ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 160

ਘਣੈ ਘਾਇ ਪੇਲੇ ॥

घणै घाइ पेले ॥

ਮਨੋ ਫਾਗ ਖੇਲੇ ॥

मनो फाग खेले ॥

ਕਰੀ ਬਾਣ ਬਰਖਾ ॥

करी बाण बरखा ॥

ਭਏ ਜੀਤ ਕਰਖਾ ॥੨੪॥

भए जीत करखा ॥२४॥

ਗਿਰੇ ਅੰਤ ਘੂਮੰ ॥

गिरे अंत घूमं ॥

ਮਨੋ ਬ੍ਰਿਛ ਝੂਮੰ ॥

मनो ब्रिछ झूमं ॥

ਟੂਟੇ ਸਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰੰ ॥

टूटे ससत्र असत्रं ॥

ਭਜੇ ਹੁਐ ਨਿਰ ਅਸਤ੍ਰੰ ॥੨੫॥

भजे हुऐ निर असत्रं ॥२५॥

ਜਿਤੇ ਸਤ੍ਰੁ ਆਏ ॥

जिते सत्रु आए ॥

ਤਿਤੇ ਰਾਮ ਘਾਏ ॥

तिते राम घाए ॥

ਚਲੇ ਭਾਜਿ ਸਰਬੰ ॥

चले भाजि सरबं ॥

ਭਯੋ ਦੂਰ ਗਰਬੰ ॥੨੬॥

भयो दूर गरबं ॥२६॥

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥

भुजंग प्रयात छंद ॥

ਮਹਾ ਸਸਤ੍ਰ ਧਾਰੇ ਚਲਿਯੋ ਆਪ ਭੂਪੰ ॥

महा ससत्र धारे चलियो आप भूपं ॥

ਲਏ ਸਰਬ ਸੈਨਾ ਕੀਏ ਆਪ ਰੂਪੰ ॥

लए सरब सैना कीए आप रूपं ॥

ਅਨੰਤ ਅਸਤ੍ਰ ਛੋਰੇ ਭਯੋ ਜੁਧੁ ਮਾਨੰ ॥

अनंत असत्र छोरे भयो जुधु मानं ॥

ਪ੍ਰਭਾ ਕਾਲ ਮਾਨੋ ਸਭੈ ਰਸਮਿ ਭਾਨੰ ॥੨੭॥

प्रभा काल मानो सभै रसमि भानं ॥२७॥

ਭੁਜਾ ਠੋਕਿ ਭੂਪੰ ਕੀਯੋ ਜੁਧ ਐਸੇ ॥

भुजा ठोकि भूपं कीयो जुध ऐसे ॥

ਮਨੋ ਬੀਰ ਬ੍ਰਿਤਰਾਸੁਰੇ ਇੰਦ੍ਰ ਜੈਸੇ ॥

मनो बीर ब्रितरासुरे इंद्र जैसे ॥

ਸਬੈ ਕਾਟ ਰਾਮੰ ਕੀਯੋ ਬਾਹਿ ਹੀਨੰ ॥

सबै काट रामं कीयो बाहि हीनं ॥

ਹਤੀ ਸਰਬ ਸੈਨਾ ਭਯੋ ਗਰਬ ਛੀਨੰ ॥੨੮॥

हती सरब सैना भयो गरब छीनं ॥२८॥

ਗਹਿਯੋ ਰਾਮ ਪਾਣੰ ਕੁਠਾਰੰ ਕਰਾਲੰ ॥

गहियो राम पाणं कुठारं करालं ॥

ਕਟੀ ਸੁੰਡ ਸੀ ਰਾਜਿ ਬਾਹੰ ਬਿਸਾਲੰ ॥

कटी सुंड सी राजि बाहं बिसालं ॥

ਭਏ ਅੰਗ ਭੰਗੰ ਕਰੰ ਕਾਲ ਹੀਣੰ ॥

भए अंग भंगं करं काल हीणं ॥

ਗਯੋ ਗਰਬ ਸਰਬੰ ਭਈ ਸੈਣ ਛੀਣੰ ॥੨੯॥

गयो गरब सरबं भई सैण छीणं ॥२९॥

ਰਹਿਯੋ ਅੰਤ ਖੇਤੰ ਅਚੇਤੰ ਨਰੇਸੰ ॥

रहियो अंत खेतं अचेतं नरेसं ॥

ਬਚੇ ਬੀਰ ਜੇਤੇ ਗਏ ਭਾਜ ਦੇਸੰ ॥

बचे बीर जेते गए भाज देसं ॥

ਲਈ ਛੀਨ ਛਉਨੀ ਕਰੈ ਛਤ੍ਰਿ ਘਾਤੰ ॥

लई छीन छउनी करै छत्रि घातं ॥

ਚਿਰੰਕਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਲੋਕ ਮਾਤੰ ॥੩੦॥

चिरंकाल पूजा करी लोक मातं ॥३०॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕੇ ਰਾਜਾ ਸਹੰਸ੍ਰਬਾਹੁ ਬਧਹਿ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੯॥

इति स्री बचित्र नाटके राजा सहंस्रबाहु बधहि समापतम सतु सुभम सतु ॥९॥

ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥

स्री भगउती जी सहाइ ॥

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥

भुजंग प्रयात छंद ॥

ਲਈ ਛੀਨ ਛਉਨੀ ਕਰੈ ਬਿਪ ਭੂਪੰ ॥

लई छीन छउनी करै बिप भूपं ॥

ਹਰੀ ਫੇਰਿ ਛਤ੍ਰਿਨ ਦਿਜੰ ਜੀਤਿ ਜੂਪੰ ॥

हरी फेरि छत्रिन दिजं जीति जूपं ॥

ਦਿਜੰ ਆਰਤੰ ਤੀਰ ਰਾਮੰ ਪੁਕਾਰੰ ॥

दिजं आरतं तीर रामं पुकारं ॥

ਚਲਿਯੋ ਰੋਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੀਨੇ ਕੁਠਾਰੰ ॥੩੧॥

चलियो रोस स्री राम लीने कुठारं ॥३१॥

ਸੁਨ੍ਯੋ ਸਰਬ ਭੂਪੰ ਹਠੀ ਰਾਮ ਆਏ ॥

सुन्यो सरब भूपं हठी राम आए ॥

ਸਭੰ ਜੁਧੁ ਕੋ ਸਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰੰ ਬਨਾਏ ॥

सभं जुधु को ससत्र असत्रं बनाए ॥

ਚੜੇ ਚਉਪ ਕੈ ਕੈ ਕੀਏ ਜੁਧ ਐਸੇ ॥

चड़े चउप कै कै कीए जुध ऐसे ॥

ਮਨੋ ਰਾਮ ਸੋ ਰਾਵਣੰ ਲੰਕ ਜੈਸੇ ॥੩੨॥

मनो राम सो रावणं लंक जैसे ॥३२॥

ਲਗੇ ਸਸਤ੍ਰੰ ਅਸਤ੍ਰੰ ਲਖੇ ਰਾਮ ਅੰਗੰ ॥

लगे ससत्रं असत्रं लखे राम अंगं ॥

ਗਹੇ ਬਾਣ ਪਾਣੰ ਕੀਏ ਸਤ੍ਰ ਭੰਗੰ ॥

गहे बाण पाणं कीए सत्र भंगं ॥

ਭੁਜਾ ਹੀਣ ਏਕੰ ਸਿਰੰ ਹੀਣ ਕੇਤੇ ॥

भुजा हीण एकं सिरं हीण केते ॥

ਸਬੈ ਮਾਰ ਡਾਰੇ ਗਏ ਬੀਰ ਜੇਤੇ ॥੩੩॥

सबै मार डारे गए बीर जेते ॥३३॥

ਕਰੀ ਛਤ੍ਰਹੀਣ ਛਿਤੰ ਕੀਸ ਬਾਰੰ ॥

करी छत्रहीण छितं कीस बारं ॥

ਹਣੇ ਐਸ ਹੀ ਭੂਪ ਸਰਬੰ ਸੁਧਾਰੰ ॥

हणे ऐस ही भूप सरबं सुधारं ॥

ਕਥਾ ਸਰਬ ਜਉ ਛੋਰ ਤੇ ਲੈ ਸੁਨਾਉ ॥

कथा सरब जउ छोर ते लै सुनाउ ॥

ਹ੍ਰਿਦੈ ਗ੍ਰੰਥ ਕੇ ਬਾਢਬੇ ਤੇ ਡਰਾਉ ॥੩੪॥

ह्रिदै ग्रंथ के बाढबे ते डराउ ॥३४॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਕਰਿ ਜਗ ਮੋ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਅਖਾਰਾ ॥

करि जग मो इह भांति अखारा ॥

ਨਵਮ ਵਤਾਰ ਬਿਸਨ ਇਮ ਧਾਰਾ ॥

नवम वतार बिसन इम धारा ॥

ਅਬ ਬਰਨੋ ਦਸਮੋ ਅਵਤਾਰਾ ॥

अब बरनो दसमो अवतारा ॥

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੩੫॥

संत जना का प्रान अधारा ॥३५॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕੇ ਨਵਮੋ ਅਵਤਾਰ ਪਰਸਰਾਮ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੯॥

इति स्री बचित्र नाटके नवमो अवतार परसराम समापतम सतु सुभम सतु ॥९॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth