ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 619

ਜਿਤੇ ਅਜੀਤ ਮੁੰਡੇ ਅਮੁੰਡ ॥

जिते अजीत मुंडे अमुंड ॥

ਖੰਡੇ ਅਖੰਡ ਕਿਨੇ ਘਮੰਡ ॥

खंडे अखंड किने घमंड ॥

ਦਸ ਚਾਰਿ ਚਾਰਿ ਬਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨ ॥

दस चारि चारि बिदिआ निधान ॥

ਅਜਰਾਜ ਰਾਜ ਰਾਜਾ ਮਹਾਨ ॥੨॥

अजराज राज राजा महान ॥२॥

ਸੂਰਾ ਸੁਬਾਹ ਜੋਧਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥

सूरा सुबाह जोधा प्रचंड ॥

ਸ੍ਰੁਤਿ ਸਰਬ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਿਦਿਆ ਉਦੰਡ ॥

स्रुति सरब सासत्र बिदिआ उदंड ॥

ਮਾਨੀ ਮਹਾਨ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ॥

मानी महान सुंदर सरूप ॥

ਅਵਿਲੋਕਿ ਜਾਸੁ ਲਾਜੰਤ ਭੂਪ ॥੩॥

अविलोकि जासु लाजंत भूप ॥३॥

ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਰਾਜਾਧਿਰਾਜ ॥

राजान राज राजाधिराज ॥

ਗ੍ਰਿਹ ਭਰੇ ਸਰਬ ਸੰਪਤਿ ਸਮਾਜ ॥

ग्रिह भरे सरब स्मपति समाज ॥

ਅਵਿਲੋਕ ਰੂਪ ਰੀਝੰਤ ਨਾਰਿ ॥

अविलोक रूप रीझंत नारि ॥

ਸ੍ਰੁਤਿ ਦਾਨ ਸੀਲ ਬਿਦਿਆ ਉਦਾਰ ॥੪॥

स्रुति दान सील बिदिआ उदार ॥४॥

ਜੌ ਕਹੋ ਕਥਾ ਬਾਢੰਤ ਗ੍ਰੰਥ ॥

जौ कहो कथा बाढंत ग्रंथ ॥

ਸੁਣਿ ਲੇਹੁ ਮਿਤ੍ਰ! ਸੰਛੇਪ ਕੰਥ ॥

सुणि लेहु मित्र! संछेप कंथ ॥

ਬੈਦਰਭ ਦੇਸਿ ਰਾਜਾ ਸੁਬਾਹ ॥

बैदरभ देसि राजा सुबाह ॥

ਚੰਪਾਵਤੀ ਸੁ ਗ੍ਰਿਹ ਨਾਰਿ ਤਾਹਿ ॥੫॥

च्मपावती सु ग्रिह नारि ताहि ॥५॥

ਤਿਹ ਜਈ ਏਕ ਕੰਨਿਆ ਅਪਾਰ ॥

तिह जई एक कंनिआ अपार ॥

ਤਿਹ ਮਤੀਇੰਦ੍ਰ ਨਾਮਾ ਉਦਾਰ ॥

तिह मतीइंद्र नामा उदार ॥

ਜਬ ਭਈ ਜੋਗ ਬਰ ਕੇ ਕੁਮਾਰਿ ॥

जब भई जोग बर के कुमारि ॥

ਤਬ ਕੀਨ ਬੈਠਿ ਰਾਜਾ ਬਿਚਾਰਿ ॥੬॥

तब कीन बैठि राजा बिचारि ॥६॥

ਲਿਨੇ ਬੁਲਾਇ ਨ੍ਰਿਪ ਸਰਬ ਦੇਸ ॥

लिने बुलाइ न्रिप सरब देस ॥

ਧਾਏ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਦਲ ਅਸੇਸ ॥

धाए सुबाह लै दल असेस ॥

ਮੁਖ ਭਈ ਆਨਿ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਆਪੁ ॥

मुख भई आनि सरस्वती आपु ॥

ਜਿਹਿ ਜਪਤ ਲੋਗ ਮਿਲਿ ਸਰਬ ਜਾਪੁ ॥੭॥

जिहि जपत लोग मिलि सरब जापु ॥७॥

ਤਬ ਦੇਸ ਦੇਸ ਕੇ ਭੂਪ ਆਨਿ ॥

तब देस देस के भूप आनि ॥

ਕਿਨੋ ਪ੍ਰਣਾਮ ਰਾਜਾ ਮਹਾਨਿ ॥

किनो प्रणाम राजा महानि ॥

ਤਹ ਬੈਠਿ ਰਾਜ ਸੋਭੰਤ ਐਸੁ ॥

तह बैठि राज सोभंत ऐसु ॥

ਜਨ ਦੇਵ ਮੰਡਲੀ ਸਮ ਨ ਤੈਸੁ ॥੮॥

जन देव मंडली सम न तैसु ॥८॥

ਬਾਜੰਤ ਢੋਲ ਦੁੰਦਭਿ ਅਪਾਰ ॥

बाजंत ढोल दुंदभि अपार ॥

ਬਾਜੰਤ ਤੂਰ ਝਨਕੰਤ ਤਾਰ ॥

बाजंत तूर झनकंत तार ॥

ਸੋਭਾ ਅਪਾਰ ਬਰਨੀ ਨ ਜਾਇ ॥

सोभा अपार बरनी न जाइ ॥

ਜਨੁ ਬੈਠਿ ਇੰਦ੍ਰ ਆਭਾ ਬਨਾਇ ॥੯॥

जनु बैठि इंद्र आभा बनाइ ॥९॥

ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਰਾਜ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠਿ ॥

इह भांति राज मंडली बैठि ॥

ਅਵਿਲੋਕਿ ਇੰਦ੍ਰ ਜਹ ਨਾਕ ਐਠਿ ॥

अविलोकि इंद्र जह नाक ऐठि ॥

ਆਭਾ ਅਪਾਰ ਬਰਨੇ ਸੁ ਕਉਨ? ॥

आभा अपार बरने सु कउन? ॥

ਹ੍ਵੈ ਰਹੇ ਜਛ ਗੰਧ੍ਰਬ ਮਉਨ ॥੧੦॥

ह्वै रहे जछ गंध्रब मउन ॥१०॥

ਅਰਧ ਪਾਧੜੀ ਛੰਦ ॥

अरध पाधड़ी छंद ॥

ਸੋਭੰਤ ਸੂਰ ॥

सोभंत सूर ॥

ਲੋਭੰਤ ਹੂਰ ॥

लोभंत हूर ॥

ਅਛ੍ਰੀ ਅਪਾਰ ॥

अछ्री अपार ॥

ਰਿਝੀ ਸੁ ਧਾਰ ॥੧੧॥

रिझी सु धार ॥११॥

ਗਾਵੰਤ ਗੀਤ ॥

गावंत गीत ॥

ਮੋਹੰਤ ਚੀਤ ॥

मोहंत चीत ॥

ਮਿਲਿ ਦੇ ਅਸੀਸ ॥

मिलि दे असीस ॥

ਜੁਗ ਚਾਰਿ ਜੀਸ ॥੧੨॥

जुग चारि जीस ॥१२॥

ਬਾਜੰਤ ਤਾਰ ॥

बाजंत तार ॥

ਡਾਰੈ ਧਮਾਰ ॥

डारै धमार ॥

ਦੇਵਾਨ ਨਾਰਿ ॥

देवान नारि ॥

ਪੇਖਤ ਅਪਾਰ ॥੧੩॥

पेखत अपार ॥१३॥

ਕੈ ਬੇਦ ਰੀਤਿ ॥

कै बेद रीति ॥

ਗਾਵੰਤ ਗੀਤ ॥

गावंत गीत ॥

ਸੋਭਾ ਅਨੂਪ ॥

सोभा अनूप ॥

ਸੋਭੰਤ ਭੂਪ ॥੧੪॥

सोभंत भूप ॥१४॥

ਬਾਜੰਤ ਤਾਰ ॥

बाजंत तार ॥

ਰੀਝੰਤ ਨਾਰਿ ॥

रीझंत नारि ॥

ਗਾਵੰਤ ਗੀਤ ॥

गावंत गीत ॥

ਆਨੰਦ ਚੀਤਿ ॥੧੫॥

आनंद चीति ॥१५॥

ਉਛਾਲ ਛੰਦ ॥

उछाल छंद ॥

ਗਾਵਤ ਨਾਰੀ ॥

गावत नारी ॥

ਬਾਜਤ ਤਾਰੀ ॥

बाजत तारी ॥

ਦੇਖਤ ਰਾਜਾ ॥

देखत राजा ॥

ਦੇਵਤ ਸਾਜਾ ॥੧੬॥

देवत साजा ॥१६॥

ਗਾਵਤ ਗੀਤੰ ॥

गावत गीतं ॥

ਆਨੰਦ ਚੀਤੰ ॥

आनंद चीतं ॥

ਸੋਭਤ ਸੋਭਾ ॥

सोभत सोभा ॥

ਲੋਭਤ ਲੋਭਾ ॥੧੭॥

लोभत लोभा ॥१७॥

ਦੇਖਤ ਨੈਣੰ ॥

देखत नैणं ॥

ਭਾਖਤ ਬੈਣੰ ॥

भाखत बैणं ॥

ਸੋਹਤ ਛਤ੍ਰੀ ॥

सोहत छत्री ॥

ਲੋਭਤ ਅਤ੍ਰੀ ॥੧੮॥

लोभत अत्री ॥१८॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth