ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 744

ਛਿਤਪਤਾਢਿ ਪ੍ਰਿਥਮੋਚਰਿ ਕੈ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਉਚਾਰ ॥

छितपताढि प्रिथमोचरि कै; रिपु अरि अंति उचार ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸੁਕਬਿ ਬਿਚਾਰ ॥੪੭੯॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु सुकबि बिचार ॥४७९॥

ਰਉਦਨਿ ਆਦਿ ਉਚਾਰੀਐ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਬਖਾਨ ॥

रउदनि आदि उचारीऐ; रिपु अरि अंति बखान ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਚਤੁਰ! ਪਛਾਨ ॥੪੮੦॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु चतुर! पछान ॥४८०॥

ਸਸਤ੍ਰਨਿ ਆਦਿ ਬਖਾਨਿ ਕੈ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਪਦ ਕੈ ਦੀਨ ॥

ससत्रनि आदि बखानि कै; रिपु अरि पद कै दीन ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਸੁਘਰ! ਲੀਜੀਅਹੁ ਚੀਨ ॥੪੮੧॥

नाम तुपक के होत है; सुघर! लीजीअहु चीन ॥४८१॥

ਸਬਦ ਸਿੰਧੁਰਣਿ ਉਚਰਿ ਕੈ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਪਦ ਕੈ ਦੀਨ ॥

सबद सिंधुरणि उचरि कै; रिपु अरि पद कै दीन ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸਮਝ ਪ੍ਰਬੀਨ! ॥੪੮੨॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु समझ प्रबीन! ॥४८२॥

ਆਦਿ ਸੁਭਟਨੀ ਸਬਦ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਬਖਾਨ ॥

आदि सुभटनी सबद कहि; रिपु अरि अंति बखान ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸਮਝ ਸੁਜਾਨ! ॥੪੮੩॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु समझ सुजान! ॥४८३॥

ਰਥਿਨੀ ਆਦਿ ਉਚਾਰਿ ਕੈ; ਮਥਨੀ ਮਥਨ ਬਖਾਨ ॥

रथिनी आदि उचारि कै; मथनी मथन बखान ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸਮਝ ਸੁਜਾਨ! ॥੪੮੪॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु समझ सुजान! ॥४८४॥

ਸਬਦ ਸ੍ਯੰਦਨੀ ਆਦਿ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਬਹੁਰਿ ਬਖਾਨ ॥

सबद स्यंदनी आदि कहि; रिपु अरि बहुरि बखान ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸਮਝ ਸੁਜਾਨ ॥੪੮੫॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु समझ सुजान ॥४८५॥

ਆਦਿ ਸਕਟਨੀ ਸਬਦ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਬਖਾਨ ॥

आदि सकटनी सबद कहि; रिपु अरि अंति बखान ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਸਮਝ ਲੇਹੁ ਮਤਿਵਾਨ! ॥੪੮੬॥

नाम तुपक के होत है; समझ लेहु मतिवान! ॥४८६॥

ਪ੍ਰਥਮ ਸਤ੍ਰੁਣੀ ਸਬਦ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਉਚਾਰ ॥

प्रथम सत्रुणी सबद कहि; रिपु अरि अंति उचार ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸੁਕਬਿ! ਸੁ ਧਾਰ ॥੪੮੭॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु सुकबि! सु धार ॥४८७॥

ਆਦਿ ਦੁਸਟਨੀ ਸਬਦ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਬਖਾਨ ॥

आदि दुसटनी सबद कहि; रिपु अरि अंति बखान ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਚਤੁਰ ਪਛਾਨ ॥੪੮੮॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु चतुर पछान ॥४८८॥

ਅਸੁ ਕਵਚਨੀ ਆਦਿ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਉਚਾਰਿ ॥

असु कवचनी आदि कहि; रिपु अरि अंति उचारि ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸੁਕਬਿ! ਬਿਚਾਰ ॥੪੮੯॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु सुकबि! बिचार ॥४८९॥

ਪ੍ਰਥਮ ਬਰਮਣੀ ਸਬਦ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਬਖਾਨ ॥

प्रथम बरमणी सबद कहि; रिपु अरि अंति बखान ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਚੀਨ ਲੇਹੁ ਬੁਧਿਵਾਨ! ॥੪੯੦॥

नाम तुपक के होत है; चीन लेहु बुधिवान! ॥४९०॥

ਤਨੁਤ੍ਰਾਣਨੀ ਆਦਿ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਬਖਾਨ ॥

तनुत्राणनी आदि कहि; रिपु अरि अंति बखान ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸਮਝ ਸੁਜਾਨ! ॥੪੯੧॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु समझ सुजान! ॥४९१॥

ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਮਣੀ ਸਬਦ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਉਚਾਰਿ ॥

प्रथम चरमणी सबद कहि; रिपु अरि अंति उचारि ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸੁਕਬਿ! ਸੁ ਧਾਰ ॥੪੯੨॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु सुकबि! सु धार ॥४९२॥

ਪ੍ਰਥਮ ਸਿਪਰਣੀ ਸਬਦ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਉਚਰਹੁ ਅੰਤਿ ॥

प्रथम सिपरणी सबद कहि; रिपु अरि उचरहु अंति ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਜੂ ਕੇ ਸਕਲ; ਨਿਕਸਤ ਚਲਤ ਅਨੰਤ ॥੪੯੩॥

नाम तुपक जू के सकल; निकसत चलत अनंत ॥४९३॥

ਸਬਦ ਸਲਣੀ ਆਦਿ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਪਦ ਕੈ ਦੀਨ ॥

सबद सलणी आदि कहि; रिपु अरि पद कै दीन ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਸੁਘਰ! ਲੀਜੀਅਹੁ ਚੀਨ ॥੪੯੪॥

नाम तुपक के होत है; सुघर! लीजीअहु चीन ॥४९४॥

ਪ੍ਰਥਮੈ ਚਕ੍ਰਣਿ ਸਬਦਿ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਪਦ ਕੇ ਦੀਨ ॥

प्रथमै चक्रणि सबदि कहि; रिपु अरि पद के दीन ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸਮਝ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੪੯੫॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु समझ प्रबीन ॥४९५॥

ਆਦਿ ਖੜਗਨੀ ਸਬਦ ਕਹਿ; ਰਿਪੁ ਅਰਿ ਅੰਤਿ ਉਚਾਰ ॥

आदि खड़गनी सबद कहि; रिपु अरि अंति उचार ॥

ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਤ ਹੈ; ਲੀਜਹੁ ਸੁਕਬਿ! ਸੁ ਧਾਰ ॥੪੯੬॥

नाम तुपक के होत है; लीजहु सुकबि! सु धार ॥४९६॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth