ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 150

ਸਬੈ ਦੇਵ ਏਕਤ੍ਰ ਕੀਨੇ ਪੁਰਿੰਦ੍ਰੰ ॥

सबै देव एकत्र कीने पुरिंद्रं ॥

ਸਸੰ ਸੂਰਜੰ ਆਦਿ ਲੈ ਕੈ ਉਪਿੰਦ੍ਰੰ ॥

ससं सूरजं आदि लै कै उपिंद्रं ॥

ਹੁਤੇ ਦਈਤ ਜੇ ਲੋਕ ਮਧ੍ਯੰ ਹੰਕਾਰੀ ॥

हुते दईत जे लोक मध्यं हंकारी ॥

ਭਏ ਏਕਠੇ ਭ੍ਰਾਤਿ ਭਾਵੰ ਬਿਚਾਰੀ ॥੨॥

भए एकठे भ्राति भावं बिचारी ॥२॥

ਬਦ੍ਯੋ ਅਰਧੁ ਅਰਧੰ ਦੁਹੂੰ ਬਾਟਿ ਲੀਬੋ ॥

बद्यो अरधु अरधं दुहूं बाटि लीबो ॥

ਸਬੋ ਬਾਤ ਮਾਨੀ ਯਹੇ ਕਾਮ ਕੀਬੋ ॥

सबो बात मानी यहे काम कीबो ॥

ਕਰੋ ਮਥਨੀ ਕੂਟ ਮੰਦ੍ਰਾਚਲੇਯੰ ॥

करो मथनी कूट मंद्राचलेयं ॥

ਤਕ੍ਯੋ ਛੀਰ ਸਾਮੁੰਦ੍ਰ ਦੇਅੰ ਅਦੇਯੰ ॥੩॥

तक्यो छीर सामुंद्र देअं अदेयं ॥३॥

ਕਰੀ ਮਥਕਾ ਬਾਸਕੰ ਸਿੰਧ ਮਧੰ ॥

करी मथका बासकं सिंध मधं ॥

ਮਥੈ ਲਾਗ ਦੋਊ ਭਏ ਅਧੁ ਅਧੰ ॥

मथै लाग दोऊ भए अधु अधं ॥

ਸਿਰੰ ਦੈਤ ਲਾਗੇ ਗਹੀ ਪੁਛ ਦੇਵੰ ॥

सिरं दैत लागे गही पुछ देवं ॥

ਮਥ੍ਯੋ ਛੀਰ ਸਿੰਧੰ ਮਨੋ ਮਾਟਕੇਵੰ ॥੪॥

मथ्यो छीर सिंधं मनो माटकेवं ॥४॥

ਇਸੋ ਕਉਣ ਬੀਯੋ? ਧਰੇ ਭਾਰੁ ਪਬੰ ॥

इसो कउण बीयो? धरे भारु पबं ॥

ਉਠੇ ਕਾਪ ਬੀਰੰ ਦਿਤ੍ਯਾਦਿਤ੍ਯ ਸਬੰ ॥

उठे काप बीरं दित्यादित्य सबं ॥

ਤਬੈ ਆਪ ਹੀ ਬਿਸਨ ਮੰਤ੍ਰੰ ਬਿਚਾਰਿਯੋ ॥

तबै आप ही बिसन मंत्रं बिचारियो ॥

ਤਰੇ ਪਰਬਤੰ ਕਛਪੰ ਰੂਪ ਧਾਰਿਯੋ ॥੫॥

तरे परबतं कछपं रूप धारियो ॥५॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਕਛੁ ਦੁਤੀਆ ਅਉਤਾਰ ਬਰਨਨੰ ਸੰਪੂਰਨਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੨॥

इति स्री बचित्र नाटक ग्रंथे कछु दुतीआ अउतार बरननं स्मपूरनम सतु सुभम सतु ॥२॥

ਅਥ ਛੀਰ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਮਥਨ ਚਉਦਹ ਰਤਨ ਕਥਨੰ ॥

अथ छीर समुंद्र मथन चउदह रतन कथनं ॥

ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥

स्री भगउती जी सहाइ ॥

ਤੋਟਕ ਛੰਦ ॥

तोटक छंद ॥

ਮਿਲਿ ਦੇਵ ਅਦੇਵਨ ਸਿੰਧੁ ਮਥਿਯੋ ॥

मिलि देव अदेवन सिंधु मथियो ॥

ਕਬਿ ਸ੍ਯਾਮ ਕਵਿਤਨ ਮਧਿ ਕਥਿਯੋ ॥

कबि स्याम कवितन मधि कथियो ॥

ਤਬ ਰਤਨ ਚਤੁਰਦਸ ਯੋ ਨਿਕਸੇ ॥

तब रतन चतुरदस यो निकसे ॥

ਅਸਿਤਾ ਨਿਸਿ ਮੋ ਸਸਿ ਸੇ ਬਿਗਸੇ ॥੧॥

असिता निसि मो ससि से बिगसे ॥१॥

ਅਮਰਾਂਤਕ ਸੀਸ ਕੀ ਓਰ ਹੂਅੰ ॥

अमरांतक सीस की ओर हूअं ॥

ਮਿਲਿ ਪੂਛ ਗਹੀ ਦਿਸਿ ਦੇਵ ਦੂਅੰ ॥

मिलि पूछ गही दिसि देव दूअं ॥

ਰਤਨੰ ਨਿਕਸੇ ਬਿਗਸੇ ਸਸਿ ਸੇ ॥

रतनं निकसे बिगसे ससि से ॥

ਜਨੁ ਘੂਟਨ ਲੇਤ ਅਮੀ ਰਸ ਕੇ ॥੨॥

जनु घूटन लेत अमी रस के ॥२॥

ਨਿਕਸ੍ਯੋ ਧਨੁ ਸਾਇਕ ਸੁਧ ਸਿਤੰ ॥

निकस्यो धनु साइक सुध सितं ॥

ਮਦ ਪਾਨ ਕਢ੍ਯੋ ਘਟ ਮਦ੍ਯ ਮਤੰ ॥

मद पान कढ्यो घट मद्य मतं ॥

ਗਜ ਬਾਜ ਸੁਧਾ ਲਛਮੀ ਨਿਕਸੀ ॥

गज बाज सुधा लछमी निकसी ॥

ਘਨ ਮੋ ਮਨੋ ਬਿੰਦੁਲਤਾ ਬਿਗਸੀ ॥੩॥

घन मो मनो बिंदुलता बिगसी ॥३॥

ਕਲਪਾ ਦ੍ਰੁਮ ਮਾਹੁਰ ਅਉ ਰੰਭਾ ॥

कलपा द्रुम माहुर अउ र्मभा ॥

ਜਿਹ ਮੋਹਿ ਰਹੈ ਲਖਿ ਇੰਦ੍ਰ ਸਭਾ ॥

जिह मोहि रहै लखि इंद्र सभा ॥

ਮਨਿ ਕੌਸਤੁਭ ਚੰਦ ਸੁ ਰੂਪ ਸੁਭੰ ॥

मनि कौसतुभ चंद सु रूप सुभं ॥

ਜਿਹ ਭਜਤ ਦੈਤ ਬਿਲੋਕ ਜੁਧੰ ॥੪॥

जिह भजत दैत बिलोक जुधं ॥४॥

ਨਿਕਸੀ ਗਵਰਾਜ ਸੁ ਧੇਨੁ ਭਲੀ ॥

निकसी गवराज सु धेनु भली ॥

ਜਿਹ ਛੀਨਿ ਲਯੋ ਸਹਸਾਸਤ੍ਰ ਬਲੀ ॥

जिह छीनि लयो सहसासत्र बली ॥

ਗਨਿ ਰਤਨ, ਗਨਉ ਉਪ ਰਤਨ ਅਬੈ ॥

गनि रतन, गनउ उप रतन अबै ॥

ਤੁਮ ਸੰਤ ! ਸੁਨੋ, ਚਿਤ ਲਾਇ ਸਬੈ ॥੫॥

तुम संत ! सुनो, चित लाइ सबै ॥५॥

ਗਨਿ ਜੋਕ ਹਰੀਤਕੀ ਓਰ ਮਧੰ ॥

गनि जोक हरीतकी ओर मधं ॥

ਜਨ ਪੰਚ ਸੁ ਨਾਮਯ ਸੰਖ ਸੁਭੰ ॥

जन पंच सु नामय संख सुभं ॥

ਸਸਿ ਬੇਲ ਬਿਜਿਯਾ ਅਰੁ ਚਕ੍ਰ ਗਦਾ ॥

ससि बेल बिजिया अरु चक्र गदा ॥

ਜੁਵਰਾਜ ਬਿਰਾਜਤ ਪਾਨਿ ਸਦਾ ॥੬॥

जुवराज बिराजत पानि सदा ॥६॥

ਧਨੁ ਸਾਰੰਗ ਨੰਦਗ ਖਗ ਭਣੰ ॥

धनु सारंग नंदग खग भणं ॥

ਜਿਨ ਖੰਡਿ ਕਰੇ ਗਨ ਦਈਤ ਰਣੰ ॥

जिन खंडि करे गन दईत रणं ॥

ਸਿਵ ਸੂਲ ਬੜਵਾਨਲ ਕਪਿਲ ਮੁਨੰ ॥

सिव सूल बड़वानल कपिल मुनं ॥

ਤਿ ਧਨੰਤਰ ਚਉਦਸਵੋ ਰਤਨੰ ॥੭॥

ति धनंतर चउदसवो रतनं ॥७॥

ਗਨਿ ਰਤਨ ਉਪਰਤਨ ਔ ਧਾਤ ਗਨੋ ॥

गनि रतन उपरतन औ धात गनो ॥

ਕਹਿ ਧਾਤ ਸਬੈ ਉਪਧਾਤ ਭਨੋ ॥

कहि धात सबै उपधात भनो ॥

ਸਬ ਨਾਮ ਜਥਾਮਤਿ ਸ੍ਯਾਮ ਧਰੋ ॥

सब नाम जथामति स्याम धरो ॥

ਘਟ ਜਾਨ ਕਵੀ ਜਿਨਿ ਨਿੰਦ ਕਰੋ ॥੮॥

घट जान कवी जिनि निंद करो ॥८॥

ਪ੍ਰਿਥਮੋ ਗਨਿ ਲੋਹ ਸਿਕਾ ਸ੍ਵਰਨੰ ॥

प्रिथमो गनि लोह सिका स्वरनं ॥

ਚਤੁਰਥ ਭਨ ਧਾਤ ਸਿਤੰ ਰੁਕਮੰ ॥

चतुरथ भन धात सितं रुकमं ॥

ਬਹੁਰੋ ਕਥਿ ਤਾਂਬਰ ਕਲੀ ਪਿਤਰੰ ॥

बहुरो कथि तांबर कली पितरं ॥

ਕਥਿ ਅਸਟਮ ਜਿਸਤੁ ਹੈ ਧਾਤ ਧਰੰ ॥੯॥

कथि असटम जिसतु है धात धरं ॥९॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth