ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 234

ਜੋ ਗਏ ਸੂਰ ਸੋ ਰਹੇ ਖੇਤ ॥

जो गए सूर सो रहे खेत ॥

ਜੋ ਬਚੇ ਭਾਜ ਤੇ ਹੁਇ ਅਚੇਤ ॥

जो बचे भाज ते हुइ अचेत ॥

ਤਬ ਤਕਿ ਤਕਿ ਸਿਸ ਕੱਸਿ ਬਾਣ ॥

तब तकि तकि सिस कसि बाण ॥

ਦਲ ਹਤਯੋ ਰਾਘਵੀ ਤੱਜਿ ਕਾਣਿ ॥੭੮੮॥

दल हतयो राघवी तजि काणि ॥७८८॥

ਅਨੂਪ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥

अनूप नराज छंद ॥

ਸੁ ਕੋਪਿ ਦੇਖਿ ਕੈ ਬਲੰ; ਸੁ ਕ੍ਰੁੱਧ ਰਾਘਵੀ ਸਿਸੰ ॥

सु कोपि देखि कै बलं; सु क्रुद्ध राघवी सिसं ॥

ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਚਿੱਤ੍ਰਤ ਸਰੰ; ਬਬਰਖ ਬਰਖਣੋ ਰਣੰ ॥

बचित्र चित्रत सरं; बबरख बरखणो रणं ॥

ਭਭੱਜਿ ਆਸੁਰੀ ਸੁਤੰ; ਉਠੰਤ ਭੇਕਰੀ ਧੁਨੰ ॥

भभजि आसुरी सुतं; उठंत भेकरी धुनं ॥

ਭ੍ਰਮੰਤ ਕੁੰਡਲੀ ਕ੍ਰਿਤੰ; ਪਪੀੜ ਦਾਰਣੰ ਸਰੰ ॥੭੮੯॥

भ्रमंत कुंडली क्रितं; पपीड़ दारणं सरं ॥७८९॥

ਘੁਮੰਤ ਘਾਇਲੋ ਘਣੰ; ਤਤੱਛ ਬਾਣਣੋ ਬਰੰ ॥

घुमंत घाइलो घणं; ततच्छ बाणणो बरं ॥

ਭਭੱਜ ਕਾਤਰੋ ਕਿਤੰ; ਗਜੰਤ ਜੋਧਣੋ ਜੁੱਧੰ ॥

भभज कातरो कितं; गजंत जोधणो जुद्धं ॥

ਚਲੰਤ ਤੀਛਣੋ ਅਸੰ; ਖਿਮੰਤ ਧਾਰ ਉੱਜਲੰ ॥

चलंत तीछणो असं; खिमंत धार उज्जलं ॥

ਪਪਾਤ ਅੰਗਦ ਕੇਸਰੀ; ਹਨੂ ਵ ਸੁਗ੍ਰਿਵੰ ਬਲੰ ॥੭੯੦॥

पपात अंगद केसरी; हनू व सुग्रिवं बलं ॥७९०॥

ਗਿਰੰਤ ਆਮੁਰੰ ਰਣੰ; ਭਭਰਮ ਆਸੁਰੀ ਸਿਸੰ ॥

गिरंत आमुरं रणं; भभरम आसुरी सिसं ॥

ਤਜੰਤ ਸੁਆਮਣੋ ਘਰੰ; ਭਜੰਤ ਪ੍ਰਾਨ ਲੇ ਭਟੰ ॥

तजंत सुआमणो घरं; भजंत प्रान ले भटं ॥

ਉਠੰਤ ਅੰਧ ਧੁੰਧਣੋ; ਕਬੰਧ ਬੰਧਤੰ ਕਟੰ ॥

उठंत अंध धुंधणो; कबंध बंधतं कटं ॥

ਲਗੰਤ ਬਾਣਾਣੋ ਬਰੰ; ਗਿਰੰਤ ਭੂਮਿ ਅਹਵਯੰ ॥੭੯੧॥

लगंत बाणाणो बरं; गिरंत भूमि अहवयं ॥७९१॥

ਪਪਾਤ ਬ੍ਰਿਛਣੰ ਧਰੰ ਬਬੇਗ ਮਾਰ ਤੁੱਜਣੰ ॥

पपात ब्रिछणं धरं बबेग मार तुज्जणं ॥

ਭਰੰਤ ਧੂਰ ਭੂਰਣੰ; ਬਮੰਤ ਸ੍ਰੋਣਤੰ ਮੁਖੰ ॥

भरंत धूर भूरणं; बमंत स्रोणतं मुखं ॥

ਚਿਕਾਰ ਚਾਂਵਡੀ ਨਭੰ; ਫਿਕੰਤ ਫਿੰਕਰੀ ਫਿਰੰ ॥

चिकार चांवडी नभं; फिकंत फिंकरी फिरं ॥

ਭਕਾਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਣੰ; ਡਿਕਾਰ ਡਾਕਣੀ ਡੁਲੰ ॥੭੯੨॥

भकार भूत प्रेतणं; डिकार डाकणी डुलं ॥७९२॥

ਗਿਰੈ ਧਰੰ ਧੁਰੰ ਧਰੰ; ਧਰਾ ਧਰੰ ਧਰੰ ਜਿਵੰ ॥

गिरै धरं धुरं धरं; धरा धरं धरं जिवं ॥

ਭਭੱਜਿ ਸ੍ਰਉਣਤੰ ਤਣੈ; ਉਠੰਤ ਭੈ ਕਰੀ ਧੁਨੰ ॥

भभजि स्रउणतं तणै; उठंत भै करी धुनं ॥

ਉਠੰਤ ਗੱਦ ਸੱਦਣੰ; ਨਨੱਦ ਨਿਫਿਰੰ ਰਣੰ ॥

उठंत गद्द सद्दणं; ननद्द निफिरं रणं ॥

ਬਬਰਖ ਸਾਇਕੰ ਸਿਤੰ; ਘੁਮੰਤ ਜੋਧਣੋ ਬ੍ਰਣੰ ॥੭੯੩॥

बबरख साइकं सितं; घुमंत जोधणो ब्रणं ॥७९३॥

ਭਜੰਤ ਭੈ ਧਰੰ ਭਟੰ; ਬਿਲੋਕ ਭਰਥਣੋ ਰਣੰ ॥

भजंत भै धरं भटं; बिलोक भरथणो रणं ॥

ਚਲਯੋ ਚਿਰਾਇ ਕੈ ਚਪੀ; ਬਬਰਖ ਸਾਇਕੋ ਸਿਤੰ ॥

चलयो चिराइ कै चपी; बबरख साइको सितं ॥

ਸੁ ਕ੍ਰੁੱਧ ਸਾਇਕੰ ਸਿਸੰ; ਬਬੱਧ ਭਾਲਣੋ ਭਟੰ ॥

सु क्रुद्ध साइकं सिसं; बबद्ध भालणो भटं ॥

ਪਪਾਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀਯੰ ਹਠੀ; ਮਮੋਹ ਆਸ੍ਰ ਮੰਗਤੰ ॥੭੯੪॥

पपात प्रिथवीयं हठी; ममोह आस्र मंगतं ॥७९४॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕੇ ਰਾਮਾਵਤਾਰੇ ਭਰਥ ਬਧਹਿ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤੰ ॥

इति स्री बचित्र नाटके रामावतारे भरथ बधहि धिआइ समापतं ॥

ਅਨੂਪ ਨਰਾਜ ਛੰਦ

अनूप नराज छंद

ਭਭੱਜਿ ਭੀਤਣੋ ਭਟੰ; ਤਤੱਜਿ ਭਰਥਣੋ ਭੂਅੰ ॥

भभजि भीतणो भटं; ततजि भरथणो भूअं ॥

ਗਿਰੰਤ ਲੁੱਥਤੰ ਉਠੰ; ਰੁਰੋਦ ਰਾਘਵੰ ਤਟੰ ॥

गिरंत लुत्थतं उठं; रुरोद राघवं तटं ॥

ਜੁਝੇ ਸੁ ਭ੍ਰਾਤ ਭਰਥਣੋ; ਸੁਣੰਤ ਜਾਨਕੀ ਪਤੰ ॥

जुझे सु भ्रात भरथणो; सुणंत जानकी पतं ॥

ਪਪਾਤ ਭੂਮਿਣੋ ਤਲੰ; ਅਪੀੜ ਪੀੜਤੰ ਦੁਖੰ ॥੭੯੫॥

पपात भूमिणो तलं; अपीड़ पीड़तं दुखं ॥७९५॥

ਸਸੱਜ ਜੋਧਣੰ ਜੁਧੀ; ਸੁ ਕ੍ਰੁੱਧ ਬੱਧਣੋ ਬਰੰ ॥

ससज्ज जोधणं जुधी; सु क्रुद्ध बद्धणो बरं ॥

ਤਤੱਜਿ ਜੱਗ ਮੰਡਲੰ; ਅਦੰਡ ਦੰਡਣੋ ਨਰੰ ॥

ततजि जग्ग मंडलं; अदंड दंडणो नरं ॥

ਸੁ ਗੱਜ ਬੱਜ ਬਾਜਣੋ; ਉਠੰਤ ਭੈ ਧਰੀ ਸੁਰੰ ॥

सु गज्ज बज्ज बाजणो; उठंत भै धरी सुरं ॥

ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਖੈ ਦਲੰ; ਸਬੱਧ ਜੋਧਣੋ ਬਰੰ ॥੭੯੬॥

सनद्ध बद्ध खै दलं; सबद्ध जोधणो बरं ॥७९६॥

ਚਚੱਕ ਚਾਂਵਡੀ ਨਭੰ; ਫਿਕੰਤ ਫਿੰਕਰੀ ਧਰੰ ॥

चचक्क चांवडी नभं; फिकंत फिंकरी धरं ॥

ਭਖੰਤ ਮਾਸ ਹਾਰਣੰ; ਬਮੰਤ ਜ੍ਵਾਲ ਦੁਰਗਯੰ ॥

भखंत मास हारणं; बमंत ज्वाल दुरगयं ॥

ਪੁਅੰਤ ਪਾਰਬਤੀ ਸਿਰੰ; ਨਚੰਤ ਈਸਣੋ ਰਣੰ ॥

पुअंत पारबती सिरं; नचंत ईसणो रणं ॥

ਭਕੰਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਣੋ; ਬਕੰਤ ਬੀਰ ਬੈਤਲੰ ॥੭੯੭॥

भकंत भूत प्रेतणो; बकंत बीर बैतलं ॥७९७॥

ਤਿਲਕਾ ਛੰਦ ॥

तिलका छंद ॥

ਜੁੱਟੇ ਵੀਰੰ ॥

जुट्टे वीरं ॥

ਛੁੱਟੇ ਤੀਰੰ ॥

छुट्टे तीरं ॥

ਫੁੱਟੇ ਅੰਗੰ ॥

फुट्टे अंगं ॥

ਤੁੱਟੇ ਤੰਗੰ ॥੭੯੮॥

तुट्टे तंगं ॥७९८॥

ਭੱਗੇ ਵੀਰੰ ॥

भग्गे वीरं ॥

ਲੱਗੇ ਤੀਰੰ ॥

लग्गे तीरं ॥

ਪਿੱਖੇ ਰਾਮੰ ॥

पिक्खे रामं ॥

ਧਰਮੰ ਧਾਮੰ ॥੭੯੯॥

धरमं धामं ॥७९९॥

ਜੁੱਝੇ ਜੋਧੰ ॥

जुझे जोधं ॥

ਮੱਚੇ ਕ੍ਰੋਧੰ ॥

मच्चे क्रोधं ॥

ਬੰਧੋ ਬਾਲੰ ॥

बंधो बालं ॥

ਬੀਰ ਉਤਾਲੰ ॥੮੦੦॥

बीर उतालं ॥८००॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth