ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 198

ਕਬਿੱਤ ॥

कबित ॥

ਊਚੇ ਦ੍ਰੁਮ ਸਾਲ ਜਹਾਂ, ਲਾਂਬੇ ਬਟ ਤਾਲ ਤਹਾਂ; ਐਸੀ ਠਉਰ ਤਪ ਕੱਉ ਪਧਾਰੈ ਐਸੋ ਕਉਨ ਹੈ? ॥

ऊचे द्रुम साल जहां, लांबे बट ताल तहां; ऐसी ठउर तप कउ पधारै ऐसो कउन है? ॥

ਜਾ ਕੀ ਛਬ ਦੇਖ ਦੁਤ ਖਾਂਡਵ ਕੀ ਫੀਕੀ ਲਾਗੈ; ਆਭਾ ਤਕੀ ਨੰਦਨ ਬਿਲੋਕ ਭਜੇ ਮੌਨ ਹੈ ॥

जा की छब देख दुत खांडव की फीकी लागै; आभा तकी नंदन बिलोक भजे मौन है ॥

ਤਾਰਨ ਕੀ ਕਹਾ ਨੈਕ? ਨਭ ਨ ਨਿਹਰਾਯੋ ਜਾਇ; ਸੂਰਜ ਕੀ ਜੋਤ ਤਹਾਂ ਚੰਦ੍ਰਕੀ ਨ ਜਉਨ ਹੈ ॥

तारन की कहा नैक? नभ न निहरायो जाइ; सूरज की जोत तहां चंद्रकी न जउन है ॥

ਦੇਵ ਨ ਨਿਹਾਰਯੋ ਕੋਊ, ਦੈਤ ਨ ਬਿਹਾਰਯੋ ਤਹਾਂ; ਪੰਛੀ ਕੀ ਨ ਗੰਮ ਜਹਾਂ ਚੀਟੀ ਕੋ ਨ ਗਉਨ ਹੈ ॥੩੦੦॥

देव न निहारयो कोऊ, दैत न बिहारयो तहां; पंछी की न गम जहां चीटी को न गउन है ॥३००॥

ਅਪੂਰਬ ਛੰਦ ॥

अपूरब छंद ॥

ਲਖੀਏ ਅਲੱਖ ॥

लखीए अलक्ख ॥

ਤਕੀਏ ਸੁਭੱਛ ॥

तकीए सुभच्छ ॥

ਧਾਯੋ ਬਿਰਾਧ ॥

धायो बिराध ॥

ਬੰਕੜਯੋ ਬਿਬਾਦ ॥੩੦੧॥

बंकड़यो बिबाद ॥३०१॥

ਲਖੀਅੰ ਅਵੱਧ ॥

लखीअं अवद्ध ॥

ਸੰਬਹਯੋ ਸਨੱਧ ॥

स्मबहयो सनद्ध ॥

ਸੰਮਲੇ ਹਥਿਆਰ ॥

समले हथिआर ॥

ਉਰੜੇ ਲੁਝਾਰ ॥੩੦੨॥

उरड़े लुझार ॥३०२॥

ਚਿਕੜੀ ਚਾਵੰਡ ॥

चिकड़ी चावंड ॥

ਸੰਮੁਹੇ ਸਾਵੰਤ ॥

समुहे सावंत ॥

ਸੱਜੀਏ ਸੁੱਬਾਹ ॥

सजीए सुबाह ॥

ਅੱਛਰੋ ਉਛਾਹ ॥੩੦੩॥

अच्छरो उछाह ॥३०३॥

ਪੱਖਰੇ ਪਵੰਗ ॥

प्खरे पवंग ॥

ਮੋਹਲੇ ਮਤੰਗ ॥

मोहले मतंग ॥

ਚਾਵਡੀ ਚਿੰਕਾਰ ॥

चावडी चिंकार ॥

ਉਝਰੇ ਲੁਝਾਰ ॥੩੦੪॥

उझरे लुझार ॥३०४॥

ਸਿੰਧਰੇ ਸੰਧੂਰ ॥

सिंधरे संधूर ॥

ਬੱਜਏ ਤੰਦੂਰ ॥

बज्जए तंदूर ॥

ਸੱਜੀਏ ਸੁੱਬਾਹ ॥

सजीए सुबाह ॥

ਅੱਛਰੋ ਉਛਾਹ ॥੩੦੫॥

अच्छरो उछाह ॥३०५॥

ਬਿੱਝੁੜੇ ਉਝਾੜ ॥

बिझुड़े उझाड़ ॥

ਸੰਮਲੇ ਸੁਮਾਰ ॥

समले सुमार ॥

ਹਾਹਲੇ ਹੰਕਾਰ ॥

हाहले हंकार ॥

ਅੰਕੜੇ ਅੰਗਾਰ ॥੩੦੬॥

अंकड़े अंगार ॥३०६॥

ਸੰਮਲੇ ਲੁੱਝਾਰ ॥

समले लुझार ॥

ਛੁੱਟਕੇ ਬਿਸਿਯਾਰ ॥

छुट्टके बिसियार ॥

ਹਾਹਲੇਹੰ ਬੀਰ ॥

हाहलेहं बीर ॥

ਸੰਘਰੇ ਸੁ ਬੀਰ ॥੩੦੭॥

संघरे सु बीर ॥३०७॥

ਅਨੂਪ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥

अनूप नराज छंद ॥

ਗਜੰ ਗਜੇ ਹਯੰ ਹਲੇ; ਹਲਾ ਹਲੀ ਹਲੋ ਹਲੰ ॥

गजं गजे हयं हले; हला हली हलो हलं ॥

ਬਬੱਜ ਸਿੰਧਰੇ ਸੁਰੰ; ਛੁਟੰਤ ਬਾਣ ਕੇਵਲੰ ॥

बबज्ज सिंधरे सुरं; छुटंत बाण केवलं ॥

ਪਪੱਕ ਪੱਖਰੇ ਤੁਰੇ; ਭਭੱਖ ਘਾਇ ਨਿਰਮਲੰ ॥

पप्क प्खरे तुरे; भभक्ख घाइ निरमलं ॥

ਪਲੁੱਥ ਲੁੱਥ ਬਿੱਥਰੀ; ਅਮੱਥ ਜੁੱਥ ਉੱਥਲੰ ॥੩੦੮॥

पलुत्थ लुत्थ बित्थरी; अमत्थ जुत्थ उत्थलं ॥३०८॥

ਅਜੁੱਥ ਲੁੱਥ ਬਿੱਥਰੀ; ਮਿਲੰਤ ਹੱਥ ਬੱਖਯੰ ॥

अजुत्थ लुत्थ बित्थरी; मिलंत हत्थ बक्खयं ॥

ਅਘੁੱਮ ਘਾਇ ਘੁੱਮ ਏ; ਬਬੱਕ ਬੀਰ ਦੁੱਧਰੰ ॥

अघुम घाइ घुम ए; बबक्क बीर दुद्धरं ॥

ਕਿਲੰ ਕਰੰਤ ਖੱਪਰੀ; ਪਿਪੰਤ ਸ੍ਰੋਣ ਪਾਣਯੰ ॥

किलं करंत खप्परी; पिपंत स्रोण पाणयं ॥

ਹਹੱਕ ਭੈਰਵੰ ਸ੍ਰੁਤੰ; ਉਠੰਤ ਜੁੱਧ ਜ੍ਵਾਲਯੰ ॥੩੦੯॥

हहक्क भैरवं स्रुतं; उठंत जुद्ध ज्वालयं ॥३०९॥

ਫਿਕੰਤ ਫਿੰਕਤੀ ਫਿਰੰ; ਰੜੰਤ ਗਿੱਧ ਬ੍ਰਿੱਧਣੰ ॥

फिकंत फिंकती फिरं; रड़ंत गिद्ध ब्रिद्धणं ॥

ਡਹੱਕ ਡਾਮਰੀ ਉਠੰ; ਬਕਾਰ ਬੀਰ ਬੈਤਲੰ ॥

डहक्क डामरी उठं; बकार बीर बैतलं ॥

ਖਹੱਤ ਖੱਗ ਖੱਤ੍ਰੀਯੰ; ਖਿਮੰਤ ਧਾਰ ਉੱਜਲੰ ॥

खहत खग्ग खत्रीयं; खिमंत धार उज्जलं ॥

ਘਣੰਕ ਜਾਣ ਸਾਵਲੰ; ਲਸੰਤ ਬੇਗ ਬਿੱਜੁਲੰ ॥੩੧੦॥

घणंक जाण सावलं; लसंत बेग बिज्जुलं ॥३१०॥

ਪਿਪੰਤ ਸ੍ਰੋਣ ਖੱਪਰੀ; ਭਖੰਤ ਮਾਸ ਚਾਵਡੰ ॥

पिपंत स्रोण खप्परी; भखंत मास चावडं ॥

ਹਕਾਰ ਵੀਰ ਸੰਭਿੜੈ; ਲੁਝਾਰ ਧਾਰ ਦੁੱਧਰੰ ॥

हकार वीर स्मभिड़ै; लुझार धार दुद्धरं ॥

ਪੁਕਾਰ ਮਾਰ ਕੈ ਪਰੇ; ਸਹੰਤ ਅੰਗ ਭਾਰਯੰ ॥

पुकार मार कै परे; सहंत अंग भारयं ॥

ਬਿਹਾਰ ਦੇਵ ਮੰਡਲੰ; ਕਟੰਤ ਖੱਗ ਧਾਰਯੰ ॥੩੧੧॥

बिहार देव मंडलं; कटंत खग्ग धारयं ॥३११॥

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਰ ਪੈਜ ਕੈ; ਖੁਮਾਰਿ ਘਾਇ ਘੂਮਹੀ ॥

प्रचार वार पैज कै; खुमारि घाइ घूमही ॥

ਤਪੀ ਮਨੋ ਅਧੋ ਮੁਖੰ; ਸੁ ਧੂਮ ਆਗ ਧੂਮ ਹੀ ॥

तपी मनो अधो मुखं; सु धूम आग धूम ही ॥

ਤੁਟੰਤ ਅੰਗ ਭੰਗਯੰ; ਬਹੰਤ ਅਸਤ੍ਰ ਧਾਰਯੰ ॥

तुटंत अंग भंगयं; बहंत असत्र धारयं ॥

ਉਠੰਤ ਛਿੱਛ ਇੱਛਯੰ; ਪਿਪੰਤ ਮਾਸ ਹਾਰਯੰ ॥੩੧੨॥

उठंत छिच्छ इच्छयं; पिपंत मास हारयं ॥३१२॥

ਅਘੋਰ ਘਾਇ ਅੱਘਏ; ਕਟੇ ਪਰੇ ਸੁ ਪ੍ਰਾਸਨੰ ॥

अघोर घाइ अघए; कटे परे सु प्रासनं ॥

ਘੁਮੰਤ ਜਾਣ ਰਾਵਲੰ; ਲਗੇ ਸੁ ਸਿੱਧ ਆਸਣੰ ॥

घुमंत जाण रावलं; लगे सु सिद्ध आसणं ॥

ਪਰੰਤ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੁਇ; ਬਕੰਤ ਮਾਰ ਮਾਰਯੰ ॥

परंत अंग भंग हुइ; बकंत मार मारयं ॥

ਬਦੰਤ ਜਾਣ ਬੰਦੀਯੰ; ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਅਪਾਰਯੰ ॥੩੧੩॥

बदंत जाण बंदीयं; सुक्रित क्रित अपारयं ॥३१३॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth