ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 2

ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ॥

नमसतं प्रभोगे ॥

ਨਮਸਤੰ ਸੁਜੋਗੇ ॥

नमसतं सुजोगे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ॥

नमसतं अरंगे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ ॥੧੪॥੧੫॥

नमसतं अभंगे ॥१४॥१५॥

ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ ॥

नमसतं अगमे ॥

ਨਮਸਤਸਤੁ ਰੰਮੇ ॥

नमसतसतु रमे ॥

ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ॥

नमसतं जलासरे ॥

ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ॥੧੫॥੧੬॥

नमसतं निरासरे ॥१५॥१६॥

ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ॥

नमसतं अजाते ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ॥

नमसतं अपाते ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ॥

नमसतं अमजबे ॥

ਨਮਸਤਸਤੁ ਅਜਬੇ ॥੧੬॥੧੭॥

नमसतसतु अजबे ॥१६॥१७॥

ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ॥

अदेसं अदेसे ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ ॥

नमसतं अभेसे ॥

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਧਾਮੇ ॥

नमसतं न्रिधामे ॥

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਬਾਮੇ ॥੧੭॥੧੮॥

नमसतं न्रिबामे ॥१७॥१८॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ॥

नमो सरब काले ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ॥

नमो सरब दिआले ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ॥

नमो सरब रूपे ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ॥੧੮॥੧੯॥

नमो सरब भूपे ॥१८॥१९॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ॥

नमो सरब खापे ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ॥

नमो सरब थापे ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ॥

नमो सरब काले ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ॥੧੯॥੨੦॥

नमो सरब पाले ॥१९॥२०॥

ਨਮਸਤਸਤੁ ਦੇਵੈ ॥

नमसतसतु देवै ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ ॥

नमसतं अभेवै ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ॥

नमसतं अजनमे ॥

ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ ॥੨੦॥੨੧॥

नमसतं सुबनमे ॥२०॥२१॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਉਨੇ ॥

नमो सरब गउने ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਉਨੇ ॥

नमो सरब भउने ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ॥

नमो सरब रंगे ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ॥੨੧॥੨੨॥

नमो सरब भंगे ॥२१॥२२॥

ਨਮੋ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ॥

नमो काले काले ॥

ਨਮਸਤਸਤੁ ਦਿਆਲੇ ॥

नमसतसतु दिआले ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ ॥

नमसतं अबरने ॥

ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ॥੨੨॥੨੩॥

नमसतं अमरने ॥२२॥२३॥

ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰ ॥

नमसतं जरारं ॥

ਨਮਸਤੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰੰ ॥

नमसतं क्रितारं ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਧੇ ॥

नमो सरब धंधे ॥

ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਧੇ ॥੨੩॥੨੪॥

नमो सत अबंधे ॥२३॥२४॥

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਸਾਕੇ ॥

नमसतं न्रिसाके ॥

ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਬਾਕੇ ॥

नमसतं न्रिबाके ॥

ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ॥

नमसतं रहीमे ॥

ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ॥੨੪॥੨੫॥

नमसतं करीमे ॥२४॥२५॥

ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ॥

नमसतं अनंते ॥

ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ॥

नमसतं महंते ॥

ਨਮਸਤਸਤੁ ਰਾਗੇ ॥

नमसतसतु रागे ॥

ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ॥੨੫॥੨੬॥

नमसतं सुहागे ॥२५॥२६॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ॥

नमो सरब सोखं ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ॥

नमो सरब पोखं ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ॥

नमो सरब करता ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ॥੨੬॥੨੭॥

नमो सरब हरता ॥२६॥२७॥

ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ॥

नमो जोग जोगे ॥

ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ॥

नमो भोग भोगे ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ॥

नमो सरब दिआले ॥

ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ॥੨੭॥੨੮॥

नमो सरब पाले ॥२७॥२८॥

ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

चाचरी छंद ॥ त्वप्रसादि ॥

ਅਰੂਪ ਹੈਂ ॥

अरूप हैं ॥

ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥

अनूप हैं ॥

ਅਜੂ ਹੈਂ ॥

अजू हैं ॥

ਅਭੂ ਹੈਂ ॥੧॥੨੯॥

अभू हैं ॥१॥२९॥

ਅਲੇਖ ਹੈਂ ॥

अलेख हैं ॥

ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥

अभेख हैं ॥

ਅਨਾਮ ਹੈਂ ॥

अनाम हैं ॥

ਅਕਾਮ ਹੈਂ ॥੨॥੩੦॥

अकाम हैं ॥२॥३०॥

ਅਧੇ ਹੈਂ ॥

अधे हैं ॥

ਅਭੇ ਹੈਂ ॥

अभे हैं ॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth