ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 647

ਅਤਿ ਗੁਨ ਨਿਧਾਨ ॥

अति गुन निधान ॥

ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ ॥

महिमा महान ॥

ਅਤਿ ਬਿਮਲ ਅੰਗ ॥

अति बिमल अंग ॥

ਲਖਿ ਲਜਤ ਗੰਗ ॥੨੨੩॥

लखि लजत गंग ॥२२३॥

ਤਿਹ ਨਿਰਖ ਦਤ ॥

तिह निरख दत ॥

ਅਤਿ ਬਿਮਲ ਮਤਿ ॥

अति बिमल मति ॥

ਅਨਖੰਡ ਜੋਤਿ ॥

अनखंड जोति ॥

ਜਨੁ ਭਿਓ ਉਦੋਤ ॥੨੨੪॥

जनु भिओ उदोत ॥२२४॥

ਝਮਕੰਤ ਅੰਗ ॥

झमकंत अंग ॥

ਲਖਿ ਲਜਤ ਗੰਗ ॥

लखि लजत गंग ॥

ਅਤਿ ਗੁਨ ਨਿਧਾਨ ॥

अति गुन निधान ॥

ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ ॥੨੨੫॥

महिमा महान ॥२२५॥

ਅਨਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ ॥

अनभव प्रकास ॥

ਨਿਸ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ॥

निस दिन उदास ॥

ਅਤਿਭੁਤ ਸੁਭਾਵ ॥

अतिभुत सुभाव ॥

ਸੰਨ੍ਯਾਸ ਰਾਵ ॥੨੨੬॥

संन्यास राव ॥२२६॥

ਲਖਿ ਤਾਸੁ ਸੇਵ ॥

लखि तासु सेव ॥

ਸੰਨ੍ਯਾਸ ਦੇਵ ॥

संन्यास देव ॥

ਅਤਿ ਚਿਤ ਰੀਝ ॥

अति चित रीझ ॥

ਤਿਹ ਫਾਸਿ ਬੀਝ ॥੨੨੭॥

तिह फासि बीझ ॥२२७॥

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ॥

स्री भगवती छंद ॥

ਕਿ ਦਿਖਿਓਤ ਦਤੰ ॥

कि दिखिओत दतं ॥

ਕਿ ਪਰਮੰਤਿ ਮਤੰ ॥

कि परमंति मतं ॥

ਸੁ ਸਰਬਤ੍ਰ ਸਾਜਾ ॥

सु सरबत्र साजा ॥

ਕਿ ਦਿਖਿਓਤ ਰਾਜਾ ॥੨੨੮॥

कि दिखिओत राजा ॥२२८॥

ਕਿ ਆਲੋਕ ਕਰਮੰ ॥

कि आलोक करमं ॥

ਕਿ ਸਰਬਤ੍ਰ ਪਰਮੰ ॥

कि सरबत्र परमं ॥

ਕਿ ਆਜਿਤ ਭੂਪੰ ॥

कि आजित भूपं ॥

ਕਿ ਰਤੇਸ ਰੂਪੰ ॥੨੨੯॥

कि रतेस रूपं ॥२२९॥

ਕਿ ਆਜਾਨ ਬਾਹ ॥

कि आजान बाह ॥

ਕਿ ਸਰਬਤ੍ਰ ਸਾਹ ॥

कि सरबत्र साह ॥

ਕਿ ਧਰਮੰ ਸਰੂਪੰ ॥

कि धरमं सरूपं ॥

ਕਿ ਸਰਬਤ੍ਰ ਭੂਪੰ ॥੨੩੦॥

कि सरबत्र भूपं ॥२३०॥

ਕਿ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹੰ ॥

कि साहान साहं ॥

ਕਿ ਆਜਾਨੁ ਬਾਹੰ ॥

कि आजानु बाहं ॥

ਕਿ ਜੋਗੇਂਦ੍ਰ ਗਾਮੀ ॥

कि जोगेंद्र गामी ॥

ਕਿ ਧਰਮੇਂਦ੍ਰ ਧਾਮੀ ॥੨੩੧॥

कि धरमेंद्र धामी ॥२३१॥

ਕਿ ਰੁਦ੍ਰਾਰਿ ਰੂਪੰ ॥

कि रुद्रारि रूपं ॥

ਕਿ ਭੂਪਾਨ ਭੂਪੰ ॥

कि भूपान भूपं ॥

ਕਿ ਆਦਗ ਜੋਗੰ ॥

कि आदग जोगं ॥

ਕਿ ਤਿਆਗੰਤ ਸੋਗੰ ॥੨੩੨॥

कि तिआगंत सोगं ॥२३२॥

ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ॥

मधुभार छंद ॥

ਬਿਮੋਹਿਯੋਤ ਦੇਖੀ ॥

बिमोहियोत देखी ॥

ਕਿ ਰਾਵਲ ਭੇਖੀ ॥

कि रावल भेखी ॥

ਕਿ ਸੰਨ੍ਯਾਸ ਰਾਜਾ ॥

कि संन्यास राजा ॥

ਕਿ ਸਰਬਤ੍ਰ ਸਾਜਾ ॥੨੩੩॥

कि सरबत्र साजा ॥२३३॥

ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖਾ ॥

कि स्मभाल देखा ॥

ਕਿ ਸੁਧ ਚੰਦ੍ਰ ਪੇਖਾ ॥

कि सुध चंद्र पेखा ॥

ਕਿ ਪਾਵਿਤ੍ਰ ਕਰਮੰ ॥

कि पावित्र करमं ॥

ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਧਰਮੰ ॥੨੩੪॥

कि संनिआस धरमं ॥२३४॥

ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਭੇਖੀ ॥

कि संनिआस भेखी ॥

ਕਿ ਆਧਰਮ ਦ੍ਵੈਖੀ ॥

कि आधरम द्वैखी ॥

ਕਿ ਸਰਬਤ੍ਰ ਗਾਮੀ ॥

कि सरबत्र गामी ॥

ਕਿ ਧਰਮੇਸ ਧਾਮੀ ॥੨੩੫॥

कि धरमेस धामी ॥२३५॥

ਕਿ ਆਛਿਜ ਜੋਗੰ ॥

कि आछिज जोगं ॥

ਕਿ ਆਗੰਮ ਲੋਗੰ ॥

कि आगम लोगं ॥

ਕਿ ਲੰਗੋਟ ਬੰਧੰ ॥

कि लंगोट बंधं ॥

ਕਿ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮੰਧੰ ॥੨੩੬॥

कि सरबत्र मंधं ॥२३६॥

ਕਿ ਆਛਿਜ ਕਰਮਾ ॥

कि आछिज करमा ॥

ਕਿ ਆਲੋਕ ਧਰਮਾ ॥

कि आलोक धरमा ॥

ਕਿ ਆਦੇਸ ਕਰਤਾ ॥

कि आदेस करता ॥

ਕਿ ਸੰਨ੍ਯਾਸ ਸਰਤਾ ॥੨੩੭॥

कि संन्यास सरता ॥२३७॥

ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਹੰਤਾ ॥

कि अगिआन हंता ॥

ਕਿ ਪਾਰੰਗ ਗੰਤਾ ॥

कि पारंग गंता ॥

ਕਿ ਆਧਰਮ ਹੰਤਾ ॥

कि आधरम हंता ॥

ਕਿ ਸੰਨ੍ਯਾਸ ਭਕਤਾ ॥੨੩੮॥

कि संन्यास भकता ॥२३८॥

ਕਿ ਖੰਕਾਲ ਦਾਸੰ ॥

कि खंकाल दासं ॥

ਕਿ ਸਰਬਤ੍ਰ ਭਾਸੰ ॥

कि सरबत्र भासं ॥

ਕਿ ਸੰਨ੍ਯਾਸ ਰਾਜੰ ॥

कि संन्यास राजं ॥

ਕਿ ਸਰਬਤ੍ਰ ਸਾਜੰ ॥੨੩੯॥

कि सरबत्र साजं ॥२३९॥

ਕਿ ਪਾਰੰਗ ਗੰਤਾ ॥

कि पारंग गंता ॥

ਕਿ ਆਧਰਮ ਹੰਤਾ ॥

कि आधरम हंता ॥

ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਭਕਤਾ ॥

कि संनिआस भकता ॥

ਕਿ ਸਾਜੋਜ ਮੁਕਤਾ ॥੨੪੦॥

कि साजोज मुकता ॥२४०॥

ਕਿ ਆਸਕਤ ਕਰਮੰ ॥

कि आसकत करमं ॥

ਕਿ ਅਬਿਯਕਤ ਧਰਮੰ ॥

कि अबियकत धरमं ॥

ਕਿ ਅਤੇਵ ਜੋਗੀ ॥

कि अतेव जोगी ॥

ਕਿ ਅੰਗੰ ਅਰੋਗੀ ॥੨੪੧॥

कि अंगं अरोगी ॥२४१॥

ਕਿ ਸੁਧੰ ਸੁਰੋਸੰ ॥

कि सुधं सुरोसं ॥

ਨ ਨੈਕੁ ਅੰਗ ਰੋਸੰ ॥

न नैकु अंग रोसं ॥

ਨ ਕੁਕਰਮ ਕਰਤਾ ॥

न कुकरम करता ॥

ਕਿ ਧਰਮੰ ਸੁ ਸਰਤਾ ॥੨੪੨॥

कि धरमं सु सरता ॥२४२॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth