ਦਸਮ ਗਰੰਥ । दसम ग्रंथ ।

Page 121

ਭਜਸ ਤੁਯੰ ॥

भजस तुयं ॥

ਭਜਸ ਤੁਯੰ ॥ ਰਹਾਉ ॥

भजस तुयं ॥ रहाउ ॥

ਅਗਾਧਿ ਬਿਆਧਿ ਨਾਸਨੰ ॥

अगाधि बिआधि नासनं ॥

ਪਰੇਯੰ ਪਰਮ ਉਪਾਸਨੰ ॥

परेयं परम उपासनं ॥

ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਲੋਕ ਮਾਨ ਹੈ ॥

त्रिकाल लोक मान है ॥

ਸਦੈਵ ਪੁਰਖ ਪਰਧਾਨ ਹੈ ॥੬॥੧੪॥

सदैव पुरख परधान है ॥६॥१४॥

ਤਥਸ ਤੁਯੰ ॥

तथस तुयं ॥

ਤਥਸ ਤੁਯੰ ॥ ਰਹਾਉ ॥

तथस तुयं ॥ रहाउ ॥

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਿਆਲ ਕਰਮ ਹੈ ॥

क्रिपाल दिआल करम है ॥

ਅਗੰਜ ਭੰਜ ਭਰਮ ਹੈ ॥

अगंज भंज भरम है ॥

ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਲੋਕ ਪਾਲ ਹੈ ॥

त्रिकाल लोक पाल है ॥

ਸਦੈਵ ਸਰਬ ਦਿਆਲ ਹੈ ॥੭॥੧੫॥

सदैव सरब दिआल है ॥७॥१५॥

ਜਪਸ ਤੁਯੰ ॥

जपस तुयं ॥

ਜਪਸ ਤੁਯੰ ॥ ਰਹਾਉ ॥

जपस तुयं ॥ रहाउ ॥

ਮਹਾਨ ਮੋਨ ਮਾਨ ਹੈ ॥

महान मोन मान है ॥

ਪਰੇਵ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ॥

परेव परम प्रधान है ॥

ਪੁਰਾਨ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਸਨੰ ॥

पुरान प्रेत नासनं ॥

ਸਦੈਵ ਸਰਬ ਪਾਸਨੰ ॥੮॥੧੬॥

सदैव सरब पासनं ॥८॥१६॥

ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਖੰਡ ਮੰਡਲੀ ॥

प्रचंड अखंड मंडली ॥

ਉਦੰਡ ਰਾਜ ਸੁ ਥਲੀ ॥

उदंड राज सु थली ॥

ਜਗੰਤ ਜੋਤਿ ਜੁਆਲਕਾ ॥

जगंत जोति जुआलका ॥

ਜਲੰਤ ਦੀਪ ਮਾਲਕਾ ॥੯॥੧੭॥

जलंत दीप मालका ॥९॥१७॥

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਿਆਲ ਲੋਚਨੰ ॥

क्रिपाल दिआल लोचनं ॥

ਮੰਚਕ ਬਾਣ ਮੋਚਨੰ ॥

मंचक बाण मोचनं ॥

ਸਿਰੰ ਕਰੀਟ ਧਾਰੀਯੰ ॥

सिरं करीट धारीयं ॥

ਦਿਨੇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਹਾਰੀਯੰ ॥੧੦॥੧੮॥

दिनेस क्रित हारीयं ॥१०॥१८॥

ਬਿਸਾਲ ਲਾਲ ਲੋਚਨੰ ॥

बिसाल लाल लोचनं ॥

ਮਨੋਜ ਮਾਨ ਮੋਚਨੰ ॥

मनोज मान मोचनं ॥

ਸੁਭੰਤ ਸੀਸ ਸੁ ਪ੍ਰਭਾ ॥

सुभंत सीस सु प्रभा ॥

ਚਕ੍ਰਤ ਚਾਰੁ ਚੰਦ੍ਰਕਾ ॥੧੧॥੧੯॥

चक्रत चारु चंद्रका ॥११॥१९॥

ਜਗੰਤ ਜੋਤ ਜੁਆਲਕਾ ॥

जगंत जोत जुआलका ॥

ਛਕੰਤ ਰਾਜ ਸੁ ਪ੍ਰਭਾ ॥

छकंत राज सु प्रभा ॥

ਜਗੰਤ ਜੋਤਿ ਜੈਤਸੀ ॥

जगंत जोति जैतसी ॥

ਬਦੰਤ ਕ੍ਰਿਤ ਈਸੁਰੀ ॥੧੨॥੨੦॥

बदंत क्रित ईसुरी ॥१२॥२०॥

ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ॥ ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

त्रिभंगी छंद ॥ त्वप्रसादि ॥

ਅਨਕਾਦ ਸਰੂਪੰ, ਅਮਿਤ ਬਿਭੂਤੰ; ਅਚਲ ਸਰੂਪੰ ਬਿਸੁ ਕਰਣੰ ॥

अनकाद सरूपं, अमित बिभूतं; अचल सरूपं बिसु करणं ॥

ਜਗ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸੰ, ਆਦਿ ਅਨਾਸੰ ! ਅਮਿਤ ਅਗਾਸੰ ਸਰਬ ਭਰਣੰ ! ॥

जग जोति प्रकासं, आदि अनासं ! अमित अगासं सरब भरणं ! ॥

ਅਨਗੰਜ ਅਕਾਲੰ, ਬਿਸੁ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੰ ! ਦੀਨ ਦਿਆਲੰ ਸੁਭ ਕਰਣੰ ! ॥

अनगंज अकालं, बिसु प्रतिपालं ! दीन दिआलं सुभ करणं ! ॥

ਆਨੰਦ ਸਰੂਪੰ, ਅਨਹਦ ਰੂਪੰ ! ਅਮਿਤ ਬਿਭੂਤੰ ! ਤਵ ਸਰਣੰ ॥੧॥੨੧॥

आनंद सरूपं, अनहद रूपं ! अमित बिभूतं ! तव सरणं ॥१॥२१॥

ਬਿਸ੍ਵੰਭਰ ਭਰਣੰ, ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਰਣੰ ! ਅਧਰਣ ਧਰਣੰ ਸਿਸਟ ਕਰੰ ! ॥

बिस्व्मभर भरणं, जगत प्रकरणं ! अधरण धरणं सिसट करं ! ॥

ਆਨੰਦ ਸਰੂਪੀ, ਅਨਹਦ ਰੂਪੀ ! ਅਮਿਤ ਬਿਭੂਤੀ ਤੇਜ ਬਰੰ ! ॥

आनंद सरूपी, अनहद रूपी ! अमित बिभूती तेज बरं ! ॥

ਅਨਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪੰ, ਸਭ ਜਗ ਥਾਪੰ ! ਅਲਖ ਅਤਾਪੰ ਬਿਸੁ ਕਰੰ ! ॥

अनखंड प्रतापं, सभ जग थापं ! अलख अतापं बिसु करं ! ॥

ਅਦ੍ਵੈ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸੀ ! ਸਰਬ ਉਦਾਸੀ ! ਏਕ ਹਰੰ ॥੨॥੨੨॥

अद्वै अबिनासी, तेज प्रकासी ! सरब उदासी ! एक हरं ॥२॥२२॥

ਅਨਖੰਡ ਅਮੰਡੰ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ! ਜੋਤਿ ਉਦੰਡੰ ਅਮਿਤ ਮਤੰ ॥

अनखंड अमंडं, तेज प्रचंडं ! जोति उदंडं अमित मतं ॥

ਅਨਭੈ ਅਨਗਾਧੰ, ਅਲਖ ਅਬਾਧੰ ! ਬਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਧੰ ਅਮਿਤ ਗਤੰ ! ॥

अनभै अनगाधं, अलख अबाधं ! बिसु प्रसाधं अमित गतं ! ॥

ਆਨੰਦ ਸਰੂਪੀ, ਅਨਹਦ ਰੂਪੀ ! ਅਚਲ ਬਿਭੂਤੀ ਭਵ ਤਰਣੰ ! ॥

आनंद सरूपी, अनहद रूपी ! अचल बिभूती भव तरणं ! ॥

ਅਨਗਾਧਿ ਅਬਾਧੰ, ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਾਧੰ ! ਸਰਬ ਅਰਾਧੰ ! ਤਵ ਸਰਣੰ ॥੩॥੨੩॥

अनगाधि अबाधं, जगत प्रसाधं ! सरब अराधं ! तव सरणं ॥३॥२३॥

ਅਕਲੰਕ ਅਬਾਧੰ, ਬਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਧੰ ! ਜਗਤ ਅਰਾਧੰ ਭਵ ਨਾਸੰ ! ॥

अकलंक अबाधं, बिसु प्रसाधं ! जगत अराधं भव नासं ! ॥

ਬਿਸ੍ਵੰਭਰ ਭਰਣੰ, ਕਿਲਵਿਖ ਹਰਣੰ ! ਪਤਤ ਉਧਰਣੰ ਸਭ ਸਾਥੰ ! ॥

बिस्व्मभर भरणं, किलविख हरणं ! पतत उधरणं सभ साथं ! ॥

ਅਨਾਥਨ ਨਾਥੇ, ਅਕ੍ਰਿਤ ਅਗਾਥੇ ! ਅਮਿਤ ਅਨਾਥੇ ਦੁਖ ਹਰਣੰ ! ॥

अनाथन नाथे, अक्रित अगाथे ! अमित अनाथे दुख हरणं ! ॥

ਅਗੰਜ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸੀ ! ਜਗਤ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ! ਤੁਯ ਸਰਣੰ ॥੪॥੨੪॥

अगंज अबिनासी, जोति प्रकासी ! जगत प्रणासी ! तुय सरणं ॥४॥२४॥

TOP OF PAGE

Dasam Granth