ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1411

ਤਵੱਲਦ ਸ਼ੁਦਸ਼ ਕੋਦਕੇ ਸ਼ੀਰ ਖ਼ਾਰ ॥

तवल्लद शुदश कोदके शीर ख़ार ॥

ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਹਿ ਵ ਸ਼ਾਹ ਅਫ਼ਕਨੋ ਨਾਮਦਾਰ ॥੧੬॥

कि ख़ुद शहि व शाह अफ़कनो नामदार ॥१६॥

ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਨ ਕਰਦੰਦ ਸਿਰਰੇ ਜਹਾਂ ॥

कि ज़ाहर न करदंद सिररे जहां ॥

ਬ ਸੰਦੂਕ਼ ਓ ਰਾ ਨਿਗਹ ਦਾਸ਼ਤ ਆਂ ॥੧੭॥

ब संदूक़ ओ रा निगह दाशत आं ॥१७॥

ਜ਼ਿ ਮੁਸ਼ਕ਼ੋ ਫ਼ਿਤਰ ਅੰਬਰ ਆਵੇਖ਼ਤੰਦ ॥

ज़ि मुशक़ो फ़ितर अ्मबर आवेख़तंद ॥

ਬਰੋ ਊਦ ਅਜ਼ ਜ਼ਾਫ਼ਰਾਂ ਰੇਖ਼ਤੰਦ ॥੧੮॥

बरो ऊद अज़ ज़ाफ़रां रेख़तंद ॥१८॥

ਬ ਦਸਤ ਅੰਦਰੂੰ ਦਾਸ਼ਤ ਓ ਰਾ ਅਕ਼ੀਕ਼ ॥

ब दसत अंदरूं दाशत ओ रा अक़ीक़ ॥

ਰਵਾਂ ਕਰਦ ਸੰਦੂਕ਼ ਦਰਯਾ ਅਮੀਕ਼ ॥੧੯॥

रवां करद संदूक़ दरया अमीक़ ॥१९॥

ਰਵਾਂ ਕਰਦ ਓ ਰਾ ਕੁਨਦ ਜਾਮਹ ਚਾਕ ॥

रवां करद ओ रा कुनद जामह चाक ॥

ਨਜ਼ਰ ਦਾਸ਼ਤ ਬਰੁ ਸ਼ੁਕਰ ਯਜ਼ਦਾਨ ਪਾਕ ॥੨੦॥

नज़र दाशत बरु शुकर यज़दान पाक ॥२०॥

ਨਿਸ਼ਸਤੰਦ ਬਰ ਰੋਦ ਲਬੇ ਗਾਜ਼ਰਾਂ ॥

निशसतंद बर रोद लबे गाज़रां ॥

ਨਜ਼ਰ ਕਰਦ ਸੰਦੂਕ਼ ਦਰੀਯਾ ਰਵਾਂ ॥੨੧॥

नज़र करद संदूक़ दरीया रवां ॥२१॥

ਹਮੀ ਖ਼ਾਸਤ ਕਿ ਓ ਰਾ ਬਦਸਤ ਆਵਰੰਦ ॥

हमी ख़ासत कि ओ रा बदसत आवरंद ॥

ਕਿ ਸੰਦੂਕ਼ ਬਸਤਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਆਵਰੰਦ ॥੨੨॥

कि संदूक़ बसतह शिकसत आवरंद ॥२२॥

ਚੁ ਬਾਜੂ ਬ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਕਿਰਾਂ ॥

चु बाजू ब कोशश दरामद किरां ॥

ਬ ਦਸਤ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਮਤਾਏ ਗਿਰਾਂ ॥੨੩॥

ब दसत अंदर आमद मताए गिरां ॥२३॥

ਸ਼ਿਕਸਤੰਦ ਮੁਹਰਸ਼ ਬਰਾਏ ਮਤਾ ॥

शिकसतंद मुहरश बराए मता ॥

ਪਦੀਦ ਆਮਦਹ ਜ਼ਾਂ ਚੁ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹ ਮਾਹ ॥੨੪॥

पदीद आमदह ज़ां चु बख़शिंदह माह ॥२४॥

ਵਜ਼ਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਖ਼ਾਨਹ ਕੋਦਕ ਚੁ ਨੇਸਤ ॥

वज़ां गाजरां ख़ानह कोदक चु नेसत ॥

ਖ਼ੁਦਾ ਮਨ ਪਿਸਰ ਦਾਦ ਈਂ ਹਸਬ ਸੇਸਤ ॥੨੫॥

ख़ुदा मन पिसर दाद ईं हसब सेसत ॥२५॥

ਬਿਯਾਵੁਰਦ ਓ ਰਾ ਗਿਰਿਫ਼ਤ ਆਂ ਅਕ਼ੀਕ਼ ॥

बियावुरद ओ रा गिरिफ़त आं अक़ीक़ ॥

ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦ ਯਜ਼ਦਾਨ ਆਜ਼ਮ ਅਮੀਕ਼ ॥੨੬॥

शुकर करद यज़दान आज़म अमीक़ ॥२६॥

ਕੁਨਦ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਰਾ ਚੁ ਪਿਸਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ॥

कुनद परवरिश रा चु पिसरे अज़ीम ॥

ਬ ਯਾਦੇ ਖ਼ੁਦਾ ਕ਼ਿਬਲਹ ਕਾਬਹ ਕਰੀਮ ॥੨੭॥

ब यादे ख़ुदा क़िबलह काबह करीम ॥२७॥

ਚੁ ਬੁਗਜ਼ਸ਼ਤ ਬਰ ਵੈ ਦੁ ਸੇ ਸਾਲ ਮਾਹ ॥

चु बुगज़शत बर वै दु से साल माह ॥

ਕਜ਼ੋ ਦੁਖ਼ਤਰੇ ਖ਼ਾਨਹ ਆਵੁਰਦ ਸ਼ਾਹ ॥੨੮॥

कज़ो दुख़तरे ख़ानह आवुरद शाह ॥२८॥

ਨਜ਼ਰ ਕਰਦ ਬਰ ਵੈ ਹੁਮਾਏ ਅਜ਼ੀਮ ॥

नज़र करद बर वै हुमाए अज़ीम ॥

ਬ ਯਾਦ ਆਮਦਸ਼ ਪਿਸਰ ਗਾਜ਼ਰ ਕਰੀਮ ॥੨੯॥

ब याद आमदश पिसर गाज़र करीम ॥२९॥

ਬਪੁਰਸ਼ੀਦ ਓ ਰਾ ਕਿ ਏ ਨੇਕ ਜ਼ਨ! ॥

बपुरशीद ओ रा कि ए नेक ज़न! ॥

ਕੁਜਾ ਯਾਫ਼ਤੀ ਪਿਸਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ੋਇ ਤਨ? ॥੩੦॥

कुजा याफ़ती पिसर ख़ुश ख़ोइ तन? ॥३०॥

ਬਿਦਾਨੇਮ ਖ਼ਾਨੇਮ ਸ਼ਨਾਸੇਮ ਮਨ ॥

बिदानेम ख़ानेम शनासेम मन ॥

ਯਕੇ ਮਨ ਸ਼ਨਾਸ਼ਮ ਨ ਦੀਗ਼ਰ ਸੁਖ਼ਨ ॥੩੧॥

यके मन शनाशम न दीग़र सुख़न ॥३१॥

ਦਵੀਦੰਦ ਮਰਦਮ ਬਖ਼ਾਦੰਮ ਕਜ਼ੋ ॥

दवीदंद मरदम बख़ादम कज़ो ॥

ਕਿ ਅਜ਼ ਖ਼ਾਨਹੇ ਗਾਜ਼ਰਾਨਸ਼ ਅਜ਼ੋ ॥੩੨॥

कि अज़ ख़ानहे गाज़रानश अज़ो ॥३२॥

ਬੁਖ਼ਾਦੰਦ ਓ ਰਾ ਬੁਬਸਤੰਦ ਸਖ਼ਤ ॥

बुख़ादंद ओ रा बुबसतंद सख़त ॥

ਬ ਪੁਰਸ਼ੀਦ ਓ ਰਾ ਕਿ ਏ ਨੇਕ ਬਖ਼ਤ! ॥੩੩॥

ब पुरशीद ओ रा कि ए नेक बख़त! ॥३३॥

ਬਿਗੋਯਮ ਤੁਰਾ ਹਮ ਚੁ ਈਂ ਯਾਫ਼ਤਮ ॥

बिगोयम तुरा हम चु ईं याफ़तम ॥

ਨੁਮਾਯਮ ਬ ਤੋ ਹਾਲ ਚੂੰ ਸਾਖ਼ਤਮ ॥੩੪॥

नुमायम ब तो हाल चूं साख़तम ॥३४॥

ਕਿ ਸਾਲੇ ਫ਼ਲਾਂ ਮਾਹ ਦਰ ਵਕ਼ਤ ਸ਼ਾਮ ॥

कि साले फ़लां माह दर वक़त शाम ॥

ਕਿ ਈਂ ਕਾਰ ਰਾ ਕਰਦਅਮ ਮਨ ਤਮਾਮ ॥੩੫॥

कि ईं कार रा करदअम मन तमाम ॥३५॥

ਗ਼ਿਰਿਫ਼ਤੇਮ ਸੰਦੂਕ਼ ਦਰੀਯਾ ਅਮੀਕ਼ ॥

ग़िरिफ़तेम संदूक़ दरीया अमीक़ ॥

ਯਕੇ ਦਸਤ ਜ਼ੋ ਯਾਫ਼ਤਮ ਈਂ ਅਕ਼ੀਕ਼ ॥੩੬॥

यके दसत ज़ो याफ़तम ईं अक़ीक़ ॥३६॥

ਬਦੀਦੰਦ ਗੌਹਰਿ ਗ਼ਿਰਫ਼ਤੰਦ ਅਜ਼ਾਂ ॥

बदीदंद गौहरि ग़िरफ़तंद अज़ां ॥

ਸ਼ਨਾਸਦ ਕਿ ਈਂ ਪਿਸਰ ਹਸਤ ਆਂ ਹੁਮਾਂ ॥੩੭॥

शनासद कि ईं पिसर हसत आं हुमां ॥३७॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth