ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 416

ਸਵੈਯਾ ॥

सवैया ॥

ਜਾਦਵ ਆਵਤ ਪੇਖਿ ਬਲੀ; ਅਰਿ ਬੀਰ ਮਹਾ ਰਨ ਧੀਰ ਸੰਭਾਰਿਓ ॥

जादव आवत पेखि बली; अरि बीर महा रन धीर स्मभारिओ ॥

ਲੋਹ ਮਈ ਗਰੂਓ ਬਰਛਾ ਗਹਿ; ਕੈ, ਬਲਿ ਸੋ ਕਰਿ ਕੋਪ ਪ੍ਰਹਾਰਿਓ ॥

लोह मई गरूओ बरछा गहि; कै, बलि सो करि कोप प्रहारिओ ॥

ਲਾਗਤ ਸਿੰਘ ਮਨੋਜ ਹਨਿਓ; ਤਿਹ ਪ੍ਰਾਨਨ ਲੈ ਜਮ ਧਾਮਿ ਪਧਾਰਿਓ ॥

लागत सिंघ मनोज हनिओ; तिह प्रानन लै जम धामि पधारिओ ॥

ਮਾਰ ਕੈ ਤਾਹਿ ਲੀਯੋ ਧਨੁ ਬਾਨ; ਬਲੀ ਬਲੁ ਕੈ ਬਲਿ ਕੋ ਲਲਕਾਰਿਓ ॥੧੩੪੯॥

मार कै ताहि लीयो धनु बान; बली बलु कै बलि को ललकारिओ ॥१३४९॥

ਆਵਤ ਸਤ੍ਰਹਿ ਪੇਖਿ ਹਲਾਯੁਧ; ਕੋਪ ਕੀਯੋ ਗਹਿ ਮੂਸਰ ਧਾਯੋ ॥

आवत सत्रहि पेखि हलायुध; कोप कीयो गहि मूसर धायो ॥

ਆਪਸਿ ਮੈ ਬਲਵੰਤ ਅਰੈ ਦੋਊ; ਸ੍ਯਾਮ ਕਹੈ ਅਤਿ ਜੁਧੁ ਮਚਾਯੋ ॥

आपसि मै बलवंत अरै दोऊ; स्याम कहै अति जुधु मचायो ॥

ਉਗ੍ਰ ਨਰੇਸ ਕੇ ਲਾਗਿ ਗਯੋ; ਸਿਰਿ ਮੂਸਲ, ਦਾਇ ਬਚਾਇ ਨ ਆਯੋ ॥

उग्र नरेस के लागि गयो; सिरि मूसल, दाइ बचाइ न आयो ॥

ਭੂਮਿ ਗਿਰਿਯੋ ਮਰ ਕੈ ਜਬ ਹੀ; ਮੁਸਲੀ ਅਪਨਾ ਤਬ ਸੰਖ ਬਜਾਯੋ ॥੧੩੫੦॥

भूमि गिरियो मर कै जब ही; मुसली अपना तब संख बजायो ॥१३५०॥

ਇਤਿ ਦਸ ਭੂਪ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਬਧਹਿ ਧਯਾਇ ਸਮਾਪਤੰ ॥

इति दस भूप सैना सहित बधहि धयाइ समापतं ॥

ਦਸ ਭੂਪ ਸਹਿਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੁਧ ਕਥਨੰ ॥

दस भूप सहित अनूप सिंघ जुध कथनं ॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਦਸ ਭੂਪਨ ਅਵਿਲੋਕਿਯੋ; ਉਗ੍ਰ ਹਨਿਯੋ ਬਰਬੰਡ ॥

दस भूपन अविलोकियो; उग्र हनियो बरबंड ॥

ਜੁਧ ਕਾਜ ਆਵਤ ਭਏ; ਜਿਹ ਬਲ ਭੁਜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥੧੩੫੧॥

जुध काज आवत भए; जिह बल भुजा प्रचंड ॥१३५१॥

ਸਵੈਯਾ ॥

सवैया ॥

ਅਨੂਪਮ ਸਿੰਘ ਅਪੂਰਬ ਸਿੰਘ; ਚਲੇ ਰਨ ਕਉ ਮਨਿ ਕੋਪੁ ਬਢਾਯੋ ॥

अनूपम सिंघ अपूरब सिंघ; चले रन कउ मनि कोपु बढायो ॥

ਆਗੇ ਹੁਇ ਕੰਚਨ ਸਿੰਘ ਚਲਿਯੋ; ਬਲਿ ਆਵਤ ਕੋ ਤਿਹਿ ਬਾਨ ਲਗਾਯੋ ॥

आगे हुइ कंचन सिंघ चलियो; बलि आवत को तिहि बान लगायो ॥

ਸ੍ਯੰਦਨ ਹੂੰ ਤੇ ਗਿਰਿਯੋ ਮ੍ਰਿਤ ਹੁਇ ਤਬ; ਜੋਤਿ ਸਬੂਹ ਤਹਾ ਠਹਰਾਯੋ ॥

स्यंदन हूं ते गिरियो म्रित हुइ तब; जोति सबूह तहा ठहरायो ॥

ਬਾਨ ਲਗਿਯੋ ਹਨੁਮਾਨਿ ਕਿਧੋ; ਰਵਿ ਕੋ ਫਲੁ ਜਾਨ ਕੈ ਭੂਮਿ ਗਿਰਾਯੋ ॥੧੩੫੨॥

बान लगियो हनुमानि किधो; रवि को फलु जान कै भूमि गिरायो ॥१३५२॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਕੋਪ ਸਿੰਘ ਕੋ ਹਤ ਕੀਯੋ; ਕੋਟਿ ਸਿੰਘ ਕੋ ਮਾਰਿ ॥

कोप सिंघ को हत कीयो; कोटि सिंघ को मारि ॥

ਅਉਰ ਅਪੂਰਬ ਸਿੰਘ ਹਤਿਓ; ਮੋਹ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾਰਿ ॥੧੩੫੩॥

अउर अपूरब सिंघ हतिओ; मोह सिंघ संघारि ॥१३५३॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਕਟਕ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪੁਨਿ ਹਨ ਦਯੋ ॥

कटक सिंघ को पुनि हन दयो ॥

ਕ੍ਰਿਸਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਤਬ ਬਧ ਕਯੋ ॥

क्रिसन सिंघ को तब बध कयो ॥

ਕੋਮਲ ਸਿੰਘਹਿ ਬਾਨ ਲਗਾਯੋ ॥

कोमल सिंघहि बान लगायो ॥

ਬੇਗ ਤਾਹਿ ਜਮ ਧਾਮਿ ਪਠਾਯੋ ॥੧੩੫੪॥

बेग ताहि जम धामि पठायो ॥१३५४॥

ਪੁਨਿ ਕਨਕਾਚਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾਰਿਓ ॥

पुनि कनकाचल सिंघ संघारिओ ॥

ਅਨੂਪਮ ਸਿੰਘ ਨਰਨ ਤੇ ਹਾਰਿਓ ॥

अनूपम सिंघ नरन ते हारिओ ॥

ਬਲਿ ਕੈ ਆਨਿ ਸਾਮੁਹੇ ਭਯੋ ॥

बलि कै आनि सामुहे भयो ॥

ਉਤ ਤੇ ਰਾਮ ਓਰ ਸੋ ਗਯੋ ॥੧੩੫੫॥

उत ते राम ओर सो गयो ॥१३५५॥

ਦੋਹਰਾ ॥

दोहरा ॥

ਬਲੀ ਅਨੂਪਮ ਸਿੰਘ ਅਤਿ; ਬਲ ਸੋ ਲਰਿਓ ਰਿਸਾਇ ॥

बली अनूपम सिंघ अति; बल सो लरिओ रिसाइ ॥

ਬਹੁਤੁ ਬਿਸਨ ਭਟ ਜੁਧੁ ਕਰਿ; ਜਮਪੁਰਿ ਦਏ ਪਠਾਇ ॥੧੩੫੬॥

बहुतु बिसन भट जुधु करि; जमपुरि दए पठाइ ॥१३५६॥

ਸਵੈਯਾ ॥

सवैया ॥

ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਤਾਸਤ੍ਰ ਆਹਵ ਮੈ; ਕਬਿ ਰਾਮ ਕਹੈ ਰਿਸ ਕੈ ਅਤਿ ਧਾਯੋ ॥

सिंघ क्रितासत्र आहव मै; कबि राम कहै रिस कै अति धायो ॥

ਆਇ ਕੈ ਸਿੰਘ ਅਨੂਪਹਿ ਸਿਉ; ਕਰਿ ਮੈ ਅਸਿ ਲੈ ਤਬ ਜੁਧ ਮਚਾਯੋ ॥

आइ कै सिंघ अनूपहि सिउ; करि मै असि लै तब जुध मचायो ॥

ਤਾਨਿ ਲਯੋ ਧਨੁ ਬਾਨ ਮਹਾ; ਬਰ ਕੈ ਉਰਿ ਸਿੰਘ ਅਨੂਪ ਕੇ ਲਾਯੋ ॥

तानि लयो धनु बान महा; बर कै उरि सिंघ अनूप के लायो ॥

ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਾਨ ਚਲਿਯੋ ਤਬ ਹੀ; ਰਵਿ ਮੰਡਲ ਭੇਦ ਕੈ ਪਾਰਿ ਪਰਾਯੋ ॥੧੩੫੭॥

लागत प्रान चलियो तब ही; रवि मंडल भेद कै पारि परायो ॥१३५७॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth