ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1424

ਚਲਾਚਲ ਦਰਾਮਦ ਕਮਾਨੋ ਕਮੰਦ ॥

चलाचल दरामद कमानो कमंद ॥

ਹਯਾਹਯ ਦਰਾਮਦ ਬ ਗੁਰਜੋ ਗਜ਼ੰਦ ॥੧੬੧॥

हयाहय दरामद ब गुरजो गज़ंद ॥१६१॥

ਚਕਾਚਾਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਤੀਰੋ ਤੁਫ਼ੰਗ ॥

चकाचाक बरख़ासत तीरो तुफ़ंग ॥

ਜ਼ਿਮੀ ਲਾਲ ਸ਼ੁਦ ਚੂੰ ਗੁਲੇ ਲਾਲਹ ਰੰਗ ॥੧੬੨॥

ज़िमी लाल शुद चूं गुले लालह रंग ॥१६२॥

ਹਹਾਹੂ ਦਰਾਮਦ ਚੁਪਹ ਨੰਦ ਰੂੰ ॥

हहाहू दरामद चुपह नंद रूं ॥

ਦਿਹਾ ਦਿਹ ਸ਼ੁਦਹ ਖ਼ੰਜਰੇ ਖ਼ਾਰ ਖੂੰ ॥੧੬੩॥

दिहा दिह शुदह ख़ंजरे ख़ार खूं ॥१६३॥

ਬ ਰਖ਼ਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਯਕੇ ਤਾਬ ਰੰਗ ॥

ब रख़श अंदर आमद यके ताब रंग ॥

ਬ ਰਖ਼ਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਦੁ ਚਾਲਾਕ ਜੰਗ ॥੧੬੪॥

ब रख़श अंदर आमद दु चालाक जंग ॥१६४॥

ਬ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਸਰਾਫ਼ੀਲ ਸੂਰ ॥

ब शोरश दरामद सराफ़ील सूर ॥

ਬ ਰਖ਼ਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਤਨੇ ਖ਼ਾਸ ਹੂਰ ॥੧੬੫॥

ब रख़श अंदर आमद तने ख़ास हूर ॥१६५॥

ਬ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਿ ਤਨ ਦਰ ਖ਼ਰੋਸ਼ ॥

ब शोरश दरामद ज़ि तन दर ख़रोश ॥

ਬ ਬਾਜੂਇ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਵੁਰਦ ਜੋਸ਼ ॥੧੬੬॥

ब बाजूइ मरदां बरावुरद जोश ॥१६६॥

ਯਕੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਆਰਾਸਤ ਸੁਰਖ਼ ਅਤਲਸੇ ॥

यके फ़रश आरासत सुरख़ अतलसे ॥

ਬੁ ਖ਼ਾਨਦ ਚੁ ਮਕਤਬ ਜ਼ੁਬਾਂ ਪਹਿਲੂਏ ॥੧੬੭॥

बु ख़ानद चु मकतब ज़ुबां पहिलूए ॥१६७॥

ਬ ਮਰਦਮ ਚੁਨਾ ਕੁਸ਼ਤ ਸ਼ੁਦ ਕਾਰਜ਼ਾਰ ॥

ब मरदम चुना कुशत शुद कारज़ार ॥

ਜ਼ੁਬਾਂ ਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਮ ਨਿਯਾਯਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ॥੧੬੮॥

ज़ुबां दर गुज़ारम नियायद शुमार ॥१६८॥

ਗੁਰੇਜ਼ਾ ਸ਼ਵਦ ਸ਼ਾਹਿ ਮਾਯੰਦਰਾਂ ॥

गुरेज़ा शवद शाहि मायंदरां ॥

ਬ ਕੁਸ਼ਤੰਦ ਲਸ਼ਕਰ ਗਿਰਾਂ ਤਾ ਗਿਰਾਂ ॥੧੬੯॥

ब कुशतंद लशकर गिरां ता गिरां ॥१६९॥

ਕਿ ਪੁਸ਼ਤਸ਼ ਬਿਅਫ਼ਤਾਦ ਦੁਖ਼ਤਰ ਵਜ਼ੀਰ ॥

कि पुशतश बिअफ़ताद दुख़तर वज़ीर ॥

ਬਿ ਬਸਤੰਦ ਓ ਰਾ ਕਿ ਕਰਦੰਦ ਅਸੀਰ ॥੧੭੦॥

बि बसतंद ओ रा कि करदंद असीर ॥१७०॥

ਬ ਨਿਜ਼ਦੇ ਬਿਯਾਵੁਰਦ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੇਸ਼ ॥

ब निज़दे बियावुरद जो शाह ख़ेश ॥

ਬਿ ਗੁਫ਼ਤਹ ਕਿ ਏ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਨ ਵੇਸ਼! ॥੧੭੧॥

बि गुफ़तह कि ए शाह शाहान वेश! ॥१७१॥

ਬਿਗੋਯਦ ਕਿ ਈਂ ਸ਼ਾਹ ਮਾਯੰਦਰਾਂ ॥

बिगोयद कि ईं शाह मायंदरां ॥

ਬਿ ਬਸਤਹ ਬਿਯਾਵੁਰਦ ਨਿਜ਼ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਂ ॥੧੭੨॥

बि बसतह बियावुरद निज़दे शुमां ॥१७२॥

ਅਗ਼ਰ ਤੋ ਬਿਗੋਈ ਬ ਜ਼ਾਂ ਈਂ ਬੁਰਮ ॥

अग़र तो बिगोई ब ज़ां ईं बुरम ॥

ਵਗ਼ਰ ਤੋ ਬਿਗੋਈ ਬਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਹਮ ॥੧੭੩॥

वग़र तो बिगोई बज़िंदा दिहम ॥१७३॥

ਬਜ਼ਿੰਦਾਂ ਸਪੁਰਦੰਦ ਓ ਰਾ ਅਜ਼ੀਮ ॥

बज़िंदां सपुरदंद ओ रा अज़ीम ॥

ਸਿਤਾਨਦ ਅਜ਼ੋ ਤਾਜ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲੀਮ ॥੧੭੪॥

सितानद अज़ो ताज शाही कलीम ॥१७४॥

ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਗੀ ਯਾਫ਼ਤ ਹੁਕਮੋ ਰਜ਼ਾਕ ॥

शहिनशाहगी याफ़त हुकमो रज़ाक ॥

ਕਸੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਰਾ ਕੁਨਦ ਚਾਕ ਚਾਕ ॥੧੭੫॥

कसे दुशमना रा कुनद चाक चाक ॥१७५॥

ਚੁਨਾ ਕਰਦ ਸ਼ੁਦ ਕਸਦ ਮਿਹਨਤ ਕਸੇ ॥

चुना करद शुद कसद मिहनत कसे ॥

ਕਿ ਰਹਮਤ ਬਬਖ਼ਸ਼ੀਦ ਜੋ ਰਹਮਤੇ ॥੧੭੬॥

कि रहमत बबख़शीद जो रहमते ॥१७६॥

ਕਿ ਓ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੂ ਸ਼ੁਦੋ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਹ ॥

कि ओ शाह बानू शुदो मुलक शाह ॥

ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮੀ ਯਾਫ਼ਤ ਹੁਕਮੇ ਇਲਾਹ ॥੧੭੭॥

कि शाही हमी याफ़त हुकमे इलाह ॥१७७॥

ਬਿਦਿਹ ਸਾਕ਼ੀਯਾ! ਸਾਗ਼ਰੇ ਸਬਜ਼ ਆਬ ॥

बिदिह साक़ीया! साग़रे सबज़ आब ॥

ਕਿ ਬੇਰੂੰ ਬਿਅਫ਼ਤਾਦ ਪਰਦਹ ਨਕਾਬ ॥੧੭੮॥

कि बेरूं बिअफ़ताद परदह नकाब ॥१७८॥

ਬਿਦਿਹ ਸਾਕ਼ੀਯਾ! ਸਬਜ਼ ਰੰਗੇ ਫ਼ਿਰੰਗ ॥

बिदिह साक़ीया! सबज़ रंगे फ़िरंग ॥

ਕਿ ਵਕ਼ਤੇ ਬ ਕਾਰ ਅਸਤ ਅਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜੰਗ ॥੧੭੯॥੧੦॥

कि वक़ते ब कार असत अज़ रोज़ जंग ॥१७९॥१०॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth