ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1385

ਕਹੂੰ ਡਾਕਨੀ ਸ੍ਰੋਨਤ ਪੀਯੈ ॥

कहूं डाकनी स्रोनत पीयै ॥

ਝਾਕਨਿ ਕਹੂੰ ਮਾਸ ਭਖਿ ਜੀਯੈ ॥

झाकनि कहूं मास भखि जीयै ॥

ਕਾਕਨਿ ਕਹੂੰ ਫਿਰੈ ਕਹਕਾਤੀ ॥

काकनि कहूं फिरै कहकाती ॥

ਪ੍ਰੇਤ ਪਿਸਾਚਨ ਡੋਲਤ ਮਾਤੀ ॥੩੫੪॥

प्रेत पिसाचन डोलत माती ॥३५४॥

ਹਸਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰੇਤਨ ਕੀ ਦਾਰਾ ॥

हसत फिरत प्रेतन की दारा ॥

ਡਾਕਨਿ ਕਹੂੰ ਬਜਾਵਤ ਤਾਰਾ ॥

डाकनि कहूं बजावत तारा ॥

ਜੋਗਿਨ ਫਿਰੈ ਕਹੂੰ ਮੁਸਕਾਤੀ ॥

जोगिन फिरै कहूं मुसकाती ॥

ਭੂਤਨ ਕੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਦ ਮਾਤੀ ॥੩੫੫॥

भूतन की इसत्री मद माती ॥३५५॥

ਫਿਰਤ ਡਕਾਰ ਕਹੂੰ ਰਨ ਡਾਕਨਿ ॥

फिरत डकार कहूं रन डाकनि ॥

ਮਾਸ ਅਹਾਰ ਕਰਤ ਕਹੂੰ ਝਾਕਨਿ ॥

मास अहार करत कहूं झाकनि ॥

ਪ੍ਰੇਤ ਪਿਸਾਚ ਹਸੇ ਕਿਲਕਾਰੈ ॥

प्रेत पिसाच हसे किलकारै ॥

ਕਹੂੰ ਮਸਾਨ ਕਿਲਕਟੀ ਮਾਰੈ ॥੩੫੬॥

कहूं मसान किलकटी मारै ॥३५६॥

ਕਢੈ ਦੈਤ ਰਨ ਦਾਤ ਬਿਹਾਰਤ ॥

कढै दैत रन दात बिहारत ॥

ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤਾਲੀ ਕਹ ਮਾਰਤ ॥

भूत प्रेत ताली कह मारत ॥

ਉਲਕਾ ਪਾਤ ਹੋਤ ਆਕਾਸਾ ॥

उलका पात होत आकासा ॥

ਅਸੁਰ ਸੈਨ ਇਹ ਬਿਧਿ ਭਯੋ ਨਾਸਾ ॥੩੫੭॥

असुर सैन इह बिधि भयो नासा ॥३५७॥

ਬਹਤ ਅਮਿਤ ਰਨ ਪਵਨ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ॥

बहत अमित रन पवन प्रचंडा ॥

ਦਿਖਿਯਤ ਪਰੇ ਸੁਭਟ ਖੰਡ ਖੰਡਾ ॥

दिखियत परे सुभट खंड खंडा ॥

ਕਾਕਨਿ ਕੁਹਕਿ ਮਾਨਵਤਿ ਤਾਤੀ ॥

काकनि कुहकि मानवति ताती ॥

ਫਾਗੁਨ ਜਾਨੁ ਕੋਕਿਲਾ ਮਾਤੀ ॥੩੫੮॥

फागुन जानु कोकिला माती ॥३५८॥

ਇਹ ਬਿਧਿ ਸ੍ਰੋਨ ਕੁੰਡਿ ਭਰਿ ਗਯੋ ॥

इह बिधि स्रोन कुंडि भरि गयो ॥

ਦੂਸਰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਭਯੋ ॥

दूसर मानसरोवर भयो ॥

ਸੇਤ ਛਤ੍ਰੁ ਤਹ ਹੰਸ ਬਿਰਾਜੈ ॥

सेत छत्रु तह हंस बिराजै ॥

ਅਨਤ ਸਾਜ ਜਲ ਜਿਯ ਸੇ ਰਾਜੈ ॥੩੫੯॥

अनत साज जल जिय से राजै ॥३५९॥

ਟੂਕ ਟੂਕ ਦੰਤੀ ਕਹੂੰ ਭਏ ॥

टूक टूक दंती कहूं भए ॥

ਤਿਲ ਤਿਲ ਪ੍ਰਾਇ ਸੁਭਟ ਹ੍ਵੈ ਗਏ ॥

तिल तिल प्राइ सुभट ह्वै गए ॥

ਸ੍ਰੋਨਤ ਧਾਰਿ ਬਹੀ ਇਕ ਬਾਰਾ ॥

स्रोनत धारि बही इक बारा ॥

ਭਈ ਧੂਰਿ ਰਨ ਕੀ ਸਭ ਗਾਰਾ ॥੩੬੦॥

भई धूरि रन की सभ गारा ॥३६०॥

ਨੇਜਬਾਜ ਬਹੁ ਬੀਰ ਸੰਘਾਰੇ ॥

नेजबाज बहु बीर संघारे ॥

ਪ੍ਰੋਏ ਬਰਾ ਸੀਖ ਭਟਿਯਾਰੇ ॥

प्रोए बरा सीख भटियारे ॥

ਟੂਕ ਟੂਕ ਭਟ ਰਨ ਹ੍ਵੈ ਰਹੇ ॥

टूक टूक भट रन ह्वै रहे ॥

ਜਿਨ ਕੇ ਘਾਵ ਸਰੋਹਿਨ ਬਹੇ ॥੩੬੧॥

जिन के घाव सरोहिन बहे ॥३६१॥

ਇਹ ਬਿਧਿ ਅਮਿਤ ਕੋਪ ਕਰਿ ਕਾਲਾ ॥

इह बिधि अमित कोप करि काला ॥

ਕਾਢਤ ਭਯੋ ਦਾਤ ਬਿਕਰਾਲਾ ॥

काढत भयो दात बिकराला ॥

ਛਿਪ੍ਰ ਹਨੇ ਛਿਨ ਮਾਝ ਛਤ੍ਰਾਲੇ ॥

छिप्र हने छिन माझ छत्राले ॥

ਸੂਰਬੀਰ ਬਲਵਾਨ ਮੁਛਾਲੇ ॥੩੬੨॥

सूरबीर बलवान मुछाले ॥३६२॥

ਦੁਹੂੰ ਅਧਿਕ ਰਨ ਕਿਯੋ ਅਪਾਰਾ ॥

दुहूं अधिक रन कियो अपारा ॥

ਦਾਨਵ ਮਰਤ ਭਯੋ ਨਹਿ ਮਾਰਾ ॥

दानव मरत भयो नहि मारा ॥

ਤਬ ਅਸਿਧੁਜ ਅਸ ਮੰਤ੍ਰ ਬਿਚਾਰੋ ॥

तब असिधुज अस मंत्र बिचारो ॥

ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਤੇ ਦਾਨਵਹਿ ਸੰਘਾਰੋ ॥੩੬੩॥

जिह बिधि ते दानवहि संघारो ॥३६३॥

ਸਰਬਾਕਰਖਨ ਕਿਯ ਅਸਿਧੁਜ ਜਬ ॥

सरबाकरखन किय असिधुज जब ॥

ਉਪਜਤ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੁਰ ਤਬ ॥

उपजत ते रहि गए असुर तब ॥

ਆਗ੍ਯਾ ਬਹੁਰਿ ਕਾਲਿ ਕਹ ਦਈ ॥

आग्या बहुरि कालि कह दई ॥

ਸਤ੍ਰੁ ਸੈਨ ਭਛਨ ਕਰਿ ਗਈ ॥੩੬੪॥

सत्रु सैन भछन करि गई ॥३६४॥

ਏਕੈ ਅਸੁਰ ਤਬੈ ਰਹਿ ਗਯੋ ॥

एकै असुर तबै रहि गयो ॥

ਤ੍ਰਾਸਿਤ ਅਧਿਕ ਚਿਤ ਮਹਿ ਭਯੋ ॥

त्रासित अधिक चित महि भयो ॥

ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਸ ਕਰੌ ਉਪਾਵਾ? ॥

हाइ हाइ कस करौ उपावा? ॥

ਅਸ ਕੋਈ ਚਲਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ॥੩੬੫॥

अस कोई चलत ने मेरा दावा ॥३६५॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਮਹਾ ਕਾਲ ਕੀ ਸਰਨਿ ਜੇ; ਪਰੇ ਸੁ ਲਏ ਬਚਾਇ ॥

महा काल की सरनि जे; परे सु लए बचाइ ॥

ਔਰ ਨ ਉਪਜਾ ਦੂਸਰ ਜਗ; ਭਛਿਯੋ ਸਭੈ ਬਨਾਇ ॥੩੬੬॥

और न उपजा दूसर जग; भछियो सभै बनाइ ॥३६६॥

ਜੋ ਪੂਜਾ ਅਸਿਕੇਤੁ ਕੀ; ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰੈ ਬਨਾਇ ॥

जो पूजा असिकेतु की; नित प्रति करै बनाइ ॥

ਤਿਨ ਪਰ ਅਪਨੋ ਹਾਥ ਦੈ; ਅਸਿਧੁਜ ਲੇਤ ਬਚਾਇ ॥੩੬੭॥

तिन पर अपनो हाथ दै; असिधुज लेत बचाइ ॥३६७॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਦੁਸਟ ਦੈਤ ਕਛੁ ਬਾਤ ਨ ਜਾਨੀ ॥

दुसट दैत कछु बात न जानी ॥

ਮਹਾ ਕਾਲ ਤਨ ਪੁਨਿ ਰਿਸਿ ਠਾਨੀ ॥

महा काल तन पुनि रिसि ठानी ॥

ਬਲ ਅਪਬਲ ਅਪਨੋ ਨ ਬਿਚਾਰਾ ॥

बल अपबल अपनो न बिचारा ॥

ਗਰਬ ਠਾਨਿ ਜਿਯ ਬਹੁਰਿ ਹੰਕਾਰਾ ॥੩੬੮॥

गरब ठानि जिय बहुरि हंकारा ॥३६८॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth