ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 1395

ਕਿ ਈਂ ਰਾ ਬ ਅਕ਼ਲ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕੁਨੇਮ ॥

कि ईं रा ब अक़ल आज़माई कुनेम ॥

ਵਜ਼ਾਂ ਪਸ ਬ ਕਾਰ ਆਜ਼ਮਾਈ ਕੁਨੇਮ ॥੧੫॥

वज़ां पस ब कार आज़माई कुनेम ॥१५॥

ਯਕੇ ਰਾ ਦਿਹਦ ਫ਼ੀਲ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰ ਮਸਤ ॥

यके रा दिहद फ़ील दहि हज़ार मसत ॥

ਹਮਹ ਮਸਤੀਓ ਮਸਤ ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਸਤ ॥੧੬॥

हमह मसतीओ मसत ज़ंजीर बसत ॥१६॥

ਦਿਗ਼ਰ ਰਾ ਦਿਹਦ ਅਸਪ ਪਾਂ ਸਦ ਹਜ਼ਾਰ ॥

दिग़र रा दिहद असप पां सद हज़ार ॥

ਜ਼ਿ ਜ਼ਰ ਸਾਖ਼ਤਹ ਜ਼ੀਨ ਚੂੰ ਨਉ ਬਹਾਰ ॥੧੭॥

ज़ि ज़र साख़तह ज़ीन चूं नउ बहार ॥१७॥

ਸਿਯਮ ਰਾ ਦਿਹਦ ਸ਼ੁਤਰ ਸਿ ਸਦ ਹਜ਼ਾਰ ॥

सियम रा दिहद शुतर सि सद हज़ार ॥

ਹਮਹ ਨੁਕ਼ਰਹ ਬਾਰੋ ਹਮਹ ਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰ ॥੧੮॥

हमह नुक़रह बारो हमह ज़र निगार ॥१८॥

ਚੁਅਮ ਰਾ ਦਿਹਦ ਮੁੰਗ ਯਕ ਨੁਖ਼ਦ ਨੀਮ ॥

चुअम रा दिहद मुंग यक नुख़द नीम ॥

ਅਜ਼ਾਂ ਮਰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਆਕਲ ਅਜ਼ੀਮ ॥੧੯॥

अज़ां मरद आज़ाद आकल अज़ीम ॥१९॥

ਬਿਯਾਵੁਰਦ ਪੁਰ ਅਕ਼ਲ ਖ਼ਾਨਹ ਕਜ਼ਾਂ ॥

बियावुरद पुर अक़ल ख़ानह कज़ां ॥

ਦਿਗ਼ਰ ਨੀਮ ਨੁਖ਼ਦਸ਼ ਬ ਬਸਤਨ ਅਜ਼ਾਂ ॥੨੦॥

दिग़र नीम नुख़दश ब बसतन अज़ां ॥२०॥

ਹਮੀ ਖ਼ਾਸ਼ਤ ਕੋ ਤੁਖ਼ਮ ਰੇਜ਼ੀ ਕੁਨਦ ॥

हमी ख़ाशत को तुख़म रेज़ी कुनद ॥

ਖ਼ਿਰਦ ਆਜ਼ਮਾਯਸ਼ ਬਰੇਜ਼ੀ ਕੁਨਦ ॥੨੧॥

ख़िरद आज़मायश बरेज़ी कुनद ॥२१॥

ਦਫ਼ਨ ਕਰਦ ਹਰਦੋ ਜ਼ਮੀਂ ਅੰਦਰਾਂ ॥

दफ़न करद हरदो ज़मीं अंदरां ॥

ਨਜ਼ਰ ਕਰਦ ਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਰਾਂ ॥੨੨॥

नज़र करद बर शुकर साहिब गिरां ॥२२॥

ਚੁ ਸ਼ਸ਼ ਮਾਹਿ ਗੁਸ਼ਤੰਦ ਦਰਾਂ ਦਫ਼ਨਵਾਰ ॥

चु शश माहि गुशतंद दरां दफ़नवार ॥

ਪਦੀਦ ਆਮਦਹ ਸਬਜ਼ਹੇ ਨਉ ਬਹਾਰ ॥੨੩॥

पदीद आमदह सबज़हे नउ बहार ॥२३॥

ਬਰੇਜ਼ੀਦ ਦਹਿ ਸਾਲ ਤੁਖ਼ਮੇ ਕਜ਼ਾਂ ॥

बरेज़ीद दहि साल तुख़मे कज़ां ॥

ਬ ਪਰਵਰਦਹ ਓਰਾ ਬੁਰੀਦਨ ਅਜ਼ਾਂ ॥੨੪॥

ब परवरदह ओरा बुरीदन अज़ां ॥२४॥

ਬਰੇਜ਼ੀ ਦਹੇ ਬੀਸਤ ਬਾਰਸ਼ ਅਜ਼ੋ ॥

बरेज़ी दहे बीसत बारश अज़ो ॥

ਬਸੇ ਗਸ਼ਤਹ ਖ਼ਰਵਾਰ ਦਾਨਹ ਅਜ਼ੋ ॥੨੫॥

बसे गशतह ख़रवार दानह अज़ो ॥२५॥

ਚੁਨਾ ਜ਼ਿਯਾਦਹ ਸ਼ੁਦ ਦਉਲਤੇ ਦਿਲ ਕ਼ਰਾਰ ॥

चुना ज़ियादह शुद दउलते दिल क़रार ॥

ਕਜ਼ੋ ਦਾਨਹ ਸ਼ੁਦ ਦਾਨਹਾਏ ਅੰਬਾਰ ॥੨੬॥

कज़ो दानह शुद दानहाए अ्मबार ॥२६॥

ਖ਼ਰੀਦਹ ਅਜ਼ਾਂ ਨਕ਼ਦ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀਲ ॥

ख़रीदह अज़ां नक़द दहि हज़ार फ़ील ॥

ਚੁ ਕੋਹੇ ਰਵਾਂ ਹਮ ਚੁ ਦਰੀਆਇ ਨੀਲ ॥੨੭॥

चु कोहे रवां हम चु दरीआइ नील ॥२७॥

ਬਗੀਰਦ ਅਜ਼ੋ ਅਸਪ ਪਾਂਸਦ ਹਜ਼ਾਰ ॥

बगीरद अज़ो असप पांसद हज़ार ॥

ਹਮਹ ਜਰ ਵ ਜ਼ੀਨੋ ਹਮਹ ਨੁਕ਼ਰਹਵਾਰ ॥੨੮॥

हमह जर व ज़ीनो हमह नुक़रहवार ॥२८॥

ਖ਼ਰੀਦੰਦ ਸੇ ਸਦ ਹਜ਼ਾਰੋ ਸ਼ੁਤਰ ॥

ख़रीदंद से सद हज़ारो शुतर ॥

ਹਮਹ ਜ਼ਰਹ ਬਾਰੋ ਹਮਹ ਨੁਕਰਹ ਪੁਰ ॥੨੯॥

हमह ज़रह बारो हमह नुकरह पुर ॥२९॥

ਵਜ਼ਾਂ ਦਾਲ ਨਉ ਸ਼ਹਿਰ ਆਜ਼ਮ ਬੁਬਸਤ ॥

वज़ां दाल नउ शहिर आज़म बुबसत ॥

ਕਿ ਨਾਮੇ ਅਜ਼ਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਹਲੀ ਸ਼ੁਦਸਤ ॥੩੦॥

कि नामे अज़ां शहिर दिहली शुदसत ॥३०॥

ਦਿਗ਼ਰ ਦਾਨਹ ਰਾ ਬਸਤ ਮੂੰਗੀ ਪਟਨ ॥

दिग़र दानह रा बसत मूंगी पटन ॥

ਚੁ ਦੋਸਤਾਂ ਪਸੰਦਸਤੁ ਦੁਸ਼ਮਨ ਫ਼ਿਕਨ ॥੩੧॥

चु दोसतां पसंदसतु दुशमन फ़िकन ॥३१॥

ਬ ਗੁਜ਼ਰੀਦ ਦਹ ਦੋ ਬਰ ਈਂ ਨਮਤ ਸਾਲ ॥

ब गुज़रीद दह दो बर ईं नमत साल ॥

ਬਸੇ ਗਸ਼ਤ ਜੋ ਦਉਲਤੇ ਬੇ ਜ਼ਵਾਲ ॥੩੨॥

बसे गशत जो दउलते बे ज़वाल ॥३२॥

ਚੁ ਬਿਨਸ਼ਸਤ ਬਰ ਤਖ਼ਤ ਮਾਨੋ ਮਹੀਪ ॥

चु बिनशसत बर तख़त मानो महीप ॥

ਬ ਪੁਰਸ਼ਸ ਦਰਾਮਦ ਸਹੇ ਹਫ਼ਤ ਦੀਪ ॥੩੩॥

ब पुरशस दरामद सहे हफ़त दीप ॥३३॥

ਬਿਗੋਯਦ ਬ ਪੇਸ਼ੀਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬਿਯਾਰ ॥

बिगोयद ब पेशीन काग़ज़ बियार ॥

ਚਿ ਬਖ਼ਸ਼ੀਦਅਮ ਮਨ ਬ ਪਿਸਰਾਂ ਚਹਾਰ ॥੩੪॥

चि बख़शीदअम मन ब पिसरां चहार ॥३४॥

ਦਬੀਰੇ ਕਲਮ ਬਰ ਕਲਮ ਜਨ ਗਿਰਿਫ਼ਤ ॥

दबीरे कलम बर कलम जन गिरिफ़त ॥

ਜਵਾਬੇ ਸੁਖ਼ਨ ਰਾ ਅਲਮਬਰ ਗਰਿਫ਼ਤ ॥੩੫॥

जवाबे सुख़न रा अलमबर गरिफ़त ॥३५॥

ਬਗੁਫ਼ਤਾ ਚਿ ਬਖ਼ਸ਼ੀਦ ਏਸ਼ਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ॥

बगुफ़ता चि बख़शीद एशां हज़ार ॥

ਬ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬੁਬੀਂ ਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨਸ ਬਿਯਾਰ ॥੩੬॥

ब काग़ज़ बुबीं ता ज़ुबानस बियार ॥३६॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth