ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 226

ਅਥ ਅਉਧਪੁਰੀ ਕੋ ਚਲਬੋ ਕਥਨੰ ॥

अथ अउधपुरी को चलबो कथनं ॥

ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥

रसावल छंद ॥

ਤਬੈ ਪੁਹਪੁ ਪੈ ਕੈ ॥

तबै पुहपु पै कै ॥

ਚੜੇ ਜੁੱਧ ਜੈ ਕੈ ॥

चड़े जुद्ध जै कै ॥

ਸਭੈ ਸੂਰ ਗਾਜੈ ॥

सभै सूर गाजै ॥

ਜਯੰ ਗੀਤ ਬਾਜੇ ॥੬੫੩॥

जयं गीत बाजे ॥६५३॥

ਚਲੇ ਮੋਦ ਹ੍ਵੈ ਕੈ ॥

चले मोद ह्वै कै ॥

ਕਪੀ ਬਾਹਨ ਲੈ ਕੈ ॥

कपी बाहन लै कै ॥

ਪੁਰੀ ਅਉਧ ਪੇਖੀ ॥

पुरी अउध पेखी ॥

ਸ੍ਰੁਤੰ ਸੁਰਗ ਲੇਖੀ ॥੬੫੪॥

स्रुतं सुरग लेखी ॥६५४॥

ਮਕਰਾ ਛੰਦ ॥

मकरा छंद ॥

ਸੀਅ ਲੈ ਸੀਏਸ ਆਏ ॥

सीअ लै सीएस आए ॥

ਮੰਗਲ ਸੁ ਚਾਰ ਗਾਏ ॥

मंगल सु चार गाए ॥

ਆਨੰਦ ਹੀਏ ਬਢਾਏ ॥

आनंद हीए बढाए ॥

ਸਹਰੋ ਅਵਧ ਜਹਾਂ ਰੇ ! ॥੬੫੫॥

सहरो अवध जहां रे ! ॥६५५॥

ਧਾਈ ਲੁਗਾਈ ਆਵੈ ॥

धाई लुगाई आवै ॥

ਭੀਰੋ ਨ ਬਾਰ ਪਾਵੈ ॥

भीरो न बार पावै ॥

ਆਕਲ ਖਰੇ ਉਘਾਵੈ ॥

आकल खरे उघावै ॥

ਭਾਖੈਂ, ਢੋਲਨ ਕਹਾਂ? ਰੇ ! ॥੬੫੬॥

भाखैं, ढोलन कहां? रे ! ॥६५६॥

ਜੁਲਫੈ ਅਨੂਪ ਜਾਂ ਕੀ ॥

जुलफै अनूप जां की ॥

ਨਾਗਨ ਕਿ ਸਿਆਹ ਬਾਂਕੀ ॥

नागन कि सिआह बांकी ॥

ਅਧਭੁਤ ਅਦਾਇ ਤਾਂ ਕੀ ॥

अधभुत अदाइ तां की ॥

ਐਸੋ ਢੋਲਨ ਕਹਾਂ ਹੈ? ॥੬੫੭॥

ऐसो ढोलन कहां है? ॥६५७॥

ਸਰਵੋਸ ਹੀ ਚਮਨਰਾ ॥

सरवोस ही चमनरा ॥

ਪਰ ਚੁਸਤ ਜਾਂ ਵਤਨਰਾ ॥

पर चुसत जां वतनरा ॥

ਜਿਨ ਦਿਲ ਹਰਾ ਹਮਾਰਾ ॥

जिन दिल हरा हमारा ॥

ਵਹ ਮਨ ਹਰਨ ਕਹਾਂ ਹੈ? ॥੬੫੮॥

वह मन हरन कहां है? ॥६५८॥

ਚਿਤ ਕੋ ਚੁਰਾਇ ਲੀਨਾ ॥

चित को चुराइ लीना ॥

ਜਾਲਮ ਫਿਰਾਕ ਦੀਨਾ ॥

जालम फिराक दीना ॥

ਜਿਨ ਦਿਲ ਹਰਾ ਹਮਾਰਾ ॥

जिन दिल हरा हमारा ॥

ਵਹ ਗੁਲ ਚਿਹਰ ਕਹਾਂ ਹੈ? ॥੬੫੯॥

वह गुल चिहर कहां है? ॥६५९॥

ਕੋਊ ਬਤਾਇ ਦੈ ਰੇ ॥

कोऊ बताइ दै रे ॥

ਚਾਹੋ ਸੁ ਆਨ ਲੈ ਰੇ ॥

चाहो सु आन लै रे ॥

ਜਿਨ ਦਿਲ ਹਰਾ ਹਮਾਰਾ ॥

जिन दिल हरा हमारा ॥

ਵਹ ਮਨ ਹਰਨ ਕਹਾਂ ਹੈ? ॥੬੬੦॥

वह मन हरन कहां है? ॥६६०॥

ਮਾਤੇ ਮਨੋ ਅਮਲ ਕੇ ॥

माते मनो अमल के ॥

ਹਰੀਆ ਕਿ ਜਾ ਵਤਨ ਕੇ ॥

हरीआ कि जा वतन के ॥

ਆਲਮ ਕੁਸਾਇ ਖੂਬੀ ॥

आलम कुसाइ खूबी ॥

ਵਹ ਗੁਲ ਚਿਹਰ ਕਹਾਂ ਹੈ? ॥੬੬੧॥

वह गुल चिहर कहां है? ॥६६१॥

ਜਾਲਮ ਅਦਾਇ ਲੀਏ ॥

जालम अदाइ लीए ॥

ਖੰਜਨ ਖਿਸਾਨ ਕੀਏ ॥

खंजन खिसान कीए ॥

ਜਿਨ ਦਿਲ ਹਰਾ ਹਮਾਰਾ ॥

जिन दिल हरा हमारा ॥

ਵਹ ਮਹਬਦਨ ਕਹਾਂ ਹੈ? ॥੬੬੨॥

वह महबदन कहां है? ॥६६२॥

ਜਾਲਮ ਅਦਾਏ ਲੀਨੇ ॥

जालम अदाए लीने ॥

ਜਾਨੁਕ ਸਰਾਬ ਪੀਨੇ ॥

जानुक सराब पीने ॥

ਰੁਖਸਰ ਜਹਾਨ ਤਾਬਾਂ ॥

रुखसर जहान ताबां ॥

ਵਹ ਗੁਲਬਦਨ ਕਹਾਂ ਹੈ? ॥੬੬੩॥

वह गुलबदन कहां है? ॥६६३॥

ਜਾਲਮ ਜਮਾਲ ਖੂਬੀ ॥

जालम जमाल खूबी ॥

ਰੋਸਨ ਦਿਮਾਗ ਅਖਸਰ ॥

रोसन दिमाग अखसर ॥

ਪੁਰ ਚੁਸਤ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਰਾ ॥

पुर चुसत जां जिगर रा ॥

ਵਹ ਗੁਲ ਚਿਹਰ ਕਹਾਂ ਹੈ? ॥੬੬੪॥

वह गुल चिहर कहां है? ॥६६४॥

ਬਾਲਮ ਬਿਦੇਸ ਆਏ ॥

बालम बिदेस आए ॥

ਜੀਤੇ ਜੁਆਨ ਜਾਲਮ ॥

जीते जुआन जालम ॥

ਕਾਮਲ ਕਮਾਲ ਸੂਰਤ ॥

कामल कमाल सूरत ॥

ਵਰ ਗੁਲ ਚਿਹਰ ਕਹਾਂ ਹੈ? ॥੬੬੫॥

वर गुल चिहर कहां है? ॥६६५॥

ਰੋਸਨ ਜਹਾਨ ਖੂਬੀ ॥

रोसन जहान खूबी ॥

ਜਾਹਰ ਕਲੀਮ ਹਫਤ ਜਿ ॥

जाहर कलीम हफत जि ॥

ਆਲਮ ਖੁਸਾਇ ਜਲਵਾ ॥

आलम खुसाइ जलवा ॥

ਵਹ ਗੁਲ ਚਿਹਰ ਕਹਾਂ ਹੈ? ॥੬੬੬॥

वह गुल चिहर कहां है? ॥६६६॥

ਜੀਤੇ ਬਜੰਗ ਜਾਲਮ ॥

जीते बजंग जालम ॥

ਕੀਨ ਖਤੰਗ ਪਰਰਾ ॥

कीन खतंग पररा ॥

ਪੁਹਪਕ ਬਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ॥

पुहपक बिबान बैठे ॥

ਸੀਤਾ ਰਵਨ ਕਹਾਂ ਹੈ? ॥੬੬੭॥

सीता रवन कहां है? ॥६६७॥

ਮਾਦਰ ਖੁਸਾਲ ਖਾਤਰ ॥

मादर खुसाल खातर ॥

ਕੀਨੇ ਹਜਾਰ ਛਾਵਰ ॥

कीने हजार छावर ॥

ਮਾਤੁਰ ਸਿਤਾ ਬਧਾਈ ॥

मातुर सिता बधाई ॥

ਵਹ ਗੁਲ ਚਿਹਰ ਕਹਾਂ ਹੈ? ॥੬੬੮॥

वह गुल चिहर कहां है? ॥६६८॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸੀਤਾ ਅਯੁਧਿਆ ਆਗਮ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤੰ ॥

इति स्री राम अवतार सीता अयुधिआ आगम नाम धिआइ समापतं ॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth