ ॥

पसे दो बरामद शबे चूं सियाह ॥

ਰਵਾਂ ਕਰਦ ਆਬਸ ਬਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਕਾਹ ॥੧੭॥

रवां करद आबस बसे पुशत काह ॥१७॥

ਬ ਦੀਦੰਦ ਓ ਰਾ ਬਸੇ ਪਾਸਬਾਂ ॥

ब दीदंद ओ रा बसे पासबां ॥

ਬ ਤੁੰਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਤਾਬਸ਼ ਹੁਮਾਂ ॥੧੮॥

ब तुंदी दरामद बताबश हुमां ॥१८॥

ਬਸੇ ਬਰ ਵੈ ਬੰਦੂਕ ਬਾਰਾਂ ਕੁਨਦ ॥

बसे बर वै बंदूक बारां कुनद ॥

ਚੁ ਬਾ ਬਰਕ਼ ਅਬਰਸ ਬਹਾਰਾਂ ਕੁਨਦ ॥੧੯॥

चु बा बरक़ अबरस बहारां कुनद ॥१९॥

ਹਮੀ ਵਜ਼ਹ ਕਰਦੰਦ ਦੁ ਸੇ ਚਾਰ ਬਾਰ ॥

हमी वज़ह करदंद दु से चार बार ॥

ਹਮ ਆਖ਼ਰ ਕੁਨਦ ਖ਼ਾਬ ਖ਼ੁਫ਼ਤ ਇਖ਼ਤੀਯਾਰ ॥੨੦॥

हम आख़र कुनद ख़ाब ख़ुफ़त इख़तीयार ॥२०॥

ਬਿਦਾਨਦ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ਤਹ ਸ਼ਵਦ ਪਾਸਬਾਂ ॥

बिदानद कि ख़ुफ़तह शवद पासबां ॥

ਬ ਪਯ ਮੁਰਦ ਸ਼ੁਦ ਹਮ ਚੁ ਜ਼ਖ਼ਮੇ ਯਲਾਂ ॥੨੧॥

ब पय मुरद शुद हम चु ज़ख़मे यलां ॥२१॥

ਰਵਾਂ ਕਰਦ ਓ ਜਾ ਬਿਆਮਦ ਅਜ਼ਾਂ ॥

रवां करद ओ जा बिआमद अज़ां ॥

ਕਿ ਬੁਨ ਗਾਹ ਅਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਕਰਖੇ ਗਿਰਾਂ ॥੨੨॥

कि बुन गाह अज़ शाह करखे गिरां ॥२२॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth