ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 109

ਮਿੜਾ ਮਾਰਜਨੀ ਸੂਰਤਵੀ ਮੋਹ ਕਰਤਾ ॥

मिड़ा मारजनी सूरतवी मोह करता ॥

ਪਰਾ ਪਸਟਣੀ ਪਾਰਬਤੀ ਦੁਸਟ ਹਰਤਾ ॥

परा पसटणी पारबती दुसट हरता ॥

ਨਮੋ ਹਿੰਗੁਲਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਤੋਤਲਾਯੰ ॥

नमो हिंगुला पिंगुला तोतलायं ॥

ਨਮੋ ਕਾਰਤਿਕ੍ਯਾਨੀ ਸਿਵਾ ਸੀਤਲਾਯੰ ॥੧੦॥੨੨੯॥

नमो कारतिक्यानी सिवा सीतलायं ॥१०॥२२९॥

ਭਵੀ ਭਾਰਗਵੀਯੰ ਨਮੋ ਸਸਤ੍ਰ ਪਾਣੰ ॥

भवी भारगवीयं नमो ससत्र पाणं ॥

ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਧਰਤਾ ਨਮੋ ਤੇਜ ਮਾਣੰ ॥

नमो असत्र धरता नमो तेज माणं ॥

ਜਯਾ ਅਜਯਾ ਚਰਮਣੀ ਚਾਵਡਾਯੰ ॥

जया अजया चरमणी चावडायं ॥

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਾਲਿਕਾਯੰ ਨਯੰ ਨਿਤਿ ਨਿਆਯੰ ॥੧੧॥੨੩੦॥

क्रिपा कालिकायं नयं निति निआयं ॥११॥२३०॥

ਨਮੋ ਚਾਪਣੀ ਚਰਮਣੀ ਖੜਗ ਪਾਣੰ ॥

नमो चापणी चरमणी खड़ग पाणं ॥

ਗਦਾ ਪਾਣਿਣੀ ਚਕ੍ਰਣੀ ਚਿਤ੍ਰ ਮਾਣੰ ॥

गदा पाणिणी चक्रणी चित्र माणं ॥

ਨਮੋ ਸੂਲਣੀ ਸਹਥੀ ਪਾਣਿ ਮਾਤਾ ॥

नमो सूलणी सहथी पाणि माता ॥

ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਬਿਗਿਆਨ ਕੀ ਗਿਆਨ ਗਿਆਤਾ ॥੧੨॥੨੩੧॥

नमो गिआन बिगिआन की गिआन गिआता ॥१२॥२३१॥

ਨਮੋ ਪੋਖਣੀ ਸੋਖਣੀਅੰ ਮ੍ਰਿੜਾਲੀ ॥

नमो पोखणी सोखणीअं म्रिड़ाली ॥

ਨਮੋ ਦੁਸਟ ਦੋਖਾਰਦਨੀ ਰੂਪ ਕਾਲੀ ॥

नमो दुसट दोखारदनी रूप काली ॥

ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਆਲਾ ਨਮੋ ਕਾਰਤਿਕ੍ਯਾਨੀ ॥

नमो जोग जुआला नमो कारतिक्यानी ॥

ਨਮੋ ਅੰਬਿਕਾ ਤੋਤਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਵਾਨੀ ॥੧੩॥੨੩੨॥

नमो अ्मबिका तोतला स्री भवानी ॥१३॥२३२॥

ਨਮੋ ਦੋਖ ਦਾਹੀ ਨਮੋ ਦੁਖ੍ਯ ਹਰਤਾ ॥

नमो दोख दाही नमो दुख्य हरता ॥

ਨਮੋ ਸਸਤ੍ਰਣੀ ਅਸਤ੍ਰਣੀ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ॥

नमो ससत्रणी असत्रणी करम करता ॥

ਨਮੋ ਰਿਸਟਣੀ ਪੁਸਟਣੀ ਪਰਮ ਜੁਆਲਾ ॥

नमो रिसटणी पुसटणी परम जुआला ॥

ਨਮੋ ਤਾਰੁਣੀਅੰ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿਧ ਬਾਲਾ ॥੧੪॥੨੩੩॥

नमो तारुणीअं नमो ब्रिध बाला ॥१४॥२३३॥

ਨਮੋ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀ ਨਮੋਦਾੜ ਗਾੜੰ ॥

नमो सिंघ बाही नमोदाड़ गाड़ं ॥

ਨਮੋ ਖਗ ਦਗੰ ਝਮਾ ਝਮ ਬਾੜੰ ॥

नमो खग दगं झमा झम बाड़ं ॥

ਨਮੋ ਰੂੜਿ ਗੂੜੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਬਿਆਪੀ ॥

नमो रूड़ि गूड़ं नमो सरब बिआपी ॥

ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੀ ਦੁਸਟ ਖਾਪੀ ॥੧੫॥੨੩੪॥

नमो नित नाराइणी दुसट खापी ॥१५॥२३४॥

ਨਮੋ ਰਿਧਿ ਰੂਪੰ ਨਮੋ ਸਿਧ ਕਰਣੀ ॥

नमो रिधि रूपं नमो सिध करणी ॥

ਨਮੋ ਪੋਖਣੀ ਸੋਖਣੀ ਸਰਬ ਭਰਣੀ ॥

नमो पोखणी सोखणी सरब भरणी ॥

ਨਮੋ ਆਰਜਨੀ ਮਾਰਜਨੀ ਕਾਲ ਰਾਤ੍ਰੀ ॥

नमो आरजनी मारजनी काल रात्री ॥

ਨਮੋ ਜੋਗ ਜ੍ਵਾਲੰ ਧਰੀ ਸਰਬ ਦਾਤ੍ਰੀ ॥੧੬॥੨੩੫॥

नमो जोग ज्वालं धरी सरब दात्री ॥१६॥२३५॥

ਨਮੋ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰੀ ਧਰਮ ਕਰਣੀ ॥

नमो परम परमेस्वरी धरम करणी ॥

ਨਈ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੀ ਦੁਸਟ ਦਰਣੀ ॥

नई नित नाराइणी दुसट दरणी ॥

ਛਲਾ ਆਛਲਾ ਈਸੁਰੀ ਜੋਗ ਜੁਆਲੀ ॥

छला आछला ईसुरी जोग जुआली ॥

ਨਮੋ ਬਰਮਣੀ ਚਰਮਣੀ ਕ੍ਰੂਰ ਕਾਲੀ ॥੧੭॥੨੩੬॥

नमो बरमणी चरमणी क्रूर काली ॥१७॥२३६॥

ਨਮੋ ਰੇਚਕਾ ਪੂਰਕਾ ਪ੍ਰਾਤ ਸੰਧਿਆ ॥

नमो रेचका पूरका प्रात संधिआ ॥

ਜਿਨੈ ਮੋਹ ਕੈ ਚਉਦਹੂੰ ਲੋਗ ਬੰਧਿਆ ॥

जिनै मोह कै चउदहूं लोग बंधिआ ॥

ਨਮੋ ਅੰਜਨੀ ਗੰਜਨੀ ਸਰਬ ਅਸਤ੍ਰਾ ॥

नमो अंजनी गंजनी सरब असत्रा ॥

ਨਮੋ ਧਾਰਣੀ ਬਾਰਣੀ ਸਰਬ ਸਸਤ੍ਰਾ ॥੧੮॥੨੩੭॥

नमो धारणी बारणी सरब ससत्रा ॥१८॥२३७॥

ਨਮੋ ਅੰਜਨੀ ਗੰਜਨੀ ਦੁਸਟ ਗਰਬਾ ॥

नमो अंजनी गंजनी दुसट गरबा ॥

ਨਮੋ ਤੋਖਣੀ ਪੋਖਣੀ ਸੰਤ ਸਰਬਾ ॥

नमो तोखणी पोखणी संत सरबा ॥

ਨਮੋ ਸਕਤਣੀ ਸੂਲਣੀ ਖੜਗ ਪਾਣੀ ॥

नमो सकतणी सूलणी खड़ग पाणी ॥

ਨਮੋ ਤਾਰਣੀ ਕਾਰਣੀਅੰ ਕ੍ਰਿਪਾਣੀ ॥੧੯॥੨੩੮॥

नमो तारणी कारणीअं क्रिपाणी ॥१९॥२३८॥

ਨਮੋ ਰੂਪ ਕਾਲੀ ਕਪਾਲੀ ਅਨੰਦੀ ॥

नमो रूप काली कपाली अनंदी ॥

ਨਮੋ ਚੰਦ੍ਰਣੀ ਭਾਨੁਵੀਅੰ ਗੁਬਿੰਦੀ ॥

नमो चंद्रणी भानुवीअं गुबिंदी ॥

ਨਮੋ ਛੈਲ ਰੂਪਾ ਨਮੋ ਦੁਸਟ ਦਰਣੀ ॥

नमो छैल रूपा नमो दुसट दरणी ॥

ਨਮੋ ਕਾਰਣੀ ਤਾਰਣੀ ਸ੍ਰਿਸਟ ਭਰਣੀ ॥੨੦॥੨੩੯॥

नमो कारणी तारणी स्रिसट भरणी ॥२०॥२३९॥

ਨਮੋ ਹਰਖਣੀ ਬਰਖਣੀ ਸਸਤ੍ਰ ਧਾਰਾ ॥

नमो हरखणी बरखणी ससत्र धारा ॥

ਨਮੋ ਤਾਰਣੀ ਕਾਰਣੀਯੰ ਅਪਾਰਾ ॥

नमो तारणी कारणीयं अपारा ॥

ਨਮੋ ਜੋਗਣੀ ਭੋਗਣੀ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਿਯਾ ॥

नमो जोगणी भोगणी प्रम प्रगिया ॥

ਨਮੋ ਦੇਵ ਦਈਤਯਾਇਣੀ ਦੇਵਿ ਦੁਰਗਿਯਾ ॥੨੧॥੨੪੦॥

नमो देव दईतयाइणी देवि दुरगिया ॥२१॥२४०॥

ਨਮੋ ਘੋਰਿ ਰੂਪਾ ਨਮੋ ਚਾਰੁ ਨੈਣਾ ॥

नमो घोरि रूपा नमो चारु नैणा ॥

ਨਮੋ ਸੂਲਣੀ ਸੈਥਣੀ ਬਕ੍ਰ ਬੈਣਾ ॥

नमो सूलणी सैथणी बक्र बैणा ॥

ਨਮੋ ਬ੍ਰਿਧ ਬੁਧੰ ਕਰੀ ਜੋਗ ਜੁਆਲਾ ॥

नमो ब्रिध बुधं करी जोग जुआला ॥

ਨਮੋ ਚੰਡ ਮੁੰਡੀ ਮ੍ਰਿੜਾ ਕ੍ਰੂਰ ਕਾਲਾ ॥੨੨॥੨੪੧॥

नमो चंड मुंडी म्रिड़ा क्रूर काला ॥२२॥२४१॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth