ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 155

ਗਣ ਗੰਧ੍ਰਬ ਦੇਖਿ ਦੋਊ ਹਰਖੇ ॥

गण गंध्रब देखि दोऊ हरखे ॥

ਪੁਹਪਾਵਲਿ ਦੇਵ ਸਭੈ ਬਰਖੇ ॥

पुहपावलि देव सभै बरखे ॥

ਮਿਲ ਗੇ ਭਟ ਆਪ ਬਿਖੈ ਦੋਊ ਯੋ ॥

मिल गे भट आप बिखै दोऊ यो ॥

ਸਿਸ ਖੇਲਤ ਰੈਣਿ ਹੁਡੂਹੁਡ ਜਿਯੋ ॥੧੮॥

सिस खेलत रैणि हुडूहुड जियो ॥१८॥

ਬੇਲੀ ਬ੍ਰਿੰਦਮ ਛੰਦ ॥

बेली ब्रिंदम छंद ॥

ਰਣਧੀਰ ਬੀਰ ਸੁ ਗਜਹੀ ॥

रणधीर बीर सु गजही ॥

ਲਖਿ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਸੁ ਲਜਹੀ ॥

लखि देव अदेव सु लजही ॥

ਇਕ ਸੂਰ ਘਾਇਲ ਘੂੰਮਹੀ ॥

इक सूर घाइल घूमही ॥

ਜਨੁ ਧੂਮਿ ਅਧੋਮੁਖ ਧੂਮਹੀ ॥੧੯॥

जनु धूमि अधोमुख धूमही ॥१९॥

ਭਟ ਏਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ॥

भट एक अनेक प्रकार ही ॥

ਜੁਝੇ ਅਜੁਝ ਜੁਝਾਰ ਹੀ ॥

जुझे अजुझ जुझार ही ॥

ਫਹਰੰਤ ਬੈਰਕ ਬਾਣਯੰ ॥

फहरंत बैरक बाणयं ॥

ਥਹਰੰਤ ਜੋਧ ਕਿਕਾਣਯੰ ॥੨੦॥

थहरंत जोध किकाणयं ॥२०॥

ਤੋਮਰ ਛੰਦ ॥

तोमर छंद ॥

ਹਿਰਣਾਤ ਕੋਟ ਕਿਕਾਨ ॥

हिरणात कोट किकान ॥

ਬਰਖੰਤ ਸੇਲ ਜੁਆਨ ॥

बरखंत सेल जुआन ॥

ਛੁਟਕੰਤ ਸਾਇਕ ਸੁਧ ॥

छुटकंत साइक सुध ॥

ਮਚਿਯੋ ਅਨੂਪਮ ਜੁਧ ॥੨੧॥

मचियो अनूपम जुध ॥२१॥

ਭਟ ਏਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥

भट एक अनेक प्रकार ॥

ਜੁਝੇ ਅਨੰਤ ਸ੍ਵਾਰ ॥

जुझे अनंत स्वार ॥

ਬਾਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਨਿਸੰਗ ॥

बाहै क्रिपाण निसंग ॥

ਮਚਿਯੋ ਅਪੂਰਬ ਜੰਗ ॥੨੨॥

मचियो अपूरब जंग ॥२२॥

ਦੋਧਕ ਛੰਦ ॥

दोधक छंद ॥

ਬਾਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਸੁ ਬਾਣ ਭਟ ਗਣ ॥

बाहि क्रिपाण सु बाण भट गण ॥

ਅੰਤਿ ਗਿਰੈ ਪੁਨਿ ਜੂਝਿ ਮਹਾ ਰਣਿ ॥

अंति गिरै पुनि जूझि महा रणि ॥

ਘਾਇ ਲਗੈ ਇਮ ਘਾਇਲ ਝੂਲੈ ॥

घाइ लगै इम घाइल झूलै ॥

ਫਾਗੁਨਿ ਅੰਤਿ ਬਸੰਤ ਸੇ ਫੂਲੈ ॥੨੩॥

फागुनि अंति बसंत से फूलै ॥२३॥

ਬਾਹਿ ਕਟੀ ਭਟ ਏਕਨ ਐਸੀ ॥

बाहि कटी भट एकन ऐसी ॥

ਸੁੰਡ ਮਨੋ ਗਜ ਰਾਜਨ ਜੈਸੀ ॥

सुंड मनो गज राजन जैसी ॥

ਸੋਹਤ ਏਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੰ ॥

सोहत एक अनेक प्रकारं ॥

ਫੂਲ ਖਿਲੇ ਜਨੁ ਮਧਿ ਫੁਲਵਾਰੰ ॥੨੪॥

फूल खिले जनु मधि फुलवारं ॥२४॥

ਸ੍ਰੋਣ ਰੰਗੇ ਅਰਿ ਏਕ ਅਨੇਕੰ ॥

स्रोण रंगे अरि एक अनेकं ॥

ਫੂਲ ਰਹੇ ਜਨੁ ਕਿੰਸਕ ਨੇਕੰ ॥

फूल रहे जनु किंसक नेकं ॥

ਧਾਵਤ ਘਾਵ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਪ੍ਰਹਾਰੰ ॥

धावत घाव क्रिपाण प्रहारं ॥

ਜਾਨੁ ਕਿ ਕੋਪ ਪ੍ਰਤਛ ਦਿਖਾਰੰ ॥੨੫॥

जानु कि कोप प्रतछ दिखारं ॥२५॥

ਤੋਟਕ ਛੰਦ ॥

तोटक छंद ॥

ਜੂਝਿ ਗਿਰੇ ਅਰਿ ਏਕ ਅਨੇਕੰ ॥

जूझि गिरे अरि एक अनेकं ॥

ਘਾਇ ਲਗੇ ਬਿਸੰਭਾਰ ਬਿਸੇਖੰ ॥

घाइ लगे बिस्मभार बिसेखं ॥

ਕਾਟਿ ਗਿਰੇ ਭਟ ਏਕਹਿ ਵਾਰੰ ॥

काटि गिरे भट एकहि वारं ॥

ਸਾਬੁਨ ਜਾਨੁ ਗਈ ਬਹਿ ਤਾਰੰ ॥੨੬॥

साबुन जानु गई बहि तारं ॥२६॥

ਪੂਰ ਪਰੇ ਭਏ ਚੂਰ ਸਿਪਾਹੀ ॥

पूर परे भए चूर सिपाही ॥

ਸੁਆਮਿ ਕੇ ਕਾਜ ਕੀ ਲਾਜ ਨਿਬਾਹੀ ॥

सुआमि के काज की लाज निबाही ॥

ਬਾਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਣਨ ਬਾਣ ਸੁ ਬੀਰੰ ॥

बाहि क्रिपाणन बाण सु बीरं ॥

ਅੰਤਿ ਭਜੇ ਭਯ ਮਾਨਿ ਅਧੀਰੰ ॥੨੭॥

अंति भजे भय मानि अधीरं ॥२७॥

ਚੌਪਈ ॥

चौपई ॥

ਤ੍ਯਾਗਿ ਚਲੈ ਰਣ ਕੋ ਸਬ ਬੀਰਾ ॥

त्यागि चलै रण को सब बीरा ॥

ਲਾਜ ਬਿਸਰ ਗਈ ਭਏ ਅਧੀਰਾ ॥

लाज बिसर गई भए अधीरा ॥

ਹਿਰਿਨਾਛਸ ਤਬ ਆਪੁ ਰਿਸਾਨਾ ॥

हिरिनाछस तब आपु रिसाना ॥

ਬਾਧਿ ਚਲ੍ਯੋ ਰਣ ਕੋ ਕਰਿ ਗਾਨਾ ॥੨੮॥

बाधि चल्यो रण को करि गाना ॥२८॥

ਭਰਿਯੋ ਰੋਸ ਨਰਸਿੰਘ ਸਰੂਪੰ ॥

भरियो रोस नरसिंघ सरूपं ॥

ਆਵਤ ਦੇਖਿ ਸਮੁਹੇ ਰਣਿ ਭੂਪੰ ॥

आवत देखि समुहे रणि भूपं ॥

ਨਿਜ ਘਾਵਨ ਕੋ ਰੋਸ ਨ ਮਾਨਾ ॥

निज घावन को रोस न माना ॥

ਨਿਰਖਿ ਸੇਵਕਹਿ ਦੁਖੀ ਰਿਸਾਨਾ ॥੨੯॥

निरखि सेवकहि दुखी रिसाना ॥२९॥

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥

भुजंग प्रयात छंद ॥

ਕੰਪਾਈ ਸਟਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜ੍ਯੋ ਕ੍ਰੂਰੰ ॥

क्मपाई सटा सिंघ गरज्यो क्रूरं ॥

ਉਡ੍ਯੋ ਹੇਰਿ ਬੀਰਾਨ ਕੇ ਮੁਖਿ ਨੂਰੰ ॥

उड्यो हेरि बीरान के मुखि नूरं ॥

ਉਠ੍ਯੋ ਨਾਦ ਬੰਕੇ ਛੁਹੀ ਗੈਣਿ ਰਜੰ ॥

उठ्यो नाद बंके छुही गैणि रजं ॥

ਹਸੇ ਦੇਵ ਸਰਬੰ ਭਏ ਦੈਤ ਲਜੰ ॥੩੦॥

हसे देव सरबं भए दैत लजं ॥३०॥

ਮਚ੍ਯੰ ਦੁੰਦ ਜੁਧੰ ਮਚੇ ਦੁਇ ਜੁਆਣੰ ॥

मच्यं दुंद जुधं मचे दुइ जुआणं ॥

ਤੜੰਕਾਰ ਤੇਗੰ ਕੜਕੇ ਕਮਾਣੰ ॥

तड़ंकार तेगं कड़के कमाणं ॥

ਭਿਰਿਯੋ ਕੋਪ ਕੈ ਦਾਨਵੰ ਸੁਲਤਾਨੰ ॥

भिरियो कोप कै दानवं सुलतानं ॥

ਹੜੰ ਸ੍ਰੋਣ ਚਲੇ ਮਧੰ ਮੁਲਤਾਣੰ ॥੩੧॥

हड़ं स्रोण चले मधं मुलताणं ॥३१॥

ਕੜਕਾਰ ਤੇਗੰ ਤੜਕਾਰ ਤੀਰੰ ॥

कड़कार तेगं तड़कार तीरं ॥

ਭਏ ਟੂਕ ਟੂਕੰ ਰਣੰ ਬੀਰ ਧੀਰੰ ॥

भए टूक टूकं रणं बीर धीरं ॥

ਬਜੇ ਸੰਖ ਭੂਰੰ ਸੁ ਢੋਲੰ ਢਮੰਕੇ ॥

बजे संख भूरं सु ढोलं ढमंके ॥

ਰੜੰ ਕੰਕ ਬੰਕੇ ਡਹੈ ਬੀਰ ਬੰਕੇ ॥੩੨॥

रड़ं कंक बंके डहै बीर बंके ॥३२॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth