ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 651

ਕਿ ਕਾਲਿੰਦ੍ਰ ਕਾ ਛੈ ॥

कि कालिंद्र का छै ॥

ਕਿ ਕਾਮੰ ਪ੍ਰਭਾ ਛੈ ॥

कि कामं प्रभा छै ॥

ਕਿ ਦੇਵਾਨੁਜਾ ਹੈ ॥

कि देवानुजा है ॥

ਕਿ ਦਈਤੇਸੁਰਾ ਹੈ ॥੨੯੫॥

कि दईतेसुरा है ॥२९५॥

ਕਿ ਸਾਵਿਤ੍ਰਕਾ ਛੈ ॥

कि सावित्रका छै ॥

ਕਿ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਆਛੈ ॥

कि गाइत्री आछै ॥

ਕਿ ਦੇਵੇਸ੍ਵਰੀ ਹੈ ॥

कि देवेस्वरी है ॥

ਕਿ ਰਾਜੇਸ੍ਵਰੀ ਛੈ ॥੨੯੬॥

कि राजेस्वरी छै ॥२९६॥

ਕਿ ਮੰਤ੍ਰਾਵਲੀ ਹੈ ॥

कि मंत्रावली है ॥

ਕਿ ਤੰਤ੍ਰਾਲਕਾ ਛੈ ॥

कि तंत्रालका छै ॥

ਕਿ ਹਈਮਾਦ੍ਰਜਾ ਛੈ ॥

कि हईमाद्रजा छै ॥

ਕਿ ਹੰਸੇਸੁਰੀ ਹੈ ॥੨੯੭॥

कि हंसेसुरी है ॥२९७॥

ਕਿ ਜਾਜੁਲਿਕਾ ਛੈ ॥

कि जाजुलिका छै ॥

ਸੁਵਰਨ ਆਦਿਜਾ ਛੈ ॥

सुवरन आदिजा छै ॥

ਕਿ ਸੁਧੰ ਸਚੀ ਹੈ ॥

कि सुधं सची है ॥

ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਚੀ ਹੈ ॥੨੯੮॥

कि ब्रहमा रची है ॥२९८॥

ਕਿ ਪਰਮੇਸੁਰਜਾ ਹੈ ॥

कि परमेसुरजा है ॥

ਕਿ ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ॥

कि परमं प्रभा है ॥

ਕਿ ਪਾਵਿਤ੍ਰਤਾ ਛੈ ॥

कि पावित्रता छै ॥

ਕਿ ਸਾਵਿਤ੍ਰਕਾ ਛੈ ॥੨੯੯॥

कि सावित्रका छै ॥२९९॥

ਕਿ ਚੰਚਾਲਕਾ ਛੈ ॥

कि चंचालका छै ॥

ਕਿ ਕਾਮਹਿ ਕਲਾ ਛੈ ॥

कि कामहि कला छै ॥

ਕਿ ਕ੍ਰਿਤਯੰ ਧੁਜਾ ਛੈ ॥

कि क्रितयं धुजा छै ॥

ਕਿ ਰਾਜੇਸ੍ਵਰੀ ਹੈ ॥੩੦੦॥

कि राजेस्वरी है ॥३००॥

ਕਿ ਰਾਜਹਿ ਸਿਰੀ ਹੈ ॥

कि राजहि सिरी है ॥

ਕਿ ਰਾਮੰਕਲੀ ਹੈ ॥

कि रामंकली है ॥

ਕਿ ਗਉਰੀ ਮਹਾ ਹੈ ॥

कि गउरी महा है ॥

ਕਿ ਟੋਡੀ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ॥੩੦੧॥

कि टोडी प्रभा है ॥३०१॥

ਕਿ ਭੂਪਾਲਕਾ ਛੈ ॥

कि भूपालका छै ॥

ਕਿ ਟੋਡੀਜ ਆਛੈ ॥

कि टोडीज आछै ॥

ਕਿ ਬਾਸੰਤ ਬਾਲਾ ॥

कि बासंत बाला ॥

ਕਿ ਰਾਗਾਨ ਮਾਲਾ ॥੩੦੨॥

कि रागान माला ॥३०२॥

ਕਿ ਮੇਘੰ ਮਲਾਰੀ ॥

कि मेघं मलारी ॥

ਕਿ ਗਉਰੀ ਧਮਾਰੀ ॥

कि गउरी धमारी ॥

ਕਿ ਹਿੰਡੋਲ ਪੁਤ੍ਰੀ ॥

कि हिंडोल पुत्री ॥

ਕਿ ਆਕਾਸ ਉਤਰੀ ॥੩੦੩॥

कि आकास उतरी ॥३०३॥

ਸੁ ਸਊਹਾਗ ਵੰਤੀ ॥

सु सऊहाग वंती ॥

ਕਿ ਪਾਰੰਗ ਗੰਤੀ ॥

कि पारंग गंती ॥

ਕਿ ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਕਤਾ ॥

कि खट सासत्र बकता ॥

ਕਿ ਨਿਜ ਨਾਹ ਭਗਤਾ ॥੩੦੪॥

कि निज नाह भगता ॥३०४॥

ਕਿ ਰੰਭਾ ਸਚੀ ਹੈ ॥

कि र्मभा सची है ॥

ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਚੀ ਹੈ ॥

कि ब्रहमा रची है ॥

ਕਿ ਗੰਧ੍ਰਬਣੀ ਛੈ ॥

कि गंध्रबणी छै ॥

ਕਿ ਬਿਦਿਆਧਰੀ ਛੈ ॥੩੦੫॥

कि बिदिआधरी छै ॥३०५॥

ਕਿ ਰੰਭਾ ਉਰਬਸੀ ਛੈ ॥

कि र्मभा उरबसी छै ॥

ਕਿ ਸੁਧੰ ਸਚੀ ਛੈ ॥

कि सुधं सची छै ॥

ਕਿ ਹੰਸ ਏਸ੍ਵਰੀ ਹੈ ॥

कि हंस एस्वरी है ॥

ਕਿ ਹਿੰਡੋਲਕਾ ਛੈ ॥੩੦੬॥

कि हिंडोलका छै ॥३०६॥

ਕਿ ਗੰਧ੍ਰਬਣੀ ਹੈ ॥

कि गंध्रबणी है ॥

ਕਿ ਬਿਦਿਆਧਰੀ ਹੈ ॥

कि बिदिआधरी है ॥

ਕਿ ਰਾਜਹਿ ਸਿਰੀ ਛੈ ॥

कि राजहि सिरी छै ॥

ਕਿ ਰਾਜਹਿ ਪ੍ਰਭਾ ਛੈ ॥੩੦੭॥

कि राजहि प्रभा छै ॥३०७॥

ਕਿ ਰਾਜਾਨਜਾ ਹੈ ॥

कि राजानजा है ॥

ਕਿ ਰੁਦ੍ਰੰ ਪ੍ਰਿਆ ਹੈ ॥

कि रुद्रं प्रिआ है ॥

ਕਿ ਸੰਭਾਲਕਾ ਛੈ ॥

कि स्मभालका छै ॥

ਕਿ ਸੁਧੰ ਪ੍ਰਭਾ ਛੈ ॥੩੦੮॥

कि सुधं प्रभा छै ॥३०८॥

ਕਿ ਅੰਬਾਲਿਕਾ ਛੈ ॥

कि अ्मबालिका छै ॥

ਕਿ ਆਕਰਖਣੀ ਛੈ ॥

कि आकरखणी छै ॥

ਕਿ ਚੰਚਾਲਕ ਛੈ ॥

कि चंचालक छै ॥

ਕਿ ਚਿਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ॥੩੦੯॥

कि चित्रं प्रभा है ॥३०९॥

ਕਿ ਕਾਲਿੰਦ੍ਰਕਾ ਛੈ ॥

कि कालिंद्रका छै ॥

ਕਿ ਸਾਰਸ੍ਵਤੀ ਹੈ ॥

कि सारस्वती है ॥

ਕਿਧੌ ਜਾਨ੍ਹਵੀ ਹੈ ॥

किधौ जान्हवी है ॥

ਕਿਧੌ ਦੁਆਰਕਾ ਛੈ ॥੩੧੦॥

किधौ दुआरका छै ॥३१०॥

ਕਿ ਕਾਲਿੰਦ੍ਰਜਾ ਛੈ ॥

कि कालिंद्रजा छै ॥

ਕਿ ਕਾਮੰ ਪ੍ਰਭਾ ਛੈ ॥

कि कामं प्रभा छै ॥

ਕਿ ਕਾਮਏਸਵਰੀ ਹੈ ॥

कि कामएसवरी है ॥

ਕਿ ਇੰਦ੍ਰਾਨੁਜਾ ਹੈ ॥੩੧੧॥

कि इंद्रानुजा है ॥३११॥

ਕਿ ਭੈ ਖੰਡਣੀ ਛੈ ॥

कि भै खंडणी छै ॥

ਕਿ ਖੰਭਾਵਤੀ ਹੈ ॥

कि ख्मभावती है ॥

ਕਿ ਬਾਸੰਤ ਨਾਰੀ ॥

कि बासंत नारी ॥

ਕਿ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ॥੩੧੨॥

कि धरमाधिकारी ॥३१२॥

ਕਿ ਪਰਮਹ ਪ੍ਰਭਾ ਛੈ ॥

कि परमह प्रभा छै ॥

ਕਿ ਪਾਵਿਤ੍ਰਤਾ ਛੈ ॥

कि पावित्रता छै ॥

ਕਿ ਆਲੋਕਣੀ ਹੈ ॥

कि आलोकणी है ॥

ਕਿ ਆਭਾ ਪਰੀ ਹੈ ॥੩੧੩॥

कि आभा परी है ॥३१३॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth