ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 241

ਅਥ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਹਿ ਪੁਕਾਰਤ ਭਈ ॥

अथ प्रिथमी ब्रहमा पहि पुकारत भई ॥

ਸਵੈਯਾ ॥

सवैया ॥

ਦਈਤਨ ਕੇ ਭਰ ਤੇ ਡਰ ਤੇ; ਜੁ ਭਈ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਬਹੁ ਭਾਰਹਿੰ ਭਾਰੀ ॥

दईतन के भर ते डर ते; जु भई प्रिथमी बहु भारहिं भारी ॥

ਗਾਇ ਕੋ ਰੂਪੁ ਤਬੈ ਧਰ ਕੈ; ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਿਖਿ ਪੈ ਚਲਿ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੀ ॥

गाइ को रूपु तबै धर कै; ब्रहमा रिखि पै चलि जाइ पुकारी ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਯੋ ਤੁਮ ਹੂੰ ਹਮ ਹੂੰ ਮਿਲਿ; ਜਾਹਿ ਤਹਾ ਜਹ ਹੈ ਬ੍ਰਤਿਧਾਰੀ ॥

ब्रहम कहियो तुम हूं हम हूं मिलि; जाहि तहा जह है ब्रतिधारी ॥

ਜਾਇ ਕਰੈ ਬਿਨਤੀ ਤਿਹ ਕੀ; ਰਘੁਨਾਥ ! ਸੁਨੋ ਇਹ ਬਾਤ ਹਮਾਰੀ ॥੯॥

जाइ करै बिनती तिह की; रघुनाथ ! सुनो इह बात हमारी ॥९॥

ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਅਗ੍ਰ ਸਭੈ ਧਰ ਕੈ; ਸੁ ਤਹਾ ਕੋ ਚਲੇ ਤਨ ਕੇ ਤਨੀਆ ॥

ब्रहम को अग्र सभै धर कै; सु तहा को चले तन के तनीआ ॥

ਤਬ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀ ਤਿਹ ਸਾਮੁਹਿ; ਰੋਵਤ ਤਾ ਮੁਨਿ ਜ੍ਯੋ ਹਨੀਆ ॥

तब जाइ पुकार करी तिह सामुहि; रोवत ता मुनि ज्यो हनीआ ॥

ਤਾ ਛਬਿ ਕੀ ਅਤਿ ਹੀ ਉਪਮਾ; ਕਬਿ ਨੇ ਮਨ ਭੀਤਰ ਯੌ ਗਨੀਆ ॥

ता छबि की अति ही उपमा; कबि ने मन भीतर यौ गनीआ ॥

ਜਿਮ ਲੂਟੇ ਤੈ ਅਗ੍ਰਜ ਚਉਧਰੀ ਕੈ; ਕੁਟਵਾਰ ਪੈ ਕੂਕਤ ਹੈ ਬਨੀਆ ॥੧੦॥

जिम लूटे तै अग्रज चउधरी कै; कुटवार पै कूकत है बनीआ ॥१०॥

ਲੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੁਰ ਸੈਨ ਸਭੈ; ਤਹ ਦਉਰਿ ਗਏ, ਜਹ ਸਾਗਰ ਭਾਰੀ ॥

लै ब्रहमा सुर सैन सभै; तह दउरि गए, जह सागर भारी ॥

ਗਾਇ ਪ੍ਰਨਾਮ ਕਰੋ ਤਿਨ ਕੋ; ਅਪੁਨੇ ਲਖਿ ਬਾਰ ਨਿਵਾਰ ਪਖਾਰੀ ॥

गाइ प्रनाम करो तिन को; अपुने लखि बार निवार पखारी ॥

ਪਾਇ ਪਰੇ ਚਤੁਰਾਨਨ ਤਾਹਿ ਕੇ; ਦੇਖਿ ਬਿਮਾਨ ਤਹਾ ਬ੍ਰਤਿਧਾਰੀ ॥

पाइ परे चतुरानन ताहि के; देखि बिमान तहा ब्रतिधारी ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਯੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹੁ ਜਾਹੁ; ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਮੈ ਜਰ ਦੈਤਨ ਮਾਰੀ ॥੧੧॥

ब्रहम कहियो ब्रहमा कहु जाहु; अवतार लै मै जर दैतन मारी ॥११॥

ਸ੍ਰਉਨਨ ਮੈ ਸੁਨਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਬਾਤ; ਸਬੈ ਮਨ ਦੇਵਨ ਕੇ ਹਰਖਾਨੇ ॥

स्रउनन मै सुनि ब्रहम की बात; सबै मन देवन के हरखाने ॥

ਕੈ ਕੈ ਪ੍ਰਨਾਮ ਚਲੇ ਗ੍ਰਿਹਿ ਆਪਨ; ਲੋਕ ਸਭੈ ਅਪੁਨੇ ਕਰ ਮਾਨੇ ॥

कै कै प्रनाम चले ग्रिहि आपन; लोक सभै अपुने कर माने ॥

ਤਾ ਛਬਿ ਕੋ ਜਸੁ ਉਚ ਮਹਾ; ਕਬਿ ਨੇ ਅਪੁਨੇ ਮਨ ਮੈ ਪਹਿਚਾਨੇ ॥

ता छबि को जसु उच महा; कबि ने अपुने मन मै पहिचाने ॥

ਗੋਧਨ ਭਾਂਤਿ ਗਯੋ ਸਭ ਲੋਕ; ਮਨੋ ਸੁਰ ਜਾਇ ਬਹੋਰ ਕੈ ਆਨੇ ॥੧੨॥

गोधन भांति गयो सभ लोक; मनो सुर जाइ बहोर कै आने ॥१२॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਚ ॥

ब्रहमा बाच ॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਫਿਰਿ ਹਰਿ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਈ; ਦੇਵਨ ਸਕਲ ਬੁਲਾਇ ॥

फिरि हरि इह आगिआ दई; देवन सकल बुलाइ ॥

ਜਾਇ ਰੂਪ ਤੁਮ ਹੂੰ ਧਰੋ; ਹਉ ਹੂੰ ਧਰਿ ਹੌ ਆਇ ॥੧੩॥

जाइ रूप तुम हूं धरो; हउ हूं धरि हौ आइ ॥१३॥

ਬਾਤ ਸੁਨੀ ਜਬ ਦੇਵਤਨ; ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਨਾਮ ਜੁ ਕੀਨ ॥

बात सुनी जब देवतन; कोटि प्रनाम जु कीन ॥

ਆਪ ਸਮੇਤ ਸੁ ਧਾਮੀਐ; ਲੀਨੇ ਰੂਪ ਨਵੀਨ ॥੧੪॥

आप समेत सु धामीऐ; लीने रूप नवीन ॥१४॥

ਰੂਪ ਧਰੇ ਸਭ ਸੁਰਨ ਯੌ; ਭੂਮਿ ਮਾਹਿ ਇਹ ਭਾਇ ॥

रूप धरे सभ सुरन यौ; भूमि माहि इह भाइ ॥

ਅਬ ਲੀਲਾ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਕੀ; ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੋ ਸੁਨਾਇ ॥੧੫॥

अब लीला स्री देवकी; मुख ते कहो सुनाइ ॥१५॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਿਸਨੁ ਅਵਤਾਰ ਹ੍ਵੈਬੋ ਬਰਨਨੰ ਸਮਾਪਤੰ ॥

इति स्री बिसनु अवतार ह्वैबो बरननं समापतं ॥


ਅਥ ਦੇਵਕੀ ਕੋ ਜਨਮ ਕਥਨੰ ॥

अथ देवकी को जनम कथनं ॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਉਗ੍ਰਸੈਨ ਕੀ ਕੰਨਿਕਾ; ਨਾਮ ਦੇਵਕੀ ਤਾਸ ॥

उग्रसैन की कंनिका; नाम देवकी तास ॥

ਸੋਮਵਾਰ ਦਿਨ ਜਠਰ ਤੇ; ਕੀਨੋ ਤਾਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ ॥੧੬॥

सोमवार दिन जठर ते; कीनो ताहि प्रकास ॥१६॥

ਇਤਿ ਦੇਵਕੀ ਕੋ ਜਨਮ ਬਰਨਨੰ ਪ੍ਰਿਥਮ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤਮ ॥

इति देवकी को जनम बरननं प्रिथम धिआइ समापतम ॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth