ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 831

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਹੋਤ ਪੁਰਖ ਤੇ ਮੈ ਤ੍ਰਿਯਾ; ਤ੍ਰਿਯ ਤੇ ਨਰ ਹ੍ਵੈ ਜਾਉ ॥

होत पुरख ते मै त्रिया; त्रिय ते नर ह्वै जाउ ॥

ਨਰ ਹ੍ਵੈ ਸਿਖਵੌ ਮੰਤ੍ਰ ਤੁਹਿ; ਤ੍ਰਿਯ ਹ੍ਵੈ ਭੋਗ ਕਮਾਉ ॥੧੭॥

नर ह्वै सिखवौ मंत्र तुहि; त्रिय ह्वै भोग कमाउ ॥१७॥

ਰਾਇ ਬਾਚ ॥

राइ बाच ॥

ਪੁਰਖ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾਇਕ ਪਿਤਾ; ਮੰਤ੍ਰ ਦਾਇਕ ਤ੍ਰਿਯ ਮਾਤ ॥

पुरख मंत्र दाइक पिता; मंत्र दाइक त्रिय मात ॥

ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਜਿਯੈ; ਭੋਗਨ ਕੀ ਨ ਜਾਤ ॥੧੮॥

तिन की सेवा कीजियै; भोगन की न जात ॥१८॥

ਅੜਿਲ ॥

अड़िल ॥

ਬਹੁ ਬਰਿਸਨ ਲਗਿ ਜਾਨਿ; ਸੇਵ ਗੁਰ ਕੀਜਿਯੈ ॥

बहु बरिसन लगि जानि; सेव गुर कीजियै ॥

ਜਤਨ ਕੋਟਿ ਕਰਿ ਬਹੁਰਿ; ਸੁ ਮੰਤ੍ਰਹਿ ਲੀਜਿਯੈ ॥

जतन कोटि करि बहुरि; सु मंत्रहि लीजियै ॥

ਜਾਹਿ ਅਰਥ ਕੇ ਹੇਤ; ਸੀਸ ਨਿਹੁਰਾਇਯੈ ॥

जाहि अरथ के हेत; सीस निहुराइयै ॥

ਹੋ ਕਹੋ ਚਤੁਰਿ! ਤਾ ਸੌ; ਕ੍ਯੋਂ ਕੇਲ ਮਚਾਇਯੈ? ॥੧੯॥

हो कहो चतुरि! ता सौ; क्यों केल मचाइयै? ॥१९॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਤਬ ਜੋਗੀ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਸੁਨਾਯੋ ॥

तब जोगी इह भांति सुनायो ॥

ਤਵ ਭੇਟਨ ਹਿਤ ਭੇਖ ਬਨਾਯੋ ॥

तव भेटन हित भेख बनायो ॥

ਅਬ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਭੋਗ ਕਮੈਯੈ ॥

अब मेरे संग भोग कमैयै ॥

ਆਨ ਪਿਯਾ! ਸੁਭ ਸੇਜ ਸੁਹੈਯੈ ॥੨੦॥

आन पिया! सुभ सेज सुहैयै ॥२०॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਤਨ ਤਰਫਤ ਤਵ ਮਿਲਨ ਕੌ; ਬਿਰਹ ਬਿਕਲ ਭਯੋ ਅੰਗ ॥

तन तरफत तव मिलन कौ; बिरह बिकल भयो अंग ॥

ਸੇਜ ਸੁਹੈਯੈ ਆਨ ਪਿਯ; ਆਜੁ ਰਮੋ ਮੁਹਿ ਸੰਗ ॥੨੧॥

सेज सुहैयै आन पिय; आजु रमो मुहि संग ॥२१॥

ਭਜੇ ਬਧੈਹੌ ਚੋਰ ਕਹਿ; ਤਜੇ ਦਿਵੈਹੌ ਗਾਰਿ ॥

भजे बधैहौ चोर कहि; तजे दिवैहौ गारि ॥

ਨਾਤਰ ਸੰਕ ਬਿਸਾਰਿ ਕਰਿ; ਮੋ ਸੌ ਕਰਹੁ ਬਿਹਾਰ ॥੨੨॥

नातर संक बिसारि करि; मो सौ करहु बिहार ॥२२॥

ਕਾਮਾਤੁਰ ਹ੍ਵੈ ਜੋ ਤਰੁਨਿ; ਆਵਤ ਪਿਯ ਕੇ ਪਾਸ ॥

कामातुर ह्वै जो तरुनि; आवत पिय के पास ॥

ਮਹਾ ਨਰਕ ਸੋ ਡਾਰਿਯਤ; ਦੈ ਜੋ ਜਾਨ ਨਿਰਾਸ ॥੨੩॥

महा नरक सो डारियत; दै जो जान निरास ॥२३॥

ਤਨ ਅਨੰਗ ਜਾ ਕੇ ਜਗੈ; ਤਾਹਿ ਨ ਦੈ ਰਤਿ ਦਾਨ ॥

तन अनंग जा के जगै; ताहि न दै रति दान ॥

ਤਵਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਡਾਰਿਯਤ; ਜਹਾਂ ਨਰਕ ਕੀ ਖਾਨਿ ॥੨੪॥

तवन पुरख को डारियत; जहां नरक की खानि ॥२४॥

ਅੜਿਲ ॥

अड़िल ॥

ਰਾਮਜਨੀ ਗ੍ਰਿਹ ਜਨਮ; ਬਿਧਾਤੈ ਮੁਹਿ ਦਿਯਾ ॥

रामजनी ग्रिह जनम; बिधातै मुहि दिया ॥

ਤਵ ਮਿਲਬੇ ਹਿਤ ਭੇਖ; ਜੋਗ ਕੋ ਮੈ ਲਿਯਾ ॥

तव मिलबे हित भेख; जोग को मै लिया ॥

ਤੁਰਤ ਸੇਜ ਹਮਰੀ; ਅਬ ਆਨਿ ਸੁਹਾਇਯੈ ॥

तुरत सेज हमरी; अब आनि सुहाइयै ॥

ਹੋ ਹ੍ਵੈ ਦਾਸੀ ਤਵ ਰਹੋਂ; ਨ ਮੁਹਿ ਤਰਸਾਇਯੈ ॥੨੫॥

हो ह्वै दासी तव रहों; न मुहि तरसाइयै ॥२५॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਕਹਾ ਭਯੋ ਸੁਘਰੇ ਭਏ? ਕਰਤ ਜੁਬਨ ਕੋ ਮਾਨ ॥

कहा भयो सुघरे भए? करत जुबन को मान ॥

ਬਿਰਹ ਬਾਨ ਮੋ ਕੋ ਲਗੇ; ਬ੍ਰਿਥਾ ਨ ਦੀਜੈ ਜਾਨ ॥੨੬॥

बिरह बान मो को लगे; ब्रिथा न दीजै जान ॥२६॥

ਅੜਿਲ ॥

अड़िल ॥

ਬ੍ਰਿਥਾ ਨ ਦੀਜੈ ਜਾਨ; ਮੈਨ ਬਸਿ ਮੈ ਭਈ ॥

ब्रिथा न दीजै जान; मैन बसि मै भई ॥

ਬਿਰਹਿ ਸਮੁੰਦ ਕੇ ਬੀਚ; ਬੂਡਿ ਸਿਰ ਲੌ ਗਈ ॥

बिरहि समुंद के बीच; बूडि सिर लौ गई ॥

ਭੋਗ ਕਰੇ ਬਿਨੁ ਮੋਹਿ; ਜਾਨ ਨਹੀ ਦੀਜਿਯੈ ॥

भोग करे बिनु मोहि; जान नही दीजियै ॥

ਹੋ ਘਨਵਾਰੀ ਨਿਸ ਹੇਰਿ; ਗੁਮਾਨ ਨ ਕੀਜਿਯੈ ॥੨੭॥

हो घनवारी निस हेरि; गुमान न कीजियै ॥२७॥

ਦਿਸਨ ਦਿਸਨ ਕੇ ਲੋਗ; ਤਿਹਾਰੇ ਆਵਹੀ ॥

दिसन दिसन के लोग; तिहारे आवही ॥

ਮਨ ਬਾਛਤ ਜੋ ਬਾਤ; ਉਹੈ ਬਰ ਪਾਵਹੀ ॥

मन बाछत जो बात; उहै बर पावही ॥

ਕਵਨ ਅਵਗ੍ਯਾ ਮੋਰਿ; ਨ ਤੁਮ ਕਹ ਪਾਇਯੈ ॥

कवन अवग्या मोरि; न तुम कह पाइयै ॥

ਹੋ ਦਾਸਨ ਦਾਸੀ ਹ੍ਵੈ; ਹੌ ਸੇਜ ਸੁਹਾਇਯੈ ॥੨੮॥

हो दासन दासी ह्वै; हौ सेज सुहाइयै ॥२८॥

ਮੰਤ੍ਰ ਸਿਖਨ ਹਿਤ ਧਾਮ; ਤਿਹਾਰੇ ਆਇਯੋ ॥

मंत्र सिखन हित धाम; तिहारे आइयो ॥

ਤੁਮ ਆਗੈ ਐਸੇ ਇਹ; ਚਰਿਤ ਬਨਾਇਯੋ ॥

तुम आगै ऐसे इह; चरित बनाइयो ॥

ਮੈ ਨ ਤੁਹਾਰੇ ਸੰਗ; ਭੋਗ ਕ੍ਯੋਹੂੰ ਕਰੋ ॥

मै न तुहारे संग; भोग क्योहूं करो ॥

ਹੋ ਧਰਮ ਛੂਟਨ ਕੇ ਹੇਤ; ਅਧਿਕ ਮਨ ਮੈ ਡਰੋ ॥੨੯॥

हो धरम छूटन के हेत; अधिक मन मै डरो ॥२९॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਰਾਮਜਨੀ ਬਹੁ ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਨਾਏ ॥

रामजनी बहु चरित्र बनाए ॥

ਹਾਇ ਭਾਇ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਦਿਖਾਏ ॥

हाइ भाइ बहु भांति दिखाए ॥

ਜੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਤੰਤ੍ਰੋ ਅਤਿ ਕਰੇ ॥

जंत्र मंत्र तंत्रो अति करे ॥

ਕੈਸੇ ਹੂੰ ਰਾਇ ਨ ਕਰ ਮੈ ਧਰੇ ॥੩੦॥

कैसे हूं राइ न कर मै धरे ॥३०॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth